8. Brief UR Model OER

logo URaad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 300/302Aan het College van Bestuur
Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 08-074

Fax

 

Datum

22 februari 2008

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Model OER


Geacht college,De Universiteitsraad staat positief ten opzichte van de collegeplannen om de OER-en te uniformeren en zo tot een meer eenduidige regelgeving met betrekking tot onderwijs en examenregelingen te komen.

Tijdens de OOS-commissievergadering is gesproken over een door dhr. Mouthaan aan ons verstrekte rapportage over de ideeën zoals die nu ter bespreking liggen in verschillende UT-gremia. In deze rapportage staan enkele zaken waar de raad graag met het college over zou willen spreken.

De raad wil graag met het college een opiniërende discussie voeren over de grondslagen die achter een centraal OER zouden moeten zitten. Als uitgangspunt voor deze discussie willen wij graag de bijgevoegde rapportage gebruiken.


Ten aanzien van de besluitvormingsprocedure leven er bij de URaad de volgende vragen:

1. Wat is de opdracht aan de projectgroep? (Beperkt deze zich tot het opstellen van een model OER of kan zij ook voorstellen doen voor nieuw beleid?)

2. Hoe loopt het proces precies?

3. Op welke wijze wordt hierover met de Faculteitsraden, opleidingscommissies en studenten gecommuniceerd en voor een breed draagvlak voor een uniforme aanpak gezorgd?

4. Per 1 september 2008 moeten er nieuwe OER-en zijn vastgesteld. Is het de bedoeling dat het model OER al dit jaar gebruikt wordt en kunt u een tijdschema voor dit proces geven?Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,ir. T.M.J. Meijer

voorzitterBijlage: Rapportage Mouthaan, d.d. 31-01-2008 (UR 08-067)