Brief UR Revitaliseringplan Langezijds

Logo URaad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500Aan het College van Bestuur,
Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 07-420

Fax


Datum

13 december 2007

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Voorstel Revitaliseringsplan gebouw LangezijdsGeacht college,Naar aanleiding van uw notitie Voorstel Revitaliseringsplan gebouw Langezijds, is onderstaand concept besluit opgesteld. Graag ontvangt de UR uw reactie hierop.


Concept besluit:

De Universiteitsraad,

gezien:

De notitie voorstel revitalisatieplan gebouw Langezijds wat moet leiden tot het bedrijfsverzamelgebouw “Chemie van Twente”.

gehoord:

De discussie in de commissievergadering FVA d.d. 5 december 2007

Dat de genoemde hotelfunctie wegens benodigde vergunningen en omstandigheden niet realiseerbaar is.

overwegende dat:

Het scheppen van een goed vestigingsklimaat voor kennisintensieve bedrijven van belang is voor de verdere ontwikkeling van het kennispark Twente.

Het voorliggende plan een beschrijving geeft voor de ruimtebehoefte van kennis- intensieve bedrijven op het UT terrein.

Er een brede belangstelling is vanuit gewenste bewoners voor dit project.

De geschetste constructie van eigendom en participatie slechts een gering risico voor de UT inhoudt.

De vestiging van deze bedrijven gebonden is aan de vestigingsvoorwaarden van de UT

gehoord de toezegging van het college dat:

De vestigingsvoorwaarden van de UT ter advies aan de UR zullen worden voorgelegd.

adviseert positief ten aanzien van

Het overdragen van het gebouw Langezijds om niet aan de ontwikkelingsmaatschappij voor de revitalisering van Langezijds.

Het in erfpacht geven van de grond aan deze ontwikkelingsmaatschappij tegen een daarvoor gebruikelijke vergoeding

en adviseert tevens

Er voor zorg te dragen dat de vestigingsvoorwaarden UT een voor de UT gewenst profiel aan huurders voor het bedrijfsverzamelgebouw “Chemie van Twente” oplevert.Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,
ir. T.M.J. Meijer

voorzitter