11. Brief UR Schriftelijke rondvraagpunten

logo URaad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 300Aan het College van Bestuur,
Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 08-073

Fax


Datum

22 februari 2008

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nlGeacht college,


De Universiteitsraad heeft in zijn interne vergadering van 20 februari onderstaande schriftelijke rondvraagpunten geformuleerd.

Graag ontvangt de raad in de overlegvergadering van 5 maart uw antwoord hierop.


!. Studentenvoorzieningen

De Universiteitsraad is van mening dat het Strategisch Plan 2008-2011 van de Student Union helaas weinig concreet wordt over het te voeren beleid op het gebied van de studentenvoorzieningen. Dit ervaart de raad als een gemis. Het college heeft echter aangegeven tijdens de overlegvergadering van 12 oktober (UR 07-351) dat er tijdens het begrotingsoverleg in het najaar naar een aantal specifieke investeringsbeslissingen (o.a. sintelbaan) gekeken zou worden.

Nu vraagt de UR zich af: welke investeringsbeslissingen zijn in dezen genomen, wat wordt het komende beleid over de studentenvoorzieningen en wanneer wordt deze getoetst in de UR?


2. Universitaire Commissie Onderwijs

Van de Universitaire Commissie Onderwijs zijn naast alle opleidingsdirecteuren een tweetal studenten lid, allen gelijkwaardig. Deze studenten worden echter niet uitgenodigd voor alle bijeenkomsten van dit adviesorgaan, te weten de bijeenkomsten van de commissie met inspraak van alle opleidingsdirecteuren.

Nu heeft de raad de volgende vragen; wat vindt het college van deze gang van zaken? Moeten deze studenten niet uitgenodigd worden voor alle bijeenkomsten?


3. Introductie UT

De gehele studentgeleding van de Universiteitsraad verwondert zich over de huidige onduidelijkheden omtrent de plannen van het CvB met betrekking tot de Introductie.

- Recentelijk is bekend gemaakt dat de introductie 2008 negen dagen zal duren, in tegenstelling tot de, al geruimte tijd, gebruikelijke tien dagen. De URaad vraagt zich af wat de argumenten voor deze beslissing zijn en of deze beslissing al is goedgekeurd door het CvB.

- Is het op dit moment niet te laat om deze beslissing door te voeren voor de komende introductie?

- Daarnaast is de Raad ook benieuwd hoe het CvB de introductie over enkele jaren ziet. Waarbij te denken valt aan onder andere: samenwerking met andere onderwijsinstellingen, tijdsduur en inhoud van het programma. Wat is de toekomstvisie van het CvB omtrent de introductie?


4. (Her)Inschrijving via Studielink


http://www.utwente.nl/nieuws/2008/februari/Studielink%20stop.doc/


Met verbazing heeft de UReka fractie kennis genomen van het feit dat de (her)inschrijving van studenten via Studielink voor komend jaar gestopt is. Ondanks het feit dat het programma uitvoerig getest is, bleek het tijdens de implementatie niet op de gewenste manier te functioneren.

Wij vragen ons daarom dan ook het volgende af;

1."De koppeling tussen het UT-systeem en studielink is in de aanloop naar 1 februari uitvoerig getest. Desondanks doen zich na invoering ernstige problemen voor bij het synchroniseren van de gegevens." Hoe is dit mogelijk?

2.Hoe gaan deze complicaties opgelost worden en hoe wordt er voorkomen dat dergelijke problemen zich in de toekomst nogmaals voordoen?

3.Zijn er (privacy gevoelige) gegevens aangeleverd en waar zijn die nu opgeslagen?

4.Hoeveel tijd zal het kosten om het inschrijvingssysteem weer operationeel te krijgen?
Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,
ir. T.M.J. Meijer

voorzitter