4. Brief UR Slotregularisatie 2007 advies

logo Universiteitsraad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 300/302
Aan het College van bestuur

Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 08-147

Fax


Datum

25 april 2008

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Slotregularisatie 2007
Geacht college,


De Universiteitsraad heeft in zijn interne vergadering van 23 april 2008 onderstaand concept besluit geformuleerd. Graag ontvangt de raad in de komende overlegvergadering uw reactie hierop.Concept advies slotregularisatie 2007


De Universiteitsraad,

gezien:

de nota slotregularisatie 2007, km FEZ/382.245;

het verslag van de commissie FVA d.d. 15 april 2008;


overwegende dat:

het college de toezegging bij de slotregularisatie 2006 om een meer realistische begroting op te stellen door opname van verwachte inkomsten in de begroting gestand heeft gedaan in de begroting 2008;


adviseert:

positief ten aanzien van de slotregularisatie 2007.
Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,
ir. T. M. J. Meijer

voorzitter