7. Brief UR actieplan internationalisering 2008

logo Universiteitsraad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 300/302
Aan het College van Bestuur

Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 08-075

Fax


Datum

26 februari 2008

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl


Betreft: Notitie Beleidsspeerpunten en actieplan Internationalisering 2008Geacht college,


In de commissievergadering PSI is gesproken over het helder opgestelde document van 30 januari met de titel ‘notitie beleidsspeerpunten en actieplan internationalisering 2008’ en zijn vragen die bij de commissie leefden aan de orde gekomen. Deze zijn gedeeltelijk naar tevredenheid beantwoord. Tevens is er op 21 februari het document ‘beleidsspeerpunten en actieplan internationalisering 2007: Stand van zaken’ rondgestuurd wat aanleiding tot nieuwe opmerkingen gaf.


Zelfs na de komst van het tweede document, waarin ook geen kengetallen worden genoemd, zijn twee belangrijke vragen van de commissie nog niet echt beantwoord:

§Doet de UT het nu wel of niet goed qua internationale instroom?

§Focust de UT wel op de goede landen qua werving van nieuwe studenten?


Met tevredenheid neemt de URaad er kennis van dat in 2008 vooral aandacht aan het aanbod van andere vreemde talen (bijv. Spaans, Frans, Duits) besteed zal worden. Talen, die nodig zijn om de uitwisseling van UT-studenten ook naar niet-Engelstalige landen uit te kunnen breiden. In dit kader is in de commissievergadering door het college toegezegd de cursussen op hetzelfde prijsniveau aan te willen bieden als de cursussen Engels nu.

§Heeft de UR dit zo goed begrepen?

§Op welke termijn moeten deze cursussen worden aangeboden?


Naar aanleiding van het document van 21 februari neemt de UR verder ter kennis dat:

1.Van TCP bijscholingsmogelijkheden voor medewerkers weinig gebruik wordt gemaakt.

§Wil het college hier meer tijd aan besteden om deze niet wenselijke situatie te verbeteren? En zo nee, waarom dan niet?

2.De samenwerking in het ECIU verband serieus en actief plaats vindt.

§Dit vindt de UR een positieve ontwikkeling. Wat zijn de plannen van het college met betrekking tot de ECIU in de nabije toekomst?

3.CHEPS de opdracht kreeg om voor de UT geschikte partneruniversiteiten te inventariseren.

§In deze beslissing kan de zich UR helemaal vinden en is benieuwd over de resultaten. Wanneer vallen deze te verwachten?Integratie

De integratie van buitenlandse MSc studenten in het onderwijs/onderzoek is bij sommige faculteiten bijzonder goed georganiseerd. Zo worden internationale MSc studenten bij TNW meteen in een werkgroep naar keuze geplaatst en is Engels in de koffiepauze standaard (gesprek met Rik Akse). De UR begrijpt dat deze ‘best practices’ door het gebrek aan promovendi/PhD-studenten moeilijker bij GW en MB te realiseren zijn.

§Vindt het college het goed zoals internationale masterstudenten bij TNW geïntegreerd worden? En zo ja, zou dit dan niet ook bevorderd moeten worden bij de faculteiten GW en MB?


De situatie buiten het onderwijs/onderzoek voor internationale studenten is voor een deel ook goed geregeld. Integratie met de Nederlandse cultuur krijgt door PITS-initiatieven zoals ‘Dine with the Dutch’ en Engelse theatersportlessen eindelijk werkelijk gezicht. In dit kader geven de grote opkomsten van internationale studenten bij ESN-activiteiten ook een duidelijk positief beeld.

§Ziet het college het belang van deze initiatieven in? En wil het college deze ook ondersteunen? En zo nee, waarom niet?


In het document van 30 januari wordt ingegaan op studentenhuisvesting op de campus. De URaad is het er mee eens dat onze bruisende campus een uitstekende integratiemogelijkheid biedt voor internationale studenten. De URaad neemt met tevredenheid kennis (gesprek met Frits Lagendijk) van het feit dat het thema Campus UT een belangrijk hoofdstuk gaat vormen bij het Strategisch Beraad van 12 maart. In dit kader is de UR van mening dat de principes van multidisciplinariteit, integratie en valorisatie die in het onderwijs en onderzoek gewenst zijn in het huidige campus huisvestigingsbeleid geen uitwerking krijgen. Sterker nog is door Sky en Box is met een tientallen jaren oude traditie van studentwoongroepen gebroken. Uitwisseling, integratie, inspiratie en nieuwe ideeën gebeuren vooral op de wandelgangen, bij de koffieautomaat of tijdens het gezamenlijk koken en eten in een woongroep. De UR is in dat kader tegen nieuwbouw op de campus die vooral op winstgevende, zelfstandige wooneenheden gericht is.

§Wat is de toekomstvisie van het college voor de campus?

§Vindt het college het belangrijk dat de campusgedachte 2.0 ook door middel van huisvesting vorm krijgt? Gaat het college hierover met de Veste in onderhandeling? En zo nee, waarom niet?Internationalisering

In het bijzonder merkt de URaad op dat de tweedaagse study abroad fair ‘Let’s GO’ in 2008 veel groter en professioneler georganiseerd wordt dan in 2007. De beslissing dit alleen maar door international betrokken studentenorganisaties (PITS) te laten organiseren heeft de aandacht voor internationalisering onder studenten sterk verbreed.


De URaad is ook tevreden over de informele contacten die PITS met Saxion en ITC onderhoudt. De informatie-uitwisseling die op het gebied van integratieactiviteiten, problemen en mogelijkheden (TCP taalaanbod ook voor Saxion en ITC interessant) plaats vindt, creëert een daadkrachtige sfeer waar de internationale studenten van Enschede elkaar samen kunnen helpen.


§Vindt het college deze ontwikkelingen ook goed?

§Wordt hier ook beleid op ingezet?

§Zou het college deze initiatieven op een bepaalde manier willen ondersteunen?Aanbeveling

Omdat er op de UT over succesvolle integratie en internationalisering gesproken mag worden, raadt de UR aan bij de geplande uitbreiding van de evaluatie-enquêtes onder buitenlandse studenten een stap verder te gaan en mee te doen aan ISB, het ‘International Student Barometer’ (link 1, 2, 3, 4). De URaad is van mening dat de UT hier duidelijk baat bij kan hebben door zich te positief te onderscheiden van andere Nederlandse (en Engelse) universiteiten, omdat door ISB aan de toekomstige internationale student een gerespecteerde ranking kan worden aangeboden.Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,

ir. T.M.J. Meijer

voorzitter