5. Brief UR reorganisatie inkoop advies

logo URaad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 300/302


Aan het College van Bestuur,Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 08-148

Fax


Datum

25 april 2008

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Reorganisatieplan Inkoop


Geacht college,


In de interne vergadering van 23 april jl. heeft de Universiteitsraad onderstaand advies geformuleerd. Graag ontvangt de UR in de komende overlegvergadering uw reactie hierop.


Concept advies Reorganisatieplan Inkoop


De Universiteitsraad,

gezien:

-de nota Reorganisatieplan Inkoop, km 382.332/PA&O

-het verslag van de commissie FVA d.d. 15 april 2008

overwegende dat:

het opzetten van de inkooporganisatie binnen het Facilitair Bedrijf een gewenste ontwikkeling is om structurering en uniformering van de inkooporganisatie en schaalvoordelen voor de UT te verkrijgen;

de voorliggende nota nauwelijks de motivatie voor deze reorganisatie verwoordt, terwijl deze visie wel duidelijk ontwikkeld is;

het bij de opname van de beschrijving van functies in de oude en nieuwe situatie onduidelijk is waar de oude functies zich bevinden en een beschrijving van de functie-inhoud in de nieuwe situatie ontbreekt;

het gebruikelijk is dat bij een eenheidsoverstijgende reorganisatie, de decentrale medezeggenschap van de betrokken eenheden adviseren over het voornemen tot reorganisatie alvorens de UR de instemmingsvraag beantwoordt;

er uit deze consultatieronde mogelijk nog knelpunten kunnen worden benoemd die om een oplossing vragen voordat de instemmingsvraag wordt voorgelegd;

gehoord de toezegging van het college:

dat het onderzoeksrapport waarop de nota Reorganisatieplan Inkoop gebaseerd is richting UR zal worden gestuurd en als bijlage bij het definitieve reorganisatieplan kan worden beschouwd;

dat een preciezere beschrijving van de functieherkomst en de inhoudelijke invulling van de nieuwe functies zal worden toegevoegd;

dat deze reorganisatie geen bezuinigingsdoelstelling kent en derhalve de samenvoeging tot een kleinere eenheid met natuurlijk verloop kan worden opgevangen;

adviseert:

positief ten aanzien van het voornemen tot reorganisatie van de inkoop aan de UT, onder voorwaarde dat de decentrale raden een positief advies uitbrengen.
Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,
ir. T.M.J. Meijer

voorzitter