11. Raamovereenkomst UT-Saxion

Raamovereenkomst Samenwerking Cultuur & Sport

Saxion Hogescholen en Universiteit Twente1.Saxion Hogescholen te Enschede, verder te noemen Saxion, te dezen vertegenwoordigd door …
en

2.De Universiteit Twente te Enschede, verder te noemen UT te dezen vertegenwoordigd door …overwegende,

dat het gewenst is dat er één aanbod is voor sport en cultuur voor alle studenten in het hoger onderwijs in Enschede en omgeving, te beginnen met Saxion & UT,

dat een gezamenlijk aanbod de mogelijkheden om aan sport en cultuur te doen voor studenten van beide instellingen verruimt,

dat nauwe samenwerking op de terreinen sport en cultuur de samenwerking Saxion-UT op andere gebieden positief kan beïnvloeden,

dat een gezamenlijk aanbod Enschede als studentenstad een betere uitstraling geeft,

dat een gezamenlijk aanbod kansen biedt:

accommodaties optimaal te benutten,

kostenbesparingen te bereiken,

dat er op 29 juni 2007 een Intentieverklaring is ondertekend door Saxion en UT waarin bovenstaande punten zijn beschreven,

dat in deze Intentieverklaring is afgesproken dat de hoofdlijnen van de samenwerking worden vastgelegd in een raamovereenkomst tussen Saxion en UT,


komen het volgende overeen,


1.Vanaf studiejaar 2007-2008 realiseren Saxion en UT één sport- en cultuuraanbod voor Saxion- en UT-studenten in Enschede.


2.Saxion en UT zullen zich ervoor inspannen dat ITC, ArtEZ, Edith Stein en andere instellingen voor hoger onderwijs in de regio zich kunnen aansluiten bij het samenwerkingsverband.

3.Er is één activiteitenkaart – de Xtra-card - voor alle sport- en cultuurvoorzieningen van partijen met als uitgangspunt dat alle studenten gelijkelijk van alle voorzieningen gebruik kunnen maken.

4.Beide partijen brengen hun voorzieningen (producten en / of diensten) op de gebieden sport en cultuur in het samenwerkingsverband in. Dat wil zeggen:

a.de eigen accommodaties voor zover die beschikbaar zijn voor kaartgebruikers (dus uitgezonderd gebruik door derden bijv. tentamens, diploma-uitreikingen, voorlichtingsdagen, gebruik door personeel, enz.);

b.andere middelen die de instellingen als sport- en cultuurvoorzieningen voor studenten ter beschikking stellen;

c.het recht voor alle kaarthouders op deelname aan door één der partijen georganiseerde cursussen en evenementen op de gebieden cultuur en sport;

d.het lid kunnen worden van bij één der bij de instellingen aangesloten culturele en sportverenigingen;

e.andere rechten die kaarthouders ‘oude stijl’ van alle instellingen hadden.

5.Op grond van bijzondere omstandigheden kunnen bepaalde beperkingen worden opgelegd. Partijen maken hier nadere afspraken over.


6.De invloed van studenten op de inhoud van de afspraken zal worden gereguleerd. Dat zou onder meer kunnen door:

a.Studenten van alle instellingen in sport- en cultuurraden op te nemen.

b.Studentenorganisaties (beslissende) invloed te geven op de onderhandelingsinzet van een instelling.

7.Partijen streven naar een zo groot mogelijke samenwerking t.a.v. het beheren van de door partijen beschikbaar gestelde accommodaties en overige middelen voor sport en cultuur.

8.Bij de raamovereenkomst worden jaarlijks in onderling overleg bijlagen opgesteld waarin de gedetailleerde rechten en plichten van partijen voor één of meer jaren worden vastgelegd. De bijlagen betreffen in ieder geval het vastleggen van:

a.Het aanbod voor studenten en de prijs die ze daarvoor moeten betalen

b.Praktische afspraken

c.Financiële afspraken

d.Beheersafspraken

e.Afspraken over de inspraak door studenten/deelnemers

f.Reglementen en controle


9.Jaarlijks wordt in de maand mei de praktische samenwerking rond de Xtra-Card

geëvalueerd. Daarbij zullen eveneens praktische afspraken voor het daarop volgende studiejaar aan de orde komen zoals prijsstelling, communicatie, financiële afhandeling, etc.


10. Deze raamovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan door partijen schriftelijk worden opgezegd minimaal zes maanden voor het einde van een studiejaar, met dien verstande dat de overeenkomst dan per 31 augustus van dat studiejaar zal zijn ontbonden.
Enschede, de ….
Namens de Universiteit Twente,……………….


Namens Saxion Hogescholen,

Drs. J.W. Boomkamp

Voorzitter Raad van Bestuur

Bijlage 1


Aanbod voor studenten

1.Opsomming van het algemene aanbod van beide instellingen waar studenten van beide instellingen gebruik van kunnen maken.

Deze opsomming wordt in het voorzieningenpakket uitgesplitst.


Algemeen aanbod:

Lid worden van een studentensport-en studentencultuurvereniging van de Universiteit Twente.

Lid worden van een popgroep/band Universiteit Twente.

Korting op de toegangsprijs bij culturele voorstellingen.

Deelname aan een uitgebreid aanbod sportcursussen en inloopuren.

Korting op de deelnameprijs van culturele cursussen.

Gratis lid worden van Openbare Bibliotheek Enschede (UT-studenten).

Korting bij bezoek aan voorstellingen vestzaktheater (UT-Studenten).

Gratis tennissen op een van de tien banen van de Universiteit Twente.

Gratis gebruik van (muziek)studio’s in de Vrijhof op de Universiteit Twente.

Het kopen van een fitnesskaart ( dit geldt alleen voor U.T.-fitness voor U.T. studenten;
Saxion-studenten hoeven niet in het bezit te zijn van een Xtra-Card om een fitnesskaart voor de Saxion Fitness aan te kunnen schaffen).

Voorzieningenpakket

Sport

Met een Xtra-card kun je lid worden van één of meerdere sportverenigingen.

Op de afzonderlijke websites Sport (UT), Cultuur (UT) en Saxion wordt gelinked naar de Xtra-cardsite en andersom. Hierop wordt het voorzieningenpakket gepresenteerd.

Individuele sporten

Fitness op het Saxion (alleen voor Saxion studenten)

Fitness op de Universiteit Twente (alleen voor UT studenten)

Zwemmen op de Universiteit Twente

Zwemmen in het Aquadrome Enschede

Zwemmen bij het Slagman Enschede

Aerobics, bodypower en volleybal in de sportzaal van Saxion Hogescholen Enschede

Tennis bij de Universiteit Twente

Tennis bij de Twentehallen

Squash bij de Twentehallen

Klimmen bij klimcentrum Arqué

Snooker,pool en biljart bij de Twentehallen

Groepslessen

Aerobics

Bodypump

Pilates

PowerYoga

Streetdance

Power Steps

Workshop Traditionele Thai Massage
Inloopuren

Spinning


Cursus

Zwemmen voor beginnersCultuur

Met een Xtra-card kun je lid worden van één of meerdere cultuurverengingen.

Op de afzonderlijke websites Sport (UT), Cultuur (UT) en Saxion wordt gelinked naar de Xtra-cardsite en andersom. Hierop wordt het voorzieningenpakket gepresenteerd.

Cultuurcursussen

Basiscursus creatief lassen

Creatief lassen gevorderden

Tekenen en schilderen

Vrij schilderen

Zeefdrukken; ontwerp je eigen servies/tegels

Breakdance

Oriëntaalse dans/beginners

Salsa

Cursus presenteren op TV of Radio

Digitale Fotografie

Carillon bespelen

Open die mond

Schrijverswerkplaats

Theatertechniek

West African Dance Workshop

2.De prijs die studenten moeten betalen:


Voor de Xtra-card:

Half jaar kaart € 40,00

Jaarkaart € 60,00 (€ 50 indien vóór 15 oktober aangeschaft)

Voor extra voorzieningen (bijv. U.T. fitness):

Halfjaarkaart: € 45,00

Jaarkaart: € 65,00


Voor cultuurcursussen:

Richtprijs deelname cultuurcursussen met Xtra-card 2007-2008 € 40,00;

zonder reductie € 60,00.


Als eigen bijdrage (bijv. bij cursussen):

Mensen met een fitnesskaart hoeven alleen borg te betalen voor het deelnemen aan een cursus.

Beperkingen

Saxion studenten kunnen alleen fitnessen bij Saxion en UT studenten alleen op de UT.Bijlage 2


Praktische afspraken
1.Kaart

a.Ontwerp

Voor de Xtra-card is een logo ontworpen. Deze wordt gebruikt in alle communicatie-uitingen van Saxion Hogescholen Enschede en de Universiteit Twente op het gebied van de Xtra-card. Daarnaast hanteren beide instellingen de logo’s van de instellingen zelf in deze uitingen.

Logo Xtra-card


De collegekaart van studenten van de Universiteit Twente ziet er als volgt uit:

voorkant achterkant

De kaart voor studenten van Saxion Hogescholen Enschede ziet er als volgt uit:

Voorkant achterkant

b.Productie

De collegekaarten van de Universiteit Twente worden geleverd door de Centrale Studenten Administratie. In deze kaart zit een chip. Door middel van het programma SKI wordt de Xtra-card geactiveerd op de collegekaart.


Voor het drukken van de Xtra-cards voor studenten van Saxion Hogescholen Enschede is afgesproken dat de Student Union van de Universiteit Twente deze kaarten drukt. Zij hebben immers een kaartprinter aangeschaft voor het drukken van andere kaarten. Saxion Hogescholen Enschede betaalt de kosten van materialen en deelt in de kosten van kaartprinter.


c.Voorverkoop

i.via website(s)

Op de website www.Xtra-card.nl bij prijzen en bestellen kunnen studenten van de Universiteit Twente via een bestelmodule een Xtra-card aanschaffen. Hierdoor wordt in SKI de Xtra-card direct geactiveerd.


ii.verkoop aan balie(s)

Studenten van de Universiteit Twente kunnen aan de balie van de Student Union hun Xtra-card kopen (bij nieuwe huisvesting van de balie geen cash betaling mogelijk, alleen digitaal).
Saxion studenten kopen hun Xtra-card bij de afdeling Sport & Cultuur van Saxion. Saxion stuurt op hun beurt de gegevens door aan de Student Union van de Universiteit Twente. Daar wordt een Xtra-card gemaakt voor de Saxion studenten (zie 1b).


1.Publiciteita.Website(s)

Er is een website over de Xtra-card: www.Xtra-card.nl, deze is in het Nederlands en Engels. De volgende informatie wordt via deze website aangeboden.

Voorverkoop

Studenten kunnen voor het studiejaar 2007-2008 voor 15 oktober een Xtra-card bestellen voor € 50,00 via de website www.Xtra-card.nl en via het inschrijfformulier. Daarna betalen zij € 60,00. Prijzen voor het studiejaar 2008-2009 zullen nog worden vastgesteld.


b.Promotie en publicatie
UT en Saxion streven naar zoveel mogelijk gezamenlijke promotie. Zie hierbij ook de randvoorwaarden genoemd onder punt 1 a en b.

De volgende middelen worden dan ook tussen de instellingen afgestemd.

Gezamenlijke folder

Er bestaat een gezamenlijke folder. Deze folder is in het Nederlands en Engels.
Deze folder is ook gebruikt voor promotie van de Xtra-card.

T-screens

Er bestaan T screens ten behoeve van promotie in de gebouwen.


Benaderen toekomstige studenten

Saxion en Universiteit Twente zullen zoveel mogelijk gezamenlijk promoten (zelfde flyers, zelfde inhoud, zelfde folders naar eerstejaars etc.).


Werving tijdens introductie

Tijdens de introductie wordt gewerkt met een Xtra-card kraam alsmede met flyers.

Bijlage 3

Financiën1.Beschrijving van de afspraken die zijn gemaakt over onder meer:


a.Verkoop

Saxion Hogescholen en de Student Union coördineren de verkoop voor studenten van de eigen onderwijsinstelling.


b.Kosten en geldstromen

Met Saxion is afgesproken dat de aanloopkosten gezamenlijk door Saxion en de SU gedragen zullen worden (ontwikkeling programmatuur chipkaarten, publiciteit (folders en ontwikkelen website), ontwikkelen van het programma van SKI voor Saxion etc.).
Deze kosten worden dus gedeeld.

Afgesproken is voorts dat in het eerste cursusjaar 2007- 2008 de werkelijk ontvangen gelden en gemaakte lasten verbandhoudend met de Xtra-card in het samenwerkingsverband Sport en Cultuurvoorzieningen van de Saxion Hogeschool en de Universiteit Twente door beide instellingen afzonderlijk worden geadministreerd.
De verrekening tussen beide instellingen vindt na afloop van het cursusjaar als proef plaats waarbij het aantal verkochte kaarten per student per instelling als maatstaf zal worden genomen. Daarna zal worden overgegaan tot het opstellen van een (verdeel)model tussen beide instanties waarin opgenomen o.m. financiële verrekening en verantwoording en een begroting.

Bijlage 4
Zeggenschap deelnemers
Beschrijving van de wijze waarop de inspraak van (deelnemende) studenten van de instellingen verloopt.


Universiteit Twente

Het Student Union bestuur is verantwoordelijk voor de extra-curriculaire activiteiten op de Universiteit Twente. Dit betreft eveneens de Sport & Cultuur activiteiten en de Xtra-card. Studenten hebben inspraak op genoemd bestuur via de koepels t.w. de Sportraad en Apollo. Deze koepels werken beleidsvoorbereidend voor de Student Union. Zij zijn de belangenbehartigers van de verschillende Sport & Cultuurverenigingen op de Universiteit Twente. Daarnaast is er formeel toezicht via de Raad van Toezicht van de Student Union. De koepels Sport & Cultuur zijn vertegenwoordigd in deze Raad van Toezicht. Het College van Bestuur heeft de bevoegdheid tot het geven van richtlijnen aan het Student Union bestuur.

Saxion

Bij Saxion is Bureau Sport&Cultuur aanspreekpartner in de samenwerking en verantwoordelijk voor de uitvoering van de programma’s. Door middel van evaluaties met en enquêtes onder Saxion-studenten probeert zij aan te sluiten bij wensen, die er leven onder de studenten. Aan de hand van deze evaluaties en de deelnemeraantallen wordt ieder jaar voorafgaand aan het studiejaar het sport- en cultuuraanbod samengesteld.

Bij Saxion is Bureau Sport&Cultuur aanspreekpartner in de samenwerking en verantwoordelijk voor de uitvoering van de programma’s. Door middel van evaluaties met en enquêtes onder Saxion-studenten probeert zij aan te sluiten bij wensen, die er leven onder de studenten.


Bijlage 5Xtra-card: controle en boetebeleid collegejaar 2007-2008


Doel

Het Xtra-card boetebeleid heeft als doel er voor te zorgen dat alle personen die gerechtigd zijn om gebruik te maken van de voorzieningen/faciliteiten en dit ook daadwerkelijk doen in het bezit zijn van een Xtra-card. De Xtra-card is immers de toegangskaart tot alle voorzieningen. Hierdoor draagt elke gebruiker bij aan het in stand houden van de faciliteiten volgens het solidariteitsprincipe .

Het doel van het boetebeleid is uiteraard niet het binnenhalen van zoveel mogelijk boetegelden.

De boetes zijn er alleen om de gebruiker ook financieel te prikkelen voortijdig een Xtra-card aan te schaffen.


Handhaving

Op twee manieren kan ervoor gezorgd worden dat iedere gebruiker van de faciliteiten ook daadwerkelijk in het bezit is van een Xtra-card:

- door duidelijk te maken dat er een boetebeleid wordt gehanteerd en

- door ook daadwerkelijk controles uit te voeren.

Dit laatste betekent dat er wordt gecontroleerd of gebruikers een Xtra-card hebben en indien niet het verbinden van consequenties hieraan. Dit kan worden opgesplitst in twee categorieën: digitale controle en fysieke controle. De fysieke controle is bedoeld om gevallen die ten onrechte (door fouten bv.) door de digitale controle heen komen te kunnen traceren. Het boetebeleid zal ook een preventieve werking hebben.


Digitale controles

De digitale controle wordt uitgevoerd door de ledenlijsten - opgegeven door verenigingen - te vergelijken met de gegevens in de Xtra-card administratie. Verenigingen kunnen hier zelf vroegtijdig testen of de ledenadministratie kloppend is. Op aangekondigde tijden wordt een controle uitgevoerd waar bij fouten de volgende boetes worden opgelegd aan de verenigingen.


 Boetes digitale controles

Eerste boete

€ 15

Tweede boete

€ 25

Derde boete

€ 75

 

Data digitale controles 2007/2008

Eerste controle

donderdag 25 oktober

Tweede controle

donderdag 29 november

Derde controle

donderdag 28 februari

Vierde controle

donderdag 27 maart

 

Fysieke controles

Fysieke controles worden steekproefsgewijs uitgevoerd door het Sportcentrum en Vrijhof Cultuurcentrum. Hierbij zullen alle accommodaties worden bezocht. Bij overtreding wordt een boete van € 25 gegeven aan de persoon in kwestie en is de overtreder verplicht meteen de voor de activiteit benodigde Xtra-card aan te schaffen.

 

Overigens is het niet noodzakelijk voor de gebruiker om de Xtra-card bij zich te hebben tijdens de fysieke controle; door het opgeven van naam en studentnummer kan ook gecontroleerd worden of de gebruiker een Xtra-card heeft.


Bij Saxion worden studenten bij alle sporten waaraan die studenten op individuele basis deelnemen hen altijd gevraagd hun X-tra Card te tonen. Deze wordt dan d.m.v. scannen of steekproefsgewijs aan de hand van overzichtslijsten gecontroleerd op geldigheid.

Fraude

In gevallen van fraude wordt een boete opgelegd van € 100.