4a. Brief CvB Opleiding Medische Psychologie

Aan: de voorzitter van de Universiteitsraad
uw kenmerk


telefoon

053 - 489 52037

ons kenmerk

S&C/382.846/RvD

fax

053 - 489 4898

datum

3 juni 2008

e-mail

r.vandijk@utwente.nlbijlagen

Nota MP, advies Opleidingscommissie en advies Faculteitsraad

onderwerp

Masteropleiding Medische Psychologie

Bijgaand ontvangt u ter instemming de voor de NVAO toets nieuwe opleidingen bestemde nota “Aanvrage voor een tweejarige masteropleiding Medische Psychologie, Universiteit Twente.

OC&W heeft in 2003 aan de regio’s Tilburg en Twente de gelegenheid geboden om te experimenteren met de ontwikkeling van opleidingen Medische Psychologie in een setting zonder medische faculteit. De opleiding in Tilburg is intussen van start gegaan.Zoals in de nota staat aangegeven is het voornaamste doel van de opleiding om een bijdrage te leveren aan de taakherschikking in de zorg, vooral gezien de zorgwekkende huidige en verder geprognosticeerde daling van de beschikbare huisartsencapaciteit.De aanvraag voor de tweejarige masteropleiding Medische Psychologie is in 2004 opgesteld, maar vervolgens door de faculteit GW aangehouden vanwege de landelijke discussie over de tweejarigheid van alle masteropleidingen Psychologie (commissie Levelt). Toen OC&W besloot dat het gros van de specialisaties in de masterfase PSY éénjarig blijft heeft GW de aanvraag geactualiseerd en alsnog aan het CvB aangeboden.De opleiding Medische Psychologie kan een zeer interessante uitbreiding betekenen van het aanbod van de UT op het gebied van de gezondheidszorg.

Het door GW aangegeven instroomtarget is vooralsnog bescheiden (20-30). Dit heeft niet te maken met een gebrek aan ambitie, maar met het beperkte aantal beschikbare stageplaatsen in het tweede jaar. Dat is geheel een praktijkjaar. Het eerste jaar is cursorisch en zou met gemak aan 50 studenten kunnen worden aangeboden. In die zin is de opleiding Medische Psychologie vergelijkbaar met de opleidingen Geneeskunde. Ook daar zit de bottleneck van oudsher in het aantal opleidingsplaatsen bij de geaffilieerde ziekenhuizen, dus in de slotfase van de opleiding. Met GW is afgesproken dat de faculteit een aanvullende reeks bezoeken gaat brengen aan gezondheidszorg instellingen in het Duitse grensgebied met als doel het aantal stageplaatsen uit te breiden. Zulke stageplaatsen zouden ook welkom zijn gezien de verwachte belangstelling onder studenten en de forse groei van het aantal Duitse studenten binnen de opleiding PSY. De opleiding PSY beschikt op basis van taakverdelingsafspraken die voor de start zijn gemaakt met de zusteropleidingen geen specialisatie Klinische Psychologie. Medische Psychologie kan dus niet alleen op instellingsniveau, maar ook op opleidingsniveau een interessante smaakmaker zijn en op enige termijn helpen met vergroting van de bachelor instroom van PSY.


De opleidingscommissie PSY en de faculteitsraad GW hebben beide een positief advies uitgebracht (bijlage 2). Het voornemen tot instellen van de opleiding staat ook als doel vermeld in het Strategisch Plan van GW. Ook is de nota besproken in het laatste CvB-D, met positieve uitslag.Het CvB verzoekt de UR dus gaarne om instemming met instelling van de beoogde opleiding en met toezending van de nota ter advisering aan de NVAO.Namens het College van Bestuur,
Drs. P.A. Binsbergen,

Secretaris van de Universiteit