UR 08-366 Verslag interne vergadering 2008-11-05

logo Universiteitsraad UT

Universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 300


Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 08-366

Fax


Datum

5 november 2008

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Verslag interne vergadering 5-11-2008

Vastgesteld in de vergadering van 10-12- 2008


Aanwezig: CC: K. Bijkerk, L. Franco Garcia, W. Dierkes, , H. Poorthuis, C. Pouw, A. Veenendaal

UReka: R. van der Kooij, , R. Kuin, , F.R.L. van der Meer, T. Ziehmer, D. Dam

Pro-UT: J. van Alsté, J. v. Benthem, M. Telgenkamp

Lijst Chairman: F. Lagendijk (vz)

Griffie: J. Ribberink, L. Tijink (verslag)

Afwezig: N. Oudalov (CC), A. Veenendaal (CC), M. Stekkinger (v.vz kwam later binnen)1. Opening 09.05 uur

- De voorzitter opent de vergadering.

- De voorzitter heet Laila Tijink welkom als nieuwe Medewerkster Universiteitsraad.
- De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.2. Mededelingen

- De voorzitter is intern verhuisd naar kamer 306.
- Zijm zal de komende overlegvergadering niet bijwonen.
- Op 5 november om 15.30 uur vindt er een overleg plaats met de dienstraden, de leden

worden verzocht om hier bij aanwezig te zijn.
- Telgenkamp zal op verzoek van het CvB in de BAC van BMTI zitting nemen.
- De begroting zal tijdens de volgende vergadercyclus besproken worden.

- UR-leden wordt verzocht om alle stukken in cc. naar de griffier te sturen.

- Van contactpersonen wordt verwacht dat ze schriftelijk rapporteren.

- Het doen van uitgaven moeten van tevoren overlegd worden met de budgethouder.

- Hoogerdijk zal samen met Van Alsté een bijdrage voor de notitie inzake het accountmanagerschap aanleveren. Dit punt komt de volgende keer op de agenda.

- Op 7 november a.s. is er een overleg met mw. Sorgdrager. Agendapunten kunnen nog ingebracht worden. De richtlijnen zullen een punt van aandacht zijn. Hoe gaat de RvT om met hun rol als toezichthouder op het beleid van het college?

- Als contactpersoon UT -ITC geeft Poorthuis aan dat de Engelstaligheid een punt van aandacht blijft. Hier ligt een taak voor de URaad.3. Verslag interne vergadering 1 oktober 2008 (UR 08-323)

Tekstueel:

- Op pagina 4, regel 20 stuk over Promotiestudenten en TenureTrack. Het gaat hierbij om twee verschillende zaken, dit moet duidelijker gesteld worden in de tekst door Tenure Track een apart kopje te geven. Daarnaast moet PhD’s gecorrigeerd worden.

Naar aanleiding van:

- Na enige discussie over de gang van zaken rond de behandeling van de Nota Personeelsbeleid wordt de UR-leden door de voorzitter verzocht om eventuele

aanvullende teksten voor een concept besluit tijdig aan te leveren.

- Van Alsté voegt hier nog aan toe dat nieuwe leden nog niet goed bekend zijn met het werkprotocol. De voorzitter zal hier later in de vergadering op terugkomen.


4.Ingekomen / uitgaande post (UR 08-340)

In het kader van het punt WAR heeft Poorthuis Frank Possel uitgenodigd voor een gesprek, maar deze heeft aangegeven geen behoefte te hebben aan een gesprek met de UR. Poorthuis zal per e-mail opnieuw reageren.5. Actiepuntenlijst (UR 08-036)

UR 08-323 Studentenfaciliteiten: Veenendaal is de woordvoerder van deze werkgroep, maar is nu niet aanwezig. Dit punt wordt opgeschoven naar de volgende vergadercyclus.6. Nota Personeelsbeleid 2008-2012 UT (UR 08-048/049)

Poorthuis heeft het conceptbesluit aangepast en opnieuw opgestuurd aan de URaad. De tekstuele wijzigingen die doorgevoerd zijn staan ook in de nieuwe begeleidende brief van het CvB.
Wijzigingsvoorstel van de voorzitter op pag. 1, 2e alinea:
In deze nota wijzigen in in de overlegvergadering. Telgenkamp doet voorstel tekstwijziging pag. 1, 4e alinea. : Promotiestudenten wijzigen in Promovendi. De voorzitter geeft aan dat er een weergave gemaakt moet worden van wat besproken is in de commissievergadering inzake de 2e geldstroom. Marije Telgenkamp merkt op dat geen toezegging is gedaan over de 2e geldstroom. Van Alsté stelt dat er een kwaliteitszorgsysteem ingesteld dient te worden. De voorzitter vraagt de fracties om hun standpunt.
Campus Coalitie: eens met conceptbesluit.

Pro-UT: stelt voor om in de overweging op te nemen dat het college heeft aangegeven geen

plannen voor outsourcing te hebben. Allen gaan akkoord.

UReka: geen aanvulling op de tekst.

Poorthuis zal deze laatste wijzigingen aanbrengen in het conceptbesluit. De brief met instemmings-besluit zal zo spoedig mogelijk naar het CvB gezonden worden.7. European Studies (UR 08-347)
Veenendaal heeft in de commissie OOS een aantal schriftelijke vragen gesteld via Van Dijk inzake het rapport Toets Nieuwe Opleiding Bsc European Studies. In afwachting van de schriftelijke antwoorden zal de URaad tot een conceptbesluit komen. De voorzitter voegt hieraan toe dat dit punt voorlopig op de agenda blijft staan van de overlegvergadering op 12-11-2008.


8. Collegegeldtarieven UT 2009-2010 (UR 08-341)
Van der Kooij geeft aan dat er nog onduidelijkheid bestaat over de hoogte van het collegegeld voor studenten van buiten de Europese Unie. Deze vraag speelt vooral bij studenten uit Suriname. Voorzitter stelt voor dat er vragen voorbereid en opgenomen worden bij het conceptbesluit. Telgenkamp maakt een tekstvoorstel en Van der Kooij stelt een brief op.


9. Informatie- en ICT Plan UT 2008-2010 (UR 08-307)
Van Benthem merkt op dat de commissie akkoord gaat met het feit dat dit punt ter informatie

is en dat het daarom van de agenda af kan. Wel vindt men de managementsamenvatting onvoldoende. De griffier en de voorzitter maken binnenkort een afspraak met Binsbergen over de procedure van aanleveren van de vergaderstukken.


10. Gemeenschappelijk OER (UR 08-310/346/348)
Woordvoerder Dam is afwezig. Punt kan niet uitvoering besproken worden.

Van der Meer geeft aan dat de faculteitsraden op korte termijn hierin betrokken moeten

worden. Voorstel van Pouw is om de brief te beperken tot de 1e, 2e en laatste alinea. Het

gaat hierbij om de kern. De inhoudelijke punten kunnen verwijderd worden, dit is vooral een zaak

voor de faculteiten. Allen gaan akkoord.

De griffier zal de brief aanpassen op deze punten.

11. "Route 14" (UR 08-334)
De voorzitter stelt de volgende vragen:
Hoe gaan we dit stuk behandelen en wie wordt waarbij betrokken? Hoe zal er binnen de universiteit gesproken worden over “Route ’14”. Poorthuis zal om toelichting vragen bij het college in een brief. Voorstel zou zijn om de thema’s te rubriceren, prioriteiten vast te stellen en verbanden te leggen (oorzaak>gevolg)

De voorzitter stelt dat de URaad alert moet blijven op dit conceptplan voordat dit een definitief plan wordt. We moeten ons afvragen of we niet iets missen in dit plan en we zullen onze wensen kenbaar moeten maken. Van Alsté voegt eraan toe dat dit conceptplan niet vastgesteld mag worden zonder de visie van de nieuwe rector. Ook constateert hij een grote centrale financiële overhead (38%).

12. Evaluatie 3 TU (UR 08-261)
Poorthuis meldt dat er weinig toe te voegen is aan dit stuk. Hij stelt voor om dit punt van de agenda te schrappen als afgedaan. URaad stemt hiermee in. Wel is men benieuwd naar de planning voor de komende jaren.


13. ECIU-invulling voorzitterschap UT (UR 08-345)

Poorthuis heeft de indruk dat dit onderwerp op een ”laag pitje” staat. Doelstellingen zullen eerder verwezenlijkt worden door te werken in kleinere clubjes. De voorzitter zal om toelichting vragen bij het college.14. Schriftelijke Rondvraagpunten/ ingebrachte stukken

Joint degrees 30-10; Stuk is geschreven door Ziehmer. De voorzitter stelt voor om de titel aan te passen in: Rol Joint Degrees. De vraag die gesteld wordt zal hergeformuleerd worden en gesteld worden als URaad.

Campusvisie en Huisvesting 30-10
Stuk is opgesteld door Ziehmer. Hij voegt hieraan toe dat studenten op UT behoefte hebben aan solitaire woningen. Bijkerk stelt voor om andere formulering toe te passen in dit stuk, nl. vastgoedplannen voor studenten. Voorzitter stelt dat de rol van URaad zich moet beperken tot het stellen van vragen en niet het maken van beleid. Misschien is het beter het punt studentenhuisvesting mee te nemen bij de nota Vastgoed. De visie van het college over de Campus staat gedeeltelijk beschreven in “Route 14".

Ongevraagd advies m.b.t. student-en promovendifaciliteiten

Dit stuk is opgesteld door Telgenkamp. Voorzitter meldt dat er een nota Vastgoed komt en

dat deze punten hierin meegenomen kunnen worden. De griffier en voorzitter gaan het stuk aanpassen. Tekstwijzigingen worden gemaild. Dringende vragen worden nu al gesteld aan het College van Bestuur. Zoals de krappe werkruimte, werkprocedure vastgoed en wanneer kunnen wij als URaad belangrijke punten inbrengen (duidelijk op een rijtje zetten).

Er komt een aparte vergadering met het college om alle vastgoedzaken helder te krijgen en vragen te stellen. Dit stuk moeten we voor de commissievergadering af hebben. De voorzitter gaat dit punt niet in de overlegvergadering bespreken, omdat het college een formeel standpunt zou kunnen gaan innemen. Er wordt voorgesteld om het kopje sportfaciliteiten toe te voegen. Van Benthem gaat een en ander aanpassen en voorbereiden. Input via Van Benthem.


Rondvraag: Algemeen

- Van Alsté wil de manier waarop het college met vragen van de URaad tijdens de laatste overlegvergadering om ging kort aan de orde stellen. De vragen die goed voorbereid en gesteld werden door de URaad, zijn niet op alle punten zorgvuldig afgehandeld door het college.

De voorzitter verzoekt de leden om waakzaam te blijven op de antwoorden. We moeten pleiten voor schriftelijke beantwoording van de vragen.

- Griffier informeert de leden over de informele bijeenkomst van de UR met het College van Bestuur op woensdag 19 november om 16.00 uur.


15. Sluiting

De voorzitter sluit om 11.45 uur de vergadering.