Actiepuntenlijst versie 30-01-2008

Actiepuntenlijst UR-CvB

Versie 30 januari 2008


Nr.

Uit vergadering

Onderwerp

Actie

Commissie/Datum gereed

Pfh./UR

1.

n.v.t.

Evaluatie Sectorplan 3 TU

informatie UR

presidium / 2006

Fl

2.

Overleg 15 nov.05

UR 05-286

Afspreken bevoegdheid mzg mbt besluitvorming over Centers of Excellence, informeel overleg CvB

informatie

presidium/CvB

Fl./Zijm

3.

Overleg 17 mei 05

UR 05 - 172

Functioneren decentrale medezeggenschap (nog onbeantwoorde vraag, zie UR 05 – 100)

informatie UR

presidium /z.s.m.

Fl.

4.

Overleg 22 febr 05

UR 05 -075

Kwartaalrapportage voortgang 3TU

continu

UR

Fl.

5.

Presidiumverg.

24 okt.07

PR actie t.b.v. medezeggenschap en verkiezingen door CvB (brief/ artikel UT- Nieuws o.i.d.)

informatie UT

CvB

Fl.

6.

Brief UR 07 – 062, bijlage 3

Nieuwe nota personeelsbeleid, inclusief promovendibeleid

instemming

Cie P,S&I/jan.2008


Fl.

7.


8.

Overleg 17 mei 05

UR 05 - 172

Privacybeleid (- reglement), zie ook UR 05-205; twee notities aangekondigd in cie verg.d.d.3 nov.05

instemming UR

Cie P,S&I / 2007

Fl.

9.

Overleg 15 mei 07
UR 07-168

Diverse toezeggingen: - reorganisatieplan OSC

succescriteria en nulmeting SSC

instemming

advies

Cie P,S&I/FV&A/okt.2007

vA

10.

Verslag FV&A

UR 07 - 370

Implementatieplannen Service Centra

informatie

Cie PS&I/FV&A

vA

11.


12.

Overleg 10 okt.07

UR 07 - 348

Client charter student- en onderwijsadministratie

informatie

Cie PS&I/ zsm

vA

13.

Overleg 10 okt. 07

UR 07 – 348

Initiatiefvoorstel UR mbt registratie studentgegevens in Arbo jaarverslag, CvB en UR onderzoeken mogelijkheden

informatie

Cie PS&I/ zsm

FL

14.

Overleg 13 dec. 05

UR 05 - 340

Beurzenfonds t.b.v. niet - EER studenten

Advies UR

Cie PS&I/najaar 2007

Fl.

15.

Overleg 15 mei 07
UR 07-168

Bespreken mogelijkheden van meer initiatieven onderwijsnota binnen CSow, zoals pilot “meer student-assistenten”

bespreken

Cie O,O&S/ ???

Zijm

16.

Cie verg. 13 juni 06

Project Instellingskwaliteitszorg, informeren naar ontwikkeling UT -beleid

Informatie

Cie O,O&S/z.s.m.

Zijm

17.

Overleg 14 nov 07

UR 07- 390

Convergentietijdpad Onderwijsjaarcirkel 3 TU

advies

Cie O,O&S/voorjaar 08

Zijm

18.

Verslag OO&S

23 jan.07

Ontwikkelen richtlijn BSA

instemming

Cie OO&S/????

Zijm

19.

Overleg 27 juni 06

UR 06 - 218

Model OER 3 TU – eveneens in 3TU.M bespreken

informatie

Cie O,O&S/ december 07

Zijm

20.

Brief CvB 19 mei 06

Besluitvorming DWLO

advies?

Cie O,O&S /voorjaar 08

Zijm/vA

21.

Overleg 6 maart 2007

Voortgangsnotitie Onderwijsbeleid (evaluatie uitgevoerde beleid)

advies UR

Cie OO&S/2009

Zijm

22.

Overleg 12 juni 07

UR 07 - 212

CvB overlegt met decanen over een grotere betrokkenheid van de studenten bij het management

informatie

Cie OO&S

Zijm

23.

Overleg 10 okt. 07

UR 07 – 348

Herziene nota Onderzoeksbeleid 2007 – 1010: geen instemming UR ---> Reactie CvB vereist, wachten uitspraak geschillencie af

CvB

Cie OO&S/ 6 weken na 10 okt.07

Zijm

24.

Overleg 14 nov. 07

UR 07 - 395

Beantwoording vraag UR door CvB naar verschil in bekostiging licht technische opleidingen en gamma opleidingen

informatie

Cie F,V&A/zsm

vA

25.

Overleg 15 mei 07
UR 07-168

Aandacht voor status van meerjarige stimuleringsprojecten in begrotings- en verslagcyclus

informatie

Cie FV&A/permanent

vA

26.

Overleg 12 dec. 06

UR 06 – 436

Analyse onderwijsruimten + behoefte aan staf (gelijktijdig met de plannen voor huisvesting MB)

informatie

Cie FV&A/voorjaar 2007

vA

27.


28.

UR 07 – 068

Bijlage D

Evaluatie doelstellingen Reorganisatie 2007, eind 2007, 2008 en 2009

informatie

Cie FV&A en PS&I

vA

29.

Agendaoverleg 16 januari 2007

Wijziging Verdeelmodel

instemming

Cie FV&A/ begin 2008

vA

30.


31.

Overleg 12 sept 06

UR 06 – 277

Catering, evaluatie aan einde contractperiode

advies

Cie F,V&A en P,S&I/
einde contract

vA

32.

Overleg 12 juni 07

UR 07 - 212

Onderzoek CvB naar consistentie in bijdragen aan UT-voorzieningen en overhead van postinitiële programma’s

informatie

Cie FV%A

vA

33.

Overleg 28-06-05

UR 05 - 226

Onderzoek naar toerekening van overhead aan de onderwijs- en onderzoekactiviteiten in de verschillende geldstromen en naar richtlijnen voor raamcontracten met grote externe opdrachtgevers

informatie in 2005-2006

Cie F,V&A/ 2005-2006

vA

34.

Overleg 28-06-05

UR 05 - 226

Inventarisatie omvang van en behoefte aan vervroegde en gefaseerde uitkering van promotiepremies. Eventuele uniforme invoering afregelen via het reservebeleid UT.

informatie bij claimlijst begroting 2006

Cie F,V&A/ nov-dec 2006

vA

35.

Overleg 28-06-05

UR 05 - 226

Rol van de decentrale medezeggenschap bij terugbrengen aantal premies binnen het bevroren facultaire premiecompartiment: Instituutsraad stuurt advies aan WD naar de betrokken FR-en.

advies instituutsraad

naar FR-en.

Cie F,V&A / herfst 2005

vA

36.

Overleg 26 juni 07

UR 07 – 455

Schr. beantwoording door CvB vragen 6 en 7 uit UR 07 – 226 ikv Nota Kaderstelling Jaarplan en Begroting 2008

informatie

Cie FV&A/?

vA

37.

Overleg 26 juni 07

UR 07 - 455

CvB informeert UR over preciezere invulling van de reorganisatie effecten voor de begroting 2008

informatie

Cie FvA/ “zodra beschikbaar”

vA

38.

Overleg 14 nov. 07

UR 07 -390

Vastgoedplan 2008 - 2012

instemming

Cie FV&A/zomer2008

vA


1.

n.v.t.

Strategieplannen Faculteiten en Instituten

Informatie UR

presidium / permanent

UR

2.

presidium 16 nov.‘05

Gesprek mevr. Sorgdrager

informatie

presidium /permanent (okt. ’08, of eerder)

UR

3.

september 2007

afspraak pres. UR

a. Voordracht student-lid in CCO

b. Sollicitatieprocedure uitzetten naar bijv. OLC’s voor benoeming studentlid in CCO

voordracht

presidium / sept. 06

presidium/ juni 07

UR

4.

Verslag cie OOS 26 sept.2007


Organiseren: “Onderwijskwaliteitsdag”

informatie

UR (Pieter, Jan, Joris)/??

UR


Cursief de punten die er af kunnen, mits akkoord

Onderstreept de recent toegevoegde punten.