8. Strategisch Plan Student Union

Strategisch Plan Student Union 2008-2011


Leeswijzer


Het Strategisch Plan is de basis van waaruit de Student Union samen met de koepels en de verenigingen concreet invulling geeft aan het activisme en welzijn van studenten van de Universiteit Twente.

In dit Strategisch Plan worden doelen gesteld voor de komende vier jaar. Daarmee is dit plan de basis voor de verschillende beleidsdocumenten van de Student Union (zie figuur 1).


Figuur 1: Opbouw Beleidsdocumenten


In het eerste deel van het Strategisch Plan worden per aandachtsgebied de doelen voor de komende vier jaar aangegeven. Het tweede deel van het Strategisch Plan beschrijft de organisatiewaarden van de Student Union.


Bij alle doelen worden voorbeelden gegeven. De precieze uitwerking van deze doelen wordt te zijner tijd ingevuld door de toekomstige Student Union besturen en kan daardoor afwijken van de voorbeelden die hier worden genoemd.Inleiding

Dit Strategisch Plan is tot stand gekomen na een levendige gedachtenwisseling met alle betrokken partijen. Een commissie bestaande uit afgevaardigden van elke sector maakte de opzet voor het Strategisch Plan 2008-2011. Vervolgens is het concept Strategisch Plan uitvoerig met de Uniondeelnemers besproken en zijn de opmerkingen van de verenigingen en koepels door de Student Union in de definitieve versie verwerkt. Het resultaat is een nieuw Strategisch Plan voor de komende vier jaar.


Samenvatting

De missie van de Student Union is en blijft: “Het bevorderen van academische vorming en het welzijn van de studenten aan de Universiteit Twente”. In de periode 2008-2011 wordt hieraan vooral inhoud gegeven door het stimuleren van activisme bij alle studenten. Hierbij ligt de nadruk op ondernemerschap, ontspannen en ontplooien. Op het gebied van welzijn vormt het behouden van voldoende sportcapaciteit het speerpunt.


Reflectie

De afgelopen vier jaren heeft de Student Union een vaste plek gekregen binnen de UT-gemeenschap. Daarnaast is er verder gewerkt aan de vormgeving van de jonge, interne organisatie van de Student Union. De ervaringen die hierbij zijn opgedaan worden de komende periode gebruikt bij de verdere ontwikkeling van de organisatie. Zo wordt onder meer een monitoring systematiek opgezet voor het beter meetbaar maken van doelstellingen in de toekomst.

Op dit moment is de Student Union beleidsverantwoordelijk voor de sportvoorzieningen, de cultuurvoorzieningen, studentondernemerschap en voor de leefomgeving van de internationale studenten. Bovendien heeft de Student Union een medebeslissende invloed op de volgende gebieden: communicatie richting studenten, ICT dienstverlening voor studenten, internationalisering en de leefomgeving van studenten.
Gedurende de looptijd van het vorige Strategisch Plan is samen met de diensten op de Universiteit Twente invulling gegeven aan deze verantwoordelijkheden. De komende vier jaar wordt hierop voortgeborduurd en wordt een bruisende omgeving gecreëerd, waarin studenten tijdens hun studie zo goed mogelijk kunnen ondernemen, ontspannen en zichzelf kunnen ontplooien.

De doelgroep van de Student Union is primair de verenigingen en koepels en secundair de individuele student. De Student Union is zich goed bewust van de noodzaak van voldoende draagvlak binnen haar doelgroep. De komende vier jaar zal de Student Union door duidelijke communicatie en goede resultaten voor de Uniondeelnemers en de individuele student het draagvlak vergroten.


Externe ontwikkelingen

Recente ontwikkelingen en veranderingen in de toekomst zullen grote impact hebben op activisme en welzijn. Enkele daarvan zijn:


De Bachelor/Master-structuur is nu geheel geïmplementeerd, de oude (ongedeelde) stromen verdwijnen uit de studentengemeenschap.

De Universiteit Twente heeft de ambitie in 2010 een totale studentenpopulatie te hebben van 10.000 studenten.

De Universiteit Twente streeft naar een instroom van 25% internationale studenten in 2010.

De arbeidsmarkt is constant in beweging en het is voor studenten van belang dat hun academische vorming aansluit op de wensen van de arbeidsmarkt.

Het beleid van de Universiteit Twente (Instellingsplan 2005-2010) is de komende jaren onder meer gericht op een hoogwaardig aanbod van academische vorming, meer integratie met internationale studenten en het stimuleren van studentondernemerschap


Met de meeste van bovengenoemde aandachtsgebieden hield de Student Union zich al bezig. Maar de nieuwe ontwikkelingen vereisen uiteraard aanpassingen in de activiteiten van de Student Union.


De Student Union gaat onderzoeken of de vormen van het stimuleren van activisme moeten worden aangepast, onder invloed van ontwikkelingen zoals de Bachelor/Master structuur (en de verwachte grotere studentmobiliteit tijdens een studie).

Internationalisering verdient bijzondere aandacht: de internationale groep studenten groeit en de mogelijkheden om te integreren kunnen nog sterk worden uitgebreid.

Op het terrein van arbeidsmarktoriëntatie vinden nog geen activiteiten plaats. Omdat hierin ook niet wordt voorzien door de Universiteit Twente, wil de Student Union in de komende vier jaar bereiken dat studenten voldoende mogelijkheden hebben om zich te oriënteren op de arbeidsmarkt.

Financiering Student Union

Om de doelen van de Student Union te realiseren dienen voldoende financiële middelen beschikbaar te zijn. In de financiering van activisme en studenten welzijn blijft de Universiteit Twente de belangrijkste bron, waar mogelijk aangevuld met budget dat de SU weet te realiseren door partnerships. Hierbij staat de komende jaren de inhoudelijke meerwaarde voor de studentengemeenschap voorop en wordt niet alleen gekeken naar financiële meerwaarde voor de Student Union. De Student Union wil haar commerciële activiteiten vooral aanbieden als faciliteit voor de student, hierbij zal worden gestreefd naar zo goed mogelijke faciliteiten voor studenten tegen zo laag mogelijke kosten. Het doel is niet langer om zoveel mogelijk winst te maken, maar om een meerwaarde te bieden voor de studentengemeenschap.


Doelen tot en met 2011


Inleiding

De doelen in dit Strategisch Plan beschrijven de gewenste situatie in 2011. Deze strategische doelen zijn bewust ambitieus en zo meetbaar mogelijk gesteld en geven aan welke koers de Student Union wil varen. De doelen beschrijven niet hoe veranderingen plaats vinden. Hoe de Student Union opereert, krijgt een verdere uitwerking in jaarplannen en visiedocumenten.

Algemene doelen


1De Student Union heeft de regie en het overzicht over het beleid ten aanzien van de extra-curriculaire activiteiten op de Universiteit Twente.

De missie van de Student Union sluit niet uit dat de Student Union zich bezig houdt met onderwijs zoals dat aan de Universiteit Twente gegeven wordt, ook wel het curriculum genoemd. Dergelijke curriculaire activiteiten kunnen immers ook academische vorming en welzijn van de student bevorderen. Echter, de Student Union maakt de strategische keuze geen activiteiten te ontplooien die direct met UT-onderwijs verband houden.

De Student Union wil het overzicht hebben over alle extra-curriculaire activiteiten op de Universiteit Twente. Zo hebben de studenten(organisaties) een beter beeld van de activiteiten die op de Universiteit Twente worden aangeboden.

Voorbeelden: Bij Sport & Cultuur is de regiefunctie van de Student Union duidelijk vormgegeven in een beleidsbepalende rol. Studentondernemerschap krijgt eenzelfde constructie.


2De Student Union is namens de studentengemeenschap een gezaghebbende gesprekspartner voor het College van Bestuur van de Universiteit Twente en externe instanties.

De Student Union is bij uitstek geschikt om de belangen van UT-studenten te behartigen gezien haar overkoepelende en beleidsbepalende rol. Dankzij haar overkoepelende taak en beleidsbepalende rol kent de Student Union de behoeften van haar deelnemers. Daardoor is de Student Union in staat om in het belang van de studentengemeenschap te handelen en als gezaghebbende gesprekspartner voor het College van Bestuur en externe instanties te fungeren. De Student Union is een spin in het web; doordat informatie langs de Student Union komt, kunnen mensen en organisaties met elkaar worden verbonden en treedt er een katalyserend effect op. De Student Union kan op deze wijze de belangen van de verenigingen en koepels behartigen en de Uniondeelnemers in contact brengen met interessante partijen.

Voorbeelden: De Student Union praat vanuit haar overkoepelende rol met UT-diensten, College van Bestuur, College van B&W gemeente Enschede & Hengelo, andere onderwijsinstellingen, overheden, bedrijven, etc. In 2011 is het voor de Uniondeelnemers duidelijker hoe deze partijen het best kunnen worden bereikt.3 Het bevorderen van internationalisering onder de UT-studenten en Uniondeelnemers

De Student Union wil dat meer studenten in aanraking komen met internationalisering. De Student Union hecht er veel waarde aan dat de internationale studenten die aan de Universiteit Twente studeren zich kunnen ontplooien, ontspannen en gestimuleerd worden om te ondernemen. De deelname van internationale studenten aan het verenigingsleven moet worden bevorderd. Dit kan niet zonder medewerking van de Uniondeelnemers. Tevens wil de Student Union samen met de Uniondeelnemers die hierbij betrokken zijn stimuleren dat studenten zichzelf ontplooien door middel van een stage of studeren in het buitenland. De organisaties die hier al mee bezig zijn, blijven hun eigen taken uiteraard uitvoeren.

Voorbeelden: Het organiseren van een integratieactiviteit in samenwerking met verenigingen zodat internationale studenten het Twentse studentenleven zien. Het coördineren van een grootschalige campagne samen met Uniondeelnemers om zo internationalisering op de kaart te zetten.Ondernemen

Door het realiseren van onderstaande doelen wordt een omgeving gecreëerd waarin studenten worden gestimuleerd ondernemend te denken, als onderdeel van hun persoonlijke ontwikkeling.


1 Het organiseren van negen (ver)nieuwe(nde) activiteiten/evenementen voor en door de studentengemeenschap op de Universiteit Twente.

Door middel van promotie en ondersteuning zullen op de Universiteit Twente de komende jaren tien (ver)nieuwe(de) activiteiten worden georganiseerd. De Student Union zal hierbij voor een initiërende en faciliterende rol vervullen. De organisatie van de nieuwe activiteiten zal waar mogelijk bij de Uniondeelnemers liggen. De Student Union maakt het op deze manier mogelijk dat innovatieve concepten kunnen worden uitgewerkt door de Uniondeelnemers zelf, terwijl hier anders niet de middelen of de juiste ondersteuning voor is. De nieuwe activiteiten zorgen voor een vernieuwend en vraaggericht activiteitenaanbod dat bijdraagt aan breder academisch gevormde studenten. Kwaliteit gaat hier uiteraard boven kwantiteit.

Voorbeelden: Afgelopen jaren zijn evenementen zoals Create Tomorrow en The Real Deal Business Course georganiseerd. Bij de “nieuwe” activiteiten/evenementen valt te denken aan dit soort initiatieven. Daarnaast kan aan bestaande activiteiten/evenementen een (substantieel) nieuwe invulling worden gegeven. De evenementen kunnen eenmalig zijn of structureel, afhankelijk van het succes en het concept van een evenement.


2 Het aantal studentondernemingen stijgt met 10 procent.

De Student Union faciliteert studenten bij het opzetten van studentenondernemingen op de Universiteit Twente. Afgelopen jaren is hier een structuur voor opgezet. In 2011 moet het aantal studentondernemingen met 10 procent zijn gegroeid. Dit wordt bereikt door de huidige structuur, de ondersteuning en de stimulering uit te breiden en te verbeteren. Tevens zal de aantrekkelijkheid van het studentondernemerschap duidelijker in promotie terug te zien zijn.

Voorbeelden: De Student Union maakt het studentondernemerschap aantrekkelijker door middel van het aanbieden van netwerkborrels voor het opdoen van de juiste contacten, het aanbieden van een business coach voor het opstarten van een nieuwe onderneming en het aanbieden van een kantoor in de Bastille tegen een lage vergoeding.

Ontspannen

De Student Union creëert door het realiseren van onderstaande doelen een bruisende leefomgeving voor UT-studenten, waarin studenten zich zo goed mogelijk kunnen ontspannen:


1 De sport- en cultuurvoorzieningen voorzien in de behoeften van de student, daarnaast rekeninghouden met de belangen van de medewerkers.

Studentenvoorzieningen (bijvoorbeeld Sport & Cultuur) zijn in de eerste plaats bedoeld voor UT-studenten. UT-medewerkers kunnen ook gebruik maken van deze voorzieningen. Om de huidige capaciteitsproblemen op te lossen en de groeiende studentenpopulatie te kunnen bedienen zal de Student Union zich inzetten voor betere voorzieningen. Rondom de investeringen zal de Student Union zorgen voor duidelijke communicatie omtrent de keuzes die gemaakt worden. De Student Union wil de Xtra-card laten fungeren als de sport- en cultuurkaart voor alle studenten in de omgeving.

Voorbeelden:

Het capaciteitsgebrek in het Sportcentrum en Vrijhof Cultuurcentrum wordt opgelost om te kunnen voldoen aan de gestegen vraag naar zaalruimte. Uniondeelnemers en individuele sporters kunnen zo optimaal gebruik maken van de faciliteiten.

In samenwerking met de verschillende partijen in de regio wordt gekeken naar de realisatie van topsport op de Universiteit Twente, waarbij ook gekeken wordt naar een samenwerking met het NOC-NSF. Het beleid van de Student Union blijft hierin dat topsport nooit ten koste van breedtesport mag gaan.

Ontplooien

Door het realiseren van de volgende doelen wordt een omgeving gecreëerd waarin studenten zich zo goed mogelijk kunnen ontplooien:


1 Het activisme aanpassen aan de veranderende studentenpopulatie en omgeving. Ook instromende HBO studenten en het toenemende aantal internationale studenten krijgen aandacht om ook hen volledig te betrekken in het activisme

De komende vier jaar wordt een grote instroom van nieuwe groepen studenten (HBO-instromers, internationale studenten, etc.) verwacht. De Student Union wil dat ook deze groepen zich betrokken voelen bij het activisme. Het is zeer wenselijk dat het activisme hierbij op hoog niveau blijft. De Student Union gaat zich inzetten om de nieuwe groepen (internationale studenten en HBO-instromers) te faciliteren en te ondersteunen om zich academisch te vormen.

Voorbeelden: De Student Union brengt middels de activismemonitor het activisme cijfermatig in kaart en wil hiermee knelpunten signaleren. Op deze manier hebben de Student Union en haar deelnemers een beeld over de behoeften en wensen van de actieve student. Ook zal er voorlichting aan internationale studenten en HBO instroom worden gegeven over activisme op de Universiteit Twente.


2 Afgestudeerde UT-studenten hebben op het gebied van extra-curriculaire activiteiten de breedste academisch vorming van Nederland.

De Student Union streeft ernaar dat de Universiteit Twente in 2011 voorop loopt in Nederland op het gebied van academische vorming. Daarbij is de kwaliteit van het activisme een belangrijk aandachtspunt. Om deze reden is het belangrijk dat extra-curriculaire activiteiten een waardevolle leerervaring opleveren en dat het activisme zoveel mogelijk wordt gestimuleerd, erkend en beloond (ook financieel).

In samenspraak met de Universiteit Twente wordt ervoor gezorgd dat er een brede academische vorming zowel binnen als buiten het onderwijs gerealiseerd wordt.

Academische vorming bij de Student Union en academische vorming binnen het UT-onderwijs vullen elkaar aan en hebben hetzelfde doel: de academische vorming van studenten vergroten. De Student Union wil inventariseren wat de behoeften van de Uniondeelnemers en de individuele student zijn en bekijken hoe hierin voorzien kan worden. De Student Union zal in het belang van de Uniondeelnemers instrumenten blijven ontwikkelen ten behoeve van het verhogen van de kwaliteit van het activisme.

Voorbeelden: Het Board Improvement Program, hierbij worden bestuurders van verenigingen gecoacht en kunnen zij dit overbrengen op hun commissieleden.

De Student Union wil de leerervaring van activisme vergroten.


3 Een goede begeleiding van studenten bij arbeidsmarktoriëntatie.

Op dit moment biedt de Universiteit Twente geen mogelijkheden voor arbeidsmarktoriëntatie aan. De Student Union vindt het van groot belang dat studenten deze mogelijkheid wel hebben. Om studenten beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt worden bestaande activiteiten gestructureerd en wordt er een continue organisatie opgezet. Deze inspanningen worden geleverd door de Student Union, haar deelnemers en de Universiteit Twente. Hierbij blijven de bestaande activiteiten op het gebied van arbeidsmarktoriëntatie bestaan.

Voorbeelden: Het realiseren van professionele coaching op het gebied van arbeidsmarktoriëntatie. De realisatie van een portal voor alle activiteiten die te maken hebben met arbeidsmarktoriëntatie.Organisatiewaarden Student Union

Draagvlak

Voor de Student Union is draagvlak onder de gehele UT-gemeenschap van groot belang om haar doelen te realiseren. De Student Union wil dit draagvlak bereiken en behouden op twee manieren: ten eerste dient de communicatie met alle betrokken partijen op orde te zijn, daarnaast wil de Student Union door goede resultaten voor de studentengemeenschap haar draagvlak vergroten.

Flexibiliteit

De Student Union signaleert veranderingen die van belang zijn voor de studentengemeenschap en probeert die gemeenschap daarop voor te bereiden. Dit betekent dat de Student Union haar focus regelmatig aanpast aan nieuwe ontwikkelingen. Hierdoor kan de Student Union ad hoc problemen binnen de studentengemeenschap aanpakken en inspelen op nieuwe ontwikkelingen (zoals internationalisering en studentondernemerschap).

Toegankelijkheid

De Student Union is een organisatie die toegankelijk is voor alle betrokken partijen: studenten en Uniondeelnemers in het bijzonder. Op deze manier wil de Student Union haar overkoepelende positie optimaal inzetten om nieuwe initiatieven te kunnen faciliteren en beleid te maken in het algemeen studentenbelang.

De Student Union communiceert zowel via verenigingen met de student als rechtstreeks. Hier kiest de Student Union een praktische benadering: waar mogelijk zullen koepels en verenigingen worden ingezet om een dubbelslag te slaan doordat zowel Uniondeelnemers als studenten betrokken worden. Waar dit niet mogelijk is zal directe communicatie met studenten plaatsvinden.

Breed georiënteerd

De Student Union bepaalt het beleid op het gebied van sport, cultuur, studentondernemerschap en de leefomgeving van internationale studenten. Daarnaast houdt de Student Union zich bezig met overkoepelende initiatieven. Deze brede oriëntatie biedt de mogelijkheid om op nieuwe ontwikkelingen in te spelen en als centraal aanspreekpunt te fungeren ten aanzien van het activisme en studentenvoorzieningen. Om dit optimaal te kunnen doen, kiest de Student Union ervoor om zoveel mogelijk continue taken onder brengen bij andere organisaties: dit kan zowel bij de Universiteit Twente als bij Uniondeelnemers.

Breed georiënteerd houdt ook in dat de Student Union kiest voor het algemene studentenbelang. Dit kan in bepaalde gevallen botsen met belangen van een afzonderlijke vereniging. Goede communicatie met de betrokkenen is dan van groot belang om draagvlak voor beslissingen te verkrijgen.

Inspirerend

De Student Union wil een inspirerende organisatie zijn waar maximale ruimte wordt geboden voor studenten die vernieuwende ideeën hebben. De Student Union wil nieuwe ideeën en concepten breed uitdragen en aangesloten partijen met elkaar in contact brengen om deze nieuwe initiatieven te stimuleren. Per initiatief wordt afgewogen of dit organisatorisch het beste binnen de Student Union of bij een andere partij ondergebracht kan worden. Waar mogelijk zullen de ideeën en concepten worden ondergebracht (direct of na de pilot fase) bij een reeds bestaande organisatie binnen de Universiteit Twente. De Student Union zal de verschillende organisaties zo goed mogelijk ondersteunen bij het ontplooien van deze initiatieven. Daarnaast wil de Student Union haar deelnemers inspireren en stimuleren om zich continu aan te passen aan vernieuwingen en ontwikkelingen in de omgeving. Zelf wil de Student Union hierin als trendsetter optreden en een voorbeeldfunctie vervullen voor de UT-gemeenschap.