UR 08-373 Brief CvB inzake Instellingskwaliteitszorgsysteem

Aan de voorzitter van de Universiteitsraad

telefoon

053-489 3903

ons kenmerk

S&C/384.684/iv

fax

053-489 4898

datum

27 november 2008

e-mail

w.p.ville@utwente.nlBijlage(n):

1

onderwerp

aanbiedingsbrief Instellingskwaliteitszorgsysteem voor UT-opleidingen (IKS)
Het College van Bestuur biedt u hierbij ter instemming het Instellingskwaliteitszorgsysteem voor UT-opleidingen (IKS) aan van de Universiteit Twente. Het IKS is eerder geagendeerd geweest in uw vergadering van 25 juni jl. U heeft er toen niet meteen mee ingestemd. Inmiddels is het opnieuw besproken in de vergaderingen van opleidingsdirecteuren, UCO en CvB-decanen.


Naar aanleiding van de besprekingen is het IKS gewijzigd op een aantal punten. De opleidingen hebben zelf meer invloed gekregen op de samenstelling van de Mid Term Review. Er zijn nog slechts twee facetten verplicht. Over de andere te beoordelen facetten vindt overleg plaats met de opleidingen. In de eerdere versie werd een steekproef voorgesteld. Die is niet in het voorliggende IKS opgenomen.


Naar aanleiding van de agendering op 25 juni jl. heeft de U-Raad aangegeven (a) meer te zien in jaarlijkse aandacht voor verbeterpunten, in plaats van een mid term review; (b) een centraal, uniform systeem voor de decentrale kwaliteitszorg op de faculteiten voor te staan; en (c) gevraagd om een advies van de UCO.


Bij implementatie van het IKS is er zowel sprake van een driejaarlijkse mid term review als jaarlijkse aandacht voor de verbeterpunten tijdens de najaarsoverleggen en worden deze punten ook opgenomen in het jaarplan van de faculteiten. De opleidingsdirecteuren hebben geen baat bij een centraal uniform systeem voor kwaliteitszorg op de faculteiten. Het advies van de UCO is reeds in uw bezit.


Het College van Bestuur verzoekt de Uraad in te stemmen met het instellingskwaliteitssysteem voor UT-opleidingen.Namens het College van Bestuur,


Drs. P.A. Binsbergen,

Secretaris van de Universiteit