UR 08-410 Brief UR inzake European Studiesuniversiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 300/302


Aan het College van Bestuur,
Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 08 - 410

Fax


Datum

12 december 2008

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: European Studies
Geacht college,


We hebben uw verzoek tot instemming met de Toets Nieuwe Opleiding voor de Bachelor of Science opleiding European Studies ontvangen en besproken in de OOS - commissie vergaderingen van 30 oktober en 3 december 2008. Het is ons duidelijk geworden dat de opleiding weinig financiële risico’s met zich meebrengt, alsmede inhoudelijk goed aansluit bij de andere opleidingen in de faculteit Management en Bestuur. Er zijn wel zorgen geuit over de facilitering van niet-Nederlandstalige studenten in de bachelorfase, zoals bij de invulling van de minors. Ook de schijnbare verplichting om taalcursussen te volgen wordt door de UR gezien als onduidelijk.

De UR heeft onderstaand conceptbesluit opgesteld, graag ontvangt de raad uw reactie hierop.


CONCEPT-BESLUIT:

De Universiteitsraad,

gezien:

- Het document Toets Nieuwe Opleiding Bachelor of Science European Studies (UR 08 – 347);

- De schriftelijke beantwoording van de door de UR gestelde vragen (UR 08 – 354);gehoord:

- De discussie in de OOS - commissievergaderingen op 30 oktober en 3 december 2008;


overwegende dat:

- De opleiding past binnen de aanwezige kennis en onderzoek;

- De faculteit Management en Bestuur al ervaring heeft met deze opleiding;

- Het financiële risico daarmee klein is;

- Het geschikte minoraanbod in de Engelse taal nog niet optimaal is;


gehoord de toezegging van het college dat:

- taalcursussen geen verplicht onderdeel zijn van het studieprogramma;

- de formulering van taalcursussen in het studieprogramma van 0 EC en hieraan gekoppelde eindtermen wordt aangepast, zodanig dat de opleiding geen toets dient uit te voeren op ‘sufficient level of second major language’;

- de kosten voor deelname aan taalcursussen voor European Studies studenten doorberekend worden aan de faculteit Management en Bestuur en niet aan de student zelf;

- studenten die naar het buitenland willen gedurende de opleiding hierin worden gestimuleerd en gefaciliteerd in de B3 fase, met de bijbehorende communicatie hierover;

- de voorgestelde BSc opleiding naadloos past binnen Route ’14 en het daarin geschetste profiel”;


besluit:

in te stemmen met de Toets Nieuwe Opleiding BSc European Studies.Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,
drs. F.L. Lagendijk

voorzitter