Actiepuntenlijst versie 2008-05-07

Actiepuntenlijst UR-CvB

Versie 7 mei 2008


Nr.

Uit vergadering

Onderwerp

Actie

Commissie/Datum gereed

Pfh./UR

1.

n.v.t.

Evaluatie Sectorplan 3 TU

informatie UR

presidium / 2006

Fl

2.

Overleg 15 nov.05

UR 05-286

Afspreken bevoegdheid mzg mbt besluitvorming over Centers of Excellence, informeel overleg CvB


informatie

presidium/CvB

Fl./Zijm

3.

Overleg 17 mei 05

UR 05 - 172

Functioneren decentrale medezeggenschap (nog onbeantwoorde vraag, zie UR 05 – 100)

informatie UR

presidium /z.s.m.

Fl.

4.

Overleg 22 febr 05

UR 05 -075

Kwartaalrapportage voortgang 3TU

continu

UR

Fl.

5.

Presidiumverg.

24 okt.07

PR actie t.b.v. medezeggenschap en verkiezingen door CvB (brief/ artikel UT- Nieuws o.i.d.)

informatie UR

CvB

Fl.

6.

Overleg 5 ma. 08

UR 08 - 083

Limitatieve opsomming van verschillen faculteiten UT en ITC als faculteit sg

Informatie UR

Cie PS&I/loop van 2008

Fl.

7.

Overleg 17 mei 05

UR 05 - 172

Privacybeleid (- reglement), zie ook UR 05-205; twee notities aangekondigd in cie verg.d.d.3 nov.05 (zie ook UR 08 – 117)


instemming UR

Cie P,S&I /medio 08

Fl.

8.

Overleg 15 mei 07
UR 07-168

Diverse toezeggingen: succescriteria en nulmeting SSC

advies

Cie P,S&I/FV&A/herfst 08

vA

9.

Verslag FV&A

UR 07 - 370

Implementatieplannen Service Centra

informatie

Cie PS&I/FV&A

vA

10.

Overleg 10 okt.07

UR 07 - 348

Client charter student- en onderwijsadministratie

informatie

Cie PS&I/ zsm

vA

11.

Overleg 10 okt. 07

UR 07 – 348

Initiatiefvoorstel UR mbt registratie studentgegevens in Arbo jaarverslag, CvB en UR onderzoeken mogelijkheden


informatie

Cie PS&I/ zsm

FL

12.

Overleg 13 dec. 05

UR 05 - 340

Beurzenfonds t.b.v. niet - EER studenten

advies UR

Cie PS&I/najaar 2007

Fl.

13.

Overleg 2 april 08

UR 08 - 117

Nota Personeelsbeleid UT 2008 – 2012, incl. schr. reactie CvB nav overleg en UR 08 - 110

instemming UR

Cie PS&I/ juni 08

FL

14.

Overleg 15 mei 07
UR 07-168

Bespreken mogelijkheden van meer initiatieven onderwijsnota binnen CSow, zoals pilot “meer student-assistenten”


bespreken

Cie O,O&S/ juni 2008

Zijm

15.

Cie verg. 13 juni 06

Project Instellingskwaliteitszorg, informeren naar ontwikkeling UT -beleid

Informatie

Cie O,O&S/juni 2008

Zijm

16.

Overleg 14 nov 07

UR 07- 390

Convergentietijdpad Onderwijsjaarcirkel 3 TU

advies

Cie O,O&S/maart 08

Zijm

17.

Verslag OO&S

23 jan.07

Ontwikkelen richtlijn BSA

instemming

Cie OO&S/sept.08

Zijm

18.

Overleg 27 juni 06

UR 06 - 218

Model OER 3 TU – eveneens in 3TU.M bespreken

informatie

Cie O,O&S/ mei 08

Zijm

19.

Brief CvB 19 mei 06

Besluitvorming DWLO

advies?

Cie O,O&S /voorjaar 08

Zijm/vA

20.

Overleg 6 maart 2007

Voortgangsnotitie Onderwijsbeleid (evaluatie uitgevoerde beleid)

advies UR

Cie OO&S/2009

Zijm

21.

Overleg 12 juni 07

UR 07 - 212

CvB overlegt met decanen over een grotere betrokkenheid van de studenten bij het management. Vaststellen lijst van functies waarin studentparticipaties belangrijk/nodig zijn.


informatie

Cie OO&S

Zijm

22.

Overleg 5 ma 08

UR 08 – 083

Reactie CvB op UR advies m.b.t. 3TU Gemeensch. Regeling

informatie

Cie OO&S/????

Fl.

23.

Overleg 5 ma 08

UR 08 – 083

Investeringsplan/beleid m.b.t. (studenten) voorzieningen

informatie/instemming

Cie OO&S/ herfst 2008


24.

Overleg 10 okt. 07

UR 07 – 348

Herziene nota Onderzoeksbeleid 2007 – 1010: geen instemming UR ---> Reactie CvB vereist, wachten uitspraak geschillencie af


CvB

Cie OO&S/ 6 weken na 10 okt.07

Zijm

25.

Overleg 7 mei 08

UR 08 - 156

Aanpassing Topsportregeling ivm deelname Olympische Spelen

CvB

Cie OO&S/ najaar 08

Zijm

26.

Overleg 14 nov. 07

UR 07 - 395

Beantwoording vraag UR door CvB naar verschil in bekostiging licht technische opleidingen en gamma opleidingen


informatie

Cie F,V&A/zsm

vA

27.

Overleg 15 mei 07
UR 07-168

Aandacht voor status van meerjarige stimuleringsprojecten in begrotings- en verslagcyclus

informatie

Cie FV&A/permanent

vA

28.

UR 07 – 068

Bijlage D

Evaluatie doelstellingen Reorganisatie 2007, eind 2007, 2008 en 2009


informatie

Cie FV&A en PS&I

vA

29.

Agendaoverleg 16 januari 2007 ; Overleg 28 juni 05 (UR 05 – 226)

Wijziging Verdeelmodel (“Bekostigingssystematiek”) + reactie op preadvies UR. Aandacht voor a. consistentie in bijdragen aan UT voorzieningen van postinitiële programma’s; b. toerekening overhead aan ow en oz activiteiten in de versch. geldstromen; c. richtlijnen voor raamcontracten; d. inventarisatie vervroegde en gefaseerde uitkering van promotiepremies


advies

Cie FV&A/ begin 2008

vA

30.

Overleg 12 sept 06

UR 06 – 277

Catering, evaluatie aan einde contractperiode

advies

Cie F,V&A en P,S&I/
einde contract

vA

31.

Overleg 28-06-05

UR 05 - 226

Rol van de decentrale medezeggenschap bij terugbrengen aantal premies binnen het bevroren facultaire premiecompartiment: Instituutsraad stuurt advies aan WD naar de betrokken FR-en.


advies instituutsraad

naar FR-en.

Cie F,V&A / herfst 2005

vA

32.

Overleg 26 juni 07

UR 07 - 455

CvB informeert UR over preciezere invulling van de reorganisatie effecten voor de begroting 2008

informatie

Cie FvA/ “zodra beschikbaar”

vA

33.

Overleg 14 nov. 07

UR 07 -390

Vastgoedplan 2008 – 2012, incl. Analyse onderwijsruimten + behoefte aan staf (gelijktijdig met de plannen voor huisvesting MB)


instemming

Cie FV&A/herfst 08

vA


1.

n.v.t.

Strategieplannen Faculteiten en Instituten


Informatie UR

presidium / permanent

UR

2.

presidium 16 nov.‘05

Gesprek mevr. Sorgdrager

informatie

presidium /permanent (okt. ’08, of eerder)

UR

3.

Interne 20 febr. 08

UR 08 – 070


a. Voordracht student-lid in UCO vanuit UR

b. Voordracht student-lid in UCO vanuit Overleg Studieverenigingen


Voordracht

Voordracht


presidium / sept. 08

presidium/ maart 09

UR

UR

4.

Verslag cie OOS 26 sept.2007


Organiseren: “Onderwijskwaliteitsdag” voor OLC’s e.a.

informatie

UR Pieter e.a./okt.08

UR


Cursief de punten die er af kunnen, mits akkoord

Onderstreept de recent toegevoegde punten.