8. Meerjarenraming Student Union

Meerjarenraming 2008-2011 Student Union


Samenvatting

De meerjarenraming van de Student Union bevat de financiële toelichting van de beleidskeuzes zoals die in het Strategisch plan 2008-2011 zijn gemaakt. De begroting voor 2008 is in tabel 1 weergegeven en in tabel 2 is de meerjarenraming 2008-2011 weergegeven. Uitgangspunt bij het opstellen van deze meerjarenraming is dat de Student Union de komende jaren zo veel mogelijk toegevoegde waarde richting studenten, de Universiteit Twente en de partners blijft leveren.


Begroting Student Union 2008: gevolgen voor toewijzing vanuit UT


Tabel 1. Exclusief interne doorberekeningen


De toewijzing (CO) aan de Student Union bedraagt k€ 1.430 in 2008. Verder zal dit in 2008 k€ 43 uit het eigen vermogen gebruikt worden om projecten van de Student Union te financieren. De sector Sport en Cultuur valt onder de beleidsverantwoordelijkheid van de Student Union daarom is ter informatie de deelbegroting van Sport en Cultuur opgenomen in bovenstaande tabel.


Student Union

In 2007 zijn er een aantal veranderingen in het personeelsbestand aangebracht. Zo is de Manager Bedrijfsvoering een parttime functie geworden en is er een extra griffier aangesteld.


Accommodatie

Sinds januari 2007 heeft het Facilitair Bedrijf beheerszaken van de Student Union overgenomen. Dit houdt in dat huurinkomsten niet meer via de Student Union lopen, maar direct naar het Facilitair Bedrijf gaan. Kosten die hierbij komen kijken zullen voortaan direct door het Facilitair Bedrijf betaald worden. Wat overblijft zijn de huursubsidies die de Student Union aan de Uniondeelnemers verleent. Het verschil van M€ 0,3 is hierdoor te verklaren.


Studentenvoorzieningen

Dit jaar is de toewijzing van k€ 3.794 bijna k€ 114 hoger in vergelijking met de toewijzing in 2007. Dit valt grotendeels te verklaren door de toegenomen personele lasten en de gestegen huisvestingslasten.
Meerjarenraming 2008-2011 Student Union


In onderstaande toelichting zal eerst globaal in worden gegaan op de meerjarenraming en de grootste veranderingen die in 2008-2011 zullen plaatsvinden, waarna de deelramingen behandeld zullen worden met een nadere (cijfermatige) toelichting op de veranderingen.

Algemene opmerking: wanneer geen toelichting op verhogingen in cijfers is gegeven, hebben deze ophogingen te maken met de jaarlijkse standaard stijgingen.


Tabel 2. Inclusief interne doorberekeningen om inzichtelijk te maken waar gelden per project vandaan komen


Baten


Student Union

De baten van de Student Union bestaan uit de toewijzing vanuit het College van Bestuur waarmee een gedeelte van de structurele uitgaven van de kostenplaats Student Union worden bekostigd.

De komende jaren is het doel van de commerciële activiteiten om budgetneutraal te draaien. Werd er in 2004 nog uitgegaan van een bijdrage van 5 procent van de totale baten, na drie jaar is gebleken dat dit haast onmogelijk is. De komende jaren zal de focus liggen op studentenfaciliteiten, mede door veranderingen die tot 2011 gepland staan. Hieronder vallen bijvoorbeeld een nieuw te vestigen Grand Café in de Bastille, wat grote gevolgen heeft voor de UnionBar en het mogelijk wegvallen van de dictaatverkoop uit de UnionShop. Er zullen dus geen baten uit Student Union Enterprise BV worden gegenereerd.


Algemeen

De interne organisatie zal komende jaren naar verwachting gelijk blijven. De ondersteuning in de vorm van twee griffiers, een manager bedrijfsvoering (0.5 fte) en een office manager (0.5 fte) is voor de komende jaren voldoende om de Student Union als organisatie draaiend te houden. In 2008 is er meer geld vrijgemaakt voor de portefeuille Communicatie, gezien het feit dat de afgelopen jaren structureel te weinig geld was begroot. De komende jaren zullen hier geen grote veranderingen plaatsvinden.


Activiteiten

De Student Union streeft er naar om ieder jaar enkele vernieuw(en)de projecten op te zetten. Hierbij wordt de organisatie en verantwoordelijkheid van de oude projecten overgedragen aan andere organisaties. Per saldo zal er dus relatief weinig veranderen, gezien het feit dat baten en lasten van oude projecten wegvallen en baten en lasten van nieuwe projecten erbij komen.

Wanneer oude projecten echter onder de verantwoordelijkheid van de Student Union blijven en slechts de uitvoering door een andere organisatie gedaan zal worden, zal het budget op de begroting van de Student Union blijven staan.

Ondersteuning

Door het toenemende aantal studenten, zullen er ook meer Xtra-cards worden verkocht. Voor de begroting van de Student Union zal dit effect minimaal zijn, omdat de inkomsten (volgens een vaste verdeelsleutel) verdeeld worden over de Student Union en Student & Onderwijsservicecentrum, waarbij het overgrote deel van de inkomsten naar Student & Onderwijsservicecentrum gaat.


Accommodatie

Er staan geen grote verbouwingen of aanpassingen aan de gebouwen gepland. De kosten zullen dus ongeveer gelijk blijven. In de meerjarenraming is uitgegaan van het feit dat de CO gelden ieder jaar worden opgehoogd, naar aanleiding van gestegen huisvestingslasten.


Meerjarenraming 2008-2011 kostenplaats Algemeen


Onder de kostenplaats Algemeen vallen de interne organisatie en communicatie-uitingen. Hieronder vallen alle kosten die te maken hebben met het draaiend houden van de Student Union.


Tabel 3.


Baten

Doordat de Student Union de kostenposten van de Interne Organisatie en Communicatie nodig hebben om haar missie uit te voeren, ondersteund het College van Bestuur dit door hiervoor een volledige toewijzing te geven. De interne doorberekening komt vanuit de opbrengsten uit de Xtra-card en is bestemd voor personele lasten. De stijging in de toewijzing is te wijten aan het feit dat de toewijzing standaard wordt geïndexeerd voor salaris- en prijsstijgingen. Er zullen de komende jaren geen grote veranderingen plaatsvinden.


Lasten

In de lasten zien we slechts een stijging bij personele lasten. Dit wordt veroorzaakt doordat het salaris van de medewerkers van de Student Union jaarlijks wordt geïndexeerd. De lasten zullen verder gelijk blijven, er zijn geen grote veranderingen in de interne organisatie gepland.

Meerjarenraming 2008-2011 kostenplaats Activiteiten


Onder de kostenplaats Activiteiten vallen de partnerships, de projecten die de Student Union opzet en de introductieperiode.
Tabel 4.


Baten

Doordat de afgelopen jaren een aantal degelijke partnerships is opgezet, zijn de inkomsten uit partnerships voor de komende jaren goed te voorspellen. Deze inkomsten uit partners worden enerzijds doorgesluisd naar subsidiefondsen waar Uniondeelnemers gebruik van kunnen maken en anderzijds worden de activiteiten van de Student Union hier deels mee bekostigd. Bij de individuele projecten staan deze partnership baten als interne doorberekening (k€31 bij Academische Vorming en k€25 bij Projecten Algemeen). Bij Academische Vorming, COP en Projecten Algemeen bestaat de post ‘baten’ uit een bijdrage uit het eigen vermogen van de Student Union (per project k€10). De baten bij de Introductie en de Denktank bestaan uit externe geldstromen. De Denktank zal één keer per twee jaar georganiseerd worden, vandaar dat dit project voor 2008 en 2010 niet is begroot.


Lasten

Projecten waarvan de realisatie uitbesteedt wordt aan een andere organisatie, maar onder de verantwoordelijkheid van de Student Union blijven vallen, zijn opgenomen als overige lasten bij projecten algemeen (k€10 extra p/j). Dit houdt in dat de geldstromen via de Student Union lopen, dit heeft echter weinig gevolgen, aangezien projecten pas uitbesteedt worden wanneer financiering helder is en de Student Union dus geen grote risico’s loopt op het resultaat.

Gezien het feit dat er nog geen concrete projecten gepland staan voor de toekomst, is de Student Union er van uitgegaan dat de totale kosten niet veel zullen verschillen van de kosten zoals begroot voor 2008. Dit resulteert in het feit dat Skills Certificate nog meegenomen is voor 2011, maar dat het momenteel nog niet zeker is dat dit programma wordt aangeboden. De Student Union gaat er van uit dat, wanneer het Skills Certificate stopt, er een ander project voor in de plaats zal komen met gelijkwaardige kosten.


Meerjarenraming 2008-2011 kostenplaats Ondersteuning


Onder de kostenplaats Ondersteuning vallen de activiteiten die met de Xtra-card te maken hebben.


Tabel 5.


Baten

De baten bij ondersteuning worden vooral veroorzaakt door de inkomsten uit de Xtra-card. Volgens een vaste verdeelsleutel worden deze gelden verdeeld, waarbij het grootste deel naar de dienst Student & Onderwijsservicecentrum gaat (75 procent). De overige gelden komen ten gunste van de Student Union, waarmee zij subsidies verstrekt aan koepels, sport- en cultuurverenigingen. Dit is te zien onder de kopjes subsidies en koepels bij interne doorberekeningen. De inkomsten bij internationalisering (k€45) bestaan uit de toewijzing waarmee de Student Union studiereizen van de verschillende studieverenigingen ondersteund.


Lasten

Onder huisvestingslasten worden de subsidies verstaan die de Student Union verleent aan de koepels Apollo en Sportraad om zo hun huisvesting te bekostigen.

Projecten als sportinvesteringen komen op de begroting van Student & Onderwijsservicecentrum. De ondersteuning die de Student Union aan haar verenigingen en koepels verstrekt zal de komende jaren gelijk blijven.

Meerjarenraming 2008-2011 kostenplaats Accommodatie


Onder de kostenplaats Accommodatie vallen de drie Uniongebouwen en de Sportkantine.


Tabel 6.


Baten

Doordat in 2007 de beheersmatige taken van de gebouwen is uitbesteedt aan het Facilitair Bedrijf, ontvangen zij ook alle huurinkomsten. De Student Union ontvangt van het College van Bestuur een toewijzing die zij volledig besteedt aan het subsidiëren van Uniondeelnemers die in de diverse gebouwen zitten. Deze toewijzing wordt ieder jaar geïndexeerd door de gestegen huisvestingslasten, wat de ophoging per jaar verklaard.


Lasten

De lasten zullen de komende jaren gelijk blijven, doordat er geen grote aanpassingen aan deze gebouwen gepland staan. Overige lasten bestaan uit de kosten die het Facilitair Bedrijf doorberekend aan de Student Union voor hun werkzaamheden.