9. Schriftelijke rondvraagpunten 2008-04-02

logo URaad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500Aan het College van Bestuur,Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 08-108

Fax


Datum

28 maart 2008

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Schriftelijke rondvraagpunten overleg 2 april 2008
Geacht college,


De Universiteitsraad heeft ter bespreking in de komende overlegvergadering onderstaande schriftelijke rondvraagpunten geformuleerd.

Graag ontvangt de raad uw reactie hierop.


1. Privacybeleid

In de juni cyclus van 2006 is tijdens de P&S commissievergadering het onderwerp privacybeleid aan de hand van CvB-voorstellen behandeld. Hierbij was veel discussie over zowel de inhoud als de bevoegdheid van de UR. Uiteindelijk heeft u toen besloten het punt van de agenda te halen. Echter, tot op de dag van vandaag is er nog geen nieuw voorstel gekomen, hoewel dit voor 2007 op de actiepuntenlijst gepland was. Recentelijk heeft de UR een voorbeeld aangereikt gekregen waaruit bleek dat de UT als werkgever de emailgegevens van een werknemer gescreend heeft. Dit is door de betrokken leidinggevenden erkend. De UR betreurt deze gang van zaken en zet vraagtekens bij de rechtmatigheid van deze actie gezien het ontbreken van duidelijk beleid. Naar wij begrepen zal de rechter binnenkort uitspraak doen in deze zaak. Het geeft in elk geval aan dat er duidelijkheid moet komen over wat er precies toegestaan is op het gebied van persoonsgegevens, wie de verantwoordelijkheid heeft, wie toegang tot welke zaken heeft, etc. Zeker ook met het oog op de invoering van nieuwe studentvolgsystemen en mogelijke koppelingen van databases in het kader van efficiënte bedrijfsvoering, is het belangrijk om een helder en transparant privacybeleid te hebben, en dit duidelijk te communiceren met alle betrokkenen.

Aangezien dit in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) ook vereist is, vraagt de UR: op welke termijn is dit beleid te verwachten?


2. Huisvesting

In de FVA commissievergadering is kort gesproken over de huisvesting van S&O in de Spiegel en het besluit om Citadel te bestemmen voor TW en GW. Dit overleg heeft een aantal onduidelijkheden weg kunnen nemen. Desondanks hebben wij nog de volgende vragen:

Betreffende de bestemming van de Spiegel:

- Wij hebben begrepen dat de balie van S&O in de ruimte van Bureau Communicatie gevestigd zal worden, BC zal verhuizen naar de eerste verdieping en de bestemming van de rest van het gebouw blijft gelijk. Klopt dit?

- Zullen de kamers van de studieverenigingen Sirius en Stress gebruikt worden voor de huisvesting van S&O? En zo ja, hoe ziet de toekomst m.b.t. de huisvesting van deze verenigingen er uit?

- Is al meer duidelijkheid te geven over de mogelijkheid cq wens om ook de studentpsychologen en –decanen in de Spiegel te huisvesten?

Betreffende de keuze voor huisvesting van S&O in de Spiegel:

- Uit het extern onderzoek naar de huisvesting van de servicecentra is gekomen dat slechts met nieuwbouw aan alle wensen kan worden voldaan. Is deze optie overwogen?

- Het college heeft niet gekozen voor huisvesting in de Citadel vanwege de wens om voorrang te geven aan vestiging van de faculteiten in het O&O-centrum. Wat is de reden om niet te kiezen voor huisvesting in het W&L centrum (bijvoorbeeld Vrijhof met aanbouw of Vrijhof plus Bastille)?

- Wanneer zal de verhuizing zijn voltooid?

Betreffende de verhuizing van de projectkamers van MB naar de Vrijhof:

- Zal het aantal beschikbare projectkamers gelijk blijven?

3. DLWO

UReka volgt op dit moment de keuze voor een nieuwe Digitale Leer- en WerkOmgeving (DLWO) met veel interesse. Recentelijk is door middel van de quickscan Sharepoint gekeken naar de geschiktheid van Microsoft Sharepoint als ontwikkelsysteem voor een nieuwe DLWO. Hierbij is ons ter ore gekomen dat de gezamenlijke studieverenigingen in samenwerking met het Student Net Twente een aantal vragen en opmerkingen hebben over de geschiktheid van Sharepoint als DLWO.

UReka zou het op prijs stellen als het college de volgende vragen hierover beantwoordt:

- Wanneer wil het college de beslissing nemen voor een nieuwe DLWO en wanneer zou deze geïmplementeerd kunnen worden in de organisatie?

- Wat is het college van plan precies te gaan doen met de vragen en opmerkingen van bovengenoemde verenigingen? Worden deze serieus meegenomen in de besluitvorming en krijgen zij een antwoord terug?

- In de brief wordt genoemd dat gebruikers van de browser Firefox (30% van de studenten volgens de brief) niet volledig toegang zouden hebben tot de nieuwe DLWO op basis van Sharepoint. Windows gebruikers kunnen uitwijken naar Internet Explorer (waar volledige functionaliteit wordt geboden), maar Apple en Linux-gebruikers niet. Vindt het college het acceptabel om 30% van de studenten uit te sluiten van een Digitale Leer- en WerkOmgeving?

- Indien de UT voor Microsoft Sharepoint kiest en daarmee studenten en medewerkers ‘verplicht’ Internet Explorer, Windows en Office van Microsoft laat gebruiken, zou het college dan ook deze softwarepakketten gratis beschikbaar willen maken voor UT studenten en medewerkers?Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,
ir. T.M.J. Meijer

voorzitter