16a. Besluit UR ontwerpbegroting

Aandachtspunten uit de overlegvergadering van de Universiteitsraad van

5 maart 2008, inclusief definitieve besluiten uit de interne vergadering van 20 februari 2008


Ontwerpbegroting 2008

(besluit genomen in de interne vergadering van 20 februari 2008)

De Universiteitsraad,

gezien:

De nota Ontwerpbegroting 2008, FEZ/BEZ/08-013

De begroting Technische Geneeskunde 2008

De begroting BMTI 2008

Het UR advies presentatie begroting

De vragen van de UR en de antwoorden van het College. De nadere schriftelijke vragen van de commissie FVA d.d. 16 januari 2008 en de antwoorden FEZ/BEZ/21.1.2008

overwegende dat:

Door opname van o.a. de verwachte loon –en prijscompensatie een meer realistische begroting is ontstaan.

Het werven van personeel de uitdaging is van het jaar 2008. Het college op dit onderwerp nader zal ingaan in de nota personeelsbeleid 2008-2012.

De voorliggende ontwerpbegroting niet volledig is door het ontbreken van enkele onderwerpen in het supplement zoals cashflow overzichten en lijst van prijzen en tarieven.

De begroting SU, door het nog niet bij de UR bekend zijn van de onderliggende plannen zoals de prioriteiten (zowel inhoudelijk als financieel) ten aanzien van de studentenvoorzieningen, als het financieel kader voor de SU moet worden gezien.

De begroting 2008 geen voorziening treft om de aanschaf van energiezuinige apparatuur te bevorderen.

gehoord de toezegging van het college:

Dat de herijking van de convenantsbijdragen zal plaatsvinden in relatie met het nieuw op te stellen instellingsplan.

Dat de tarieven en prijzen van doorberekening in 2008 vrijwel gelijk zullen zijn aan 2007.

Om de plannen voor de SU zo spoedig mogelijk aan de UR voor te leggen.

adviseert:

1.Om een eenvoudige regeling te maken waarmee het maken van meerkosten bij de aanschaf van energiezuinige apparatuur aantrekkelijk wordt gemaakt. Indien de bezuiniging aan energiekosten binnen een redelijke termijn de meerkosten van aanschaf overstijgen kan middels inkoop en het fonds huisvestingslasten een compensatie geregeld worden.

2.Positief ten aanzien van de deelbegrotingen 2008 van Technische Geneeskunde en BMTI.

3.Positief ten aanzien van de Ontwerpbegroting 2008.