10. Brief CvB Inschrijvingsregeling UTAan: Voorzitter Universiteitsraaduw kenmerk


telefoon

053 489 5655/8034

ons kenmerk

S&O/382.343/FvK

fax

053 489 4638

datum

15 mei 2008

e-mail

f.e.vanklaveren@S&O.utwente.nl

onderwerp

Inschrijvingsregeling UT 2008-2009

Jaarlijks dient het College van Bestuur de collegegeldtarieven en de bijbehorende Inschrijvingsregeling vast stellen. Evenwel, de collegegeldtarieven 2008-2009 zijn reeds in het najaar 2007 door het CvB vastgesteld (besluit CvB op 30 oktober 2007, positief advies UR op 14 november 2007).

Bij bovengenoemde besluitvorming is destijds aangegeven dat op dat moment nog niet kon worden gekomen tot een herziene Inschrijvingsregeling 2008-2009 i.v.m. mogelijke ontwikkelingen op het gebied van wetgeving hoger onderwijs. Op dit moment kan wél worden gekomen tot een herziene Inschrijvingsregeling.


Inschrijvingsregeling 2008-2009
Afgezien van de nieuwe tarieven en de bijlagen (opleidingen) van de Inschrijvingsregeling zijn er in de Inschrijvingsregeling 2008-2009 geen inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd (t.o.v. 2007-2008). Een overzicht van de reeds vastgestelde nieuwe tarieven 2008-2009 is opgenomen op blz. 8 van de Inschrijvingsregeling.

Op 21 april 2008 heeft het college het volgende besluit genomen:


“gezien: de toelichting zoals in dit agendaformulier opgenomen;

gehoord: de beraadslagingen;

overwegende:

- dat de collegegeldtarieven voor 2008-2009 - na een positief advies van de Universiteitsraad
d.d. 14 november 2007 - reeds zijn vastgesteld doch de daarbij behorende Inschrijvingsregeling UT nog niet kon worden vastgesteld i.v.m. mogelijke wetswijzigingen;

- dat er thans geen aanleiding is de inschrijvingsregeling 2008- 2009 ten opzichte 2007-2008 te wijzigen met uitzondering van het aanbod van opleidingen.

- dat de reeds vastgestelde collegegeldtarieven opgenomen zijn in de Inschrijvingsregeling
2008-2009.

Besluit college:
Het college besluit:

1. De Inschrijvingsregeling 2008-2009 volgens de bijlage bij dit agendaformulier vast te stellen.
2. Dit besluit voor advies voor te leggen aan de Universiteitsraad.

3. Na een positief advies van de Universiteitsraad de Inschrijvingsregeling UT 2008-2009 op te nemen in het Studentenstatuut UT”.


Het college verzoekt u in uw vergadering van 25 juni 2008 een advies uit te brengen.
Namens het College van Bestuur,Drs. P.A. Binsbergen,

Secretaris van de Universiteit


Bijlage: Inschrijvingsregeling 2008-2009