Aandachtspunten overleg 2008-04-02

Aandachtspunten uit de overlegvergadering van de Universiteitsraad van

2 april 2008


Nota Personeelsbeleid 2008 – 2012 UT

Het college onderschrijft hetgeen de UR in zijn brief (UR 08 – 110) verwoordt bij de bullets op pagina 2. Het zal de nota naar aanleiding van de brief en de gesprekken aanpassen en andere punten per brief beantwoorden. Ook de financiële consequenties zullen beter in beeld gebracht worden. De kritiek van de raad op het afhandelen van klachten en bezwaren op de UT herkent het college; hier wordt intern inmiddels naar gekeken.


Toetsingscriteria voor succes van de reorganisatie

De Universiteitsraad,

gezien:

De notitie “Over de beoordeling van de Servicecentra”;


gehoord:

De beraadslagingen;

overwegende dat:

De uitgangspunten en afspraken zoals aangegeven in de notitie zullen leiden tot een goede meting van het kwaliteitsniveau van de door de servicecentra verleende diensten;

Door de manier waarop het overleg zal plaatsvinden tussen faculteiten en servicecentra een goede invulling kan worden gegeven aan het begrip “eigenaarschap”;

Ook de positie van studenten in de rol van klant duidelijk is gemaakt en de studenten daarmee een stem krijgen bij het toetsen van de kwaliteit van geleverde diensten;

De toetsingscriteria gelijk met het verschijnen van de DVO’s (Dienstverleningsovereenkomsten) beschikbaar zullen zijn en voor advies naar de Universiteitsraad zullen worden gezonden;

besluit:

positief te adviseren ten aanzien van de in de notitie “Over de beoordeling van de servicecentra” vastgestelde werkwijze om te komen tot een kwaliteitsbeoordelingssysteem voor de nieuwe servicecentra.


Nieuwe Bekostigingssystematiek

Naar aanleiding van de discussie in de vergadering meldt de UR dat hij in de komende interne vergadering zijn besluit vast zal stellen. Het college zal daaraan voorafgaand schriftelijk reageren op de vragen van de raad in zijn brief (UR 08 – 099), onder andere met betrekking tot de nulmeting in het kader van het volumebeleid.


Schriftelijke Rondvraagpunten

Privacybeleid

Het college zal de UR vóór de zomer 2008 een voorstel met betrekking tot het privacybeleid doen toekomen.

DLWO (ELO)

Het college zegt toe de desbetreffende vragen schriftelijk te zullen beantwoorden.