4. Brief UR ITC advies

logo URaad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 300/302Aan het College van Bestuur,
Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 08-071

Fax


Datum

22 februari 2008

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: ITC
Geacht college,De UR heeft van u twee documenten (de overeenkomst en een notitie over de integratie van ITC in UT, UR 08-027) ontvangen die gaan over de inbedding van ITC in de UT organisatie. Een operatie die per 1-1-2010 zijn beslag zal moeten krijgen. We zijn het met u eens dat de komst van het ITC naar de UT een waardevolle aanvulling is op het onderwijs en onderzoek aan onze instelling. Voor beide partijen zal een win-win situatie ontstaan als het ons lukt om de synergetische effecten optimaal vorm te geven. Het ITC met een sterke merknaam, weet zich dan ingebed in een universitaire omgeving, terwijl de universiteit mogelijkheden krijgt om zich op het gebied van geo-informatica te profileren door binnen het onderzoek interessante thema’s uit te werken samen met bestaande onderzoekgebieden. De notitie “De integratie van ITC in UT” geeft in de eerste 2 hoofdstukken een duidelijk overzicht van de mogelijkheden en voordelen.


Overigens zal het best lastig worden om deze samenvoeging goed te communiceren met alle stake-holders. ITC is een belangrijke merknaam, maar komt voort uit het afkorten van International Training Centre. De boodschap dat de Universiteit Twente vanaf 2010 over een International Training Centre zal beschikken is dan natuurlijk niet echt opzienbarend, maar het veranderen van de naam ITC op zo’n korte termijn is ook niet aan te raden.


In de commissievergadering van PSI hebt u enige toelichting gegeven over het traject dat we moeten doorlopen om werkelijk tot één instituut te komen, nl. de Universiteit Twente met een nieuwe faculteit ITC. In de discussie kwam naar voren dat er nog veel geregeld moet worden tussen nu en 1-1-2010 om de samenvoeging te realiseren. In de overeenkomst is daarvan ook een opsomming gegeven die echter als niet limitatief wordt bestempeld. Wij zijn echter van mening dat op het punt van de invulling van de term “sui generis” juist wel een limitatieve vaststelling moet plaatsvinden van de verschillen tussen de huidige faculteiten van de UT en het ITC als faculteit van de UT. Gezien het grote cultuurverschil tussen ITC en UT (Internationale studenten, Engelstaligheid, ingekorte jaarroosters, korte curricula van verschillend niveau, capacity building, andere vorm van medezeggenschap) zal het niet eenvoudig zijn om hierover goede afspraken te maken, maar is het juist wel van het grootste belang te voorkomen dat achteraf wordt gesteld dat iets vanuit de cultuur van een van beide als vanzelfsprekend wordt ervaren. Dat gevaar dreigt als afspraken te globaal worden gemaakt. Omdat het zo belangrijk is dat de betekenis van de toevoeging “sui generis” helder en limitatief wordt omschreven zou dit punt hoge prioriteit moeten krijgen en medio 2008 moeten zijn afgerond.

Voor wat betreft de huisvesting moet het zo zijn dat in 2010 de nieuwe medewerkers en studenten van de faculteit ITC er vanuit kunnen gaan dat aan alle voorwaarden voor goede huisvesting is voldaan. Helder moet zijn of er sprake is van eigen gebouwen of dat er wordt gehuurd, hoe en door wie het onderhoud wordt uitgevoerd en dat de ARBO en milieu regels worden nageleefd.

Wanneer vanaf 2010 studenten die kiezen voor een studie van de faculteit ITC zich inschrijven als student aan de UT, is het vanzelfsprekend dat zij ook alle rechten (en plichten) hebben die horen bij de status van UT-student. Dat betekent het gebruik van voorzieningen, maar ook een beroep doen op afstudeersteun of het verkrijgen van beurzen. Het is verstandig om deze effecten vooraf goed in kaart te brengen.


Met de komst van het ITC zal het aanbod van postinitieel onderwijs fors toenemen. Uiteraard is het van het grootste belang dat de kwaliteit van dit onderwijs is gewaarborgd en dat duidelijk is van welk niveau dit onderwijs is. Wellicht is dit een aanleiding om Universiteitsbreed eens te kijken naar al deze vormen van onderwijs die door de UT worden verzorgd en hoe de kwaliteitsbewaking daarbij is vormgegeven.


Volgens artikel 1 lid j. van de overeenkomst zal ook het ITC moeten inschuiven in de organisatiestructuur die is ontstaan vanuit het reorganisatieplan EMB. We zijn echter van mening dat gezien de grootte van de beide samen te voegen instituten en de tijd die we hebben tot aan 1-1-2010, het mogelijk moet zijn om deze operatie in dit kader succesvol uit te voeren door uitsluitend gebruik te maken van natuurlijk verloop.
CONCEPT-BESLUIT :

De Universiteitsraad


gezien:

- de overeenkomst ITC en UT inzake inbedding ITC en UT (concept van 28 november 2007)

- de notitie De Integratie van ITC in UT, Strategische Aspecten en Bestuurlijk Model van 27 november 2007


overwegende dat:

-De komst van het ITC naar de UT een waardevolle uitbreiding zal zijn die zal zorgen voor een sterkere internationale positie

-Het ITC als faculteit sui generis kan worden ingebed in het academische bestel van de UT

-Het goed uitwerken van de synergetische effecten voor beide een win-win situatie zal opleveren.

-Studenten en medewerkers na de overdracht van onderneming helderheid hebben over hun status en bijbehorende rechten en plichten

-De uitwerking van het begrip faculteit sui generis moet leiden tot een limitatieve opsomming van verschillen tussen ITC en de bestaande faculteiten.

-De samenvoeging van de ondersteunende diensten van UT en ITC langs de lijn van het reorganisatieplan EMB, in dit kader en tijdsbestek met uitsluitend natuurlijk verloop gerealiseerd kan worden


gehoord:

-De toezegging van het college dat uiterlijk medio 2008 de uitwerking van de definitie van faculteit sui generis een limitatieve opsomming zal opleveren van verschillen tussen ITC en bestaande faculteiten.

-De toezegging van het college dat het samenvoegen van (delen van) de ondersteunende diensten in dit kader en tijdsbestek met uitsluitend natuurlijk verloop zal worden gerealiseerd.


besluit:

positief te adviseren over de voorgenomen inbedding van ITC in de UT per 1-1-2010.
Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,


ir. T.M.J. Meijer

voorzitter