UR 08-377 Bijlage 2. Jaarverslag UTSP 2007

Bijlage 2Jaarverslag stichting UTSP 2007In de afgelopen jaren is internationalisering in toenemende mate belangrijk geworden voor de Nederlandse hoger onderwijs instellingen. Op de Universiteit Twente leidde dit in 2006 tot het besef dat het opzetten van een goed beurzenbeleid een essentieel onderdeel was voor het aantrekken van buitenlandse studenten voor de Engelstalige master programma’s.

Hoe meer internationale studenten, hoe internationaler het klimaat op de UT zou worden, iets dat de UT in toenemende mate belangrijk acht.


In 2003 is de stichting Twente Scholarship Programme (TSP) opgericht, die tot doel had internationale studenten financieel te ondersteunen d.m.v. een lening voor een master studie aan de UT. Een lening die zij vervolgens af moesten lossen bij de aanstelling tot promovendus.

Echter, om een gedegen internationale component aan de UT campus toe te voegen dan wel uit te breiden is bovenstaande constructie niet voldoende gebleken.


In 2007 is gestart met een nieuw opgezet beurzenbeleid, ondergebracht in een nieuwe stichting University Twente Scholarship Programme (UTSP).

Als basis werd hiervoor uitgegaan, naast de ervaring met TSP, van reeds bestaande beurzenprogramma’s, te weten overheids- en bedrijfsbeurzen. Tegelijkertijd werd vooruit gedacht aan op handen zijnde veranderingen van de regering t.a.v. kennisbeurzen en een profileringsfonds.


Het bestuur van de stichting UTSP bestaat uit voorzitter de heer J.M.A. Van der Lof, MBA, secretaris, Prof. dr. W.H.M. Zijm (tevens Rector Magnificus), penningmeester, Prof. dr. ir. A.J. Mouthaan (tevens decaan van de faculteit EWI), de heer F.H. Schreve en Dr. A.H. Flierman (voorzitter van het College van Bestuur).

Deze bestuursleden beslissen over de te besteden middelen, bepalen de strategie en het beleid en toetsen het functioneren van de Advies- en Toetsingscommissie.

De stichting heeft tot doel inkomende, en in een later stadium ook uitgaande, studenten financieel te ondersteunen door het verstrekken van stipendia.


In 2007 heeft het stichtingsbestuur de hoofd doelgroep voorlopig vastgesteld voor de UT Scholarship, zijnde master studenten uit niet EU/EER landen, zonder de groep te willen beperken door het vaststellen van een leeftijdslimiet.

Door het bestuur is een Advies- en Toetsingscommissie ingesteld, bestaande uit vier hoogleraren en een universitair hoofddocent, die elk een van de vijf faculteiten vertegenwoordigen. Zij toetsen de genomineerde kandidaten voor met name het UT Scholarship, voorgedragen door de faculteiten, op mate van excellentie en zij brengen advies uit over de beursaanvragen aan de faculteiten.

De uitgangspunten voor het moeilijk te definiëren begrip excellentie voor het UT Scholarship zijn (een combinatie van) academische excellentie, maatschappelijke betrokkenheid en/of uitzonderlijke leiderschapskwaliteiten.

Daarmee heeft de commissie in 2007 ook een belangrijke rol gespeeld in en bijgedragen aan het opzetten van soepel te verlopen procedures t.a.v. de uitvoering en zullen zij in een later stadium van het UT beurzenprogramma de stichting UTSP een goed beeld weten te geven van de mate van excellentie van de internationale student aan de UT.

Op termijn, zodra de definitie van excellente UT studenten beter gedefinieerd zal zijn voor alle vijf faculteiten, zal de commissie zich meer kunnen richten op het uitvoeren van review procedures achteraf, waarbij International Office dan een marginale toets vooraf uit zal voeren.


Het International Office van de UT coördineert en voert het geheel uit. Na enige stroefheid in de opgezette procedures is in de zomer 2007 een duidelijk beeld verkregen van wat nodig is om zowel het beleid als de uitvoering soepel, snel en efficiënt te laten verlopen. Met behulp van de commissie, het stichtingsbestuur en de facultaire internationaliseringscoördinatoren heeft het International Office een procedure ontwikkeld waarbij er slechts 10 werkdagen nodig zijn tussen het moment van aanleveren van de nominatie door de faculteit en het toekennen van de beurs aan de student.


Het eerste compartiment van het University Twente Scholarship Programme bestaat uit overheidsbeurzen (zoals bv. het Netherlands Fellowship Programme). Het tweede compartiment bestaat uit bedrijfsbeurzen (bv. Shell).

In 2007 is een derde compartiment bestaande uit een speciale UT Scholarship toegevoegd.

Dit derde compartiment wordt gefinancierd door het verschil tussen hoge instellingscollegegelden, zoals deze aan niet EU/EER master studenten worden gevraagd, en het wettelijke tarief ten goede te laten komen aan dezelfde groep studenten: de internationale master student (niet EU/EER).

In de toekomst zal hiervoor de door het ministerie toegekende onderwijsbijdrage voor internationale studenten (de zg. kennisbeurzen) hiervoor in de plaats komen.


Het stichtingsbestuur heeft zich tot doel gesteld in de periode van 2007 tot 2012 uiteindelijk te komen tot een totaal van minimaal 300 bursalen aan de UT, waarbij is vastgesteld tot het komen tot 100 studenten in 2007 (1 miljoen euro), ambitie die in 2007 boven verwachting ruimschoots gerealiseerd is. Voor 2012 stelt het bestuur zich tot doel om te komen tot een realisatie van minimaal 300 bursale studenten aan de UT. De ambitie is zelfs het aantal van 500 bursale studenten (5 miljoen euro) in 2012 als einddoel te bereiken.

Tijdens de tussenliggende periode is het de intentie dat de ondernemende Universiteit de banden met het bedrijfsleven verstevigd d.m.v. nieuwe bedrijfsbeurzen, waarbij in eerste instantie gekeken zal worden naar, maar niet beperkt zal worden tot, de in de regio Twente aanwezige bedrijven.


Eind 2007 studeerden in totaal 2859 master studenten aan de UT, waarvan 204 uit het buitenland, afkomstig uit 55 verschillende landen. Van die laatste groep is de helft van buiten de EU/EER (103), afkomstig uit 36 verschillende landen.


Om het overzicht van beurzen aan de UT te completeren is een vierde compartiment toegevoegd, bestaande uit beurzen die de student direct zelf ontvangt van een beurs provider, vaak een nationale overheid, in zijn thuisland, de zogenaamde externe beurzen.


Door de inspanningen van het University Twente Scholarship Programme is veel duidelijkheid gecreëerd in de totaal aantallen studenten die uit het buitenland komen en een beurs hebben.

Vooralsnog heeft de stichting UTSP zich geconcentreerd op het creëren en verschaffen van beurzen en het inzichtelijk maken van reeds bestaande beurzen.Financieel jaarverslag


Inleiding

Het financieel jaarverslag 2007 van het University Twente Scholarship Programme omvat het financieel jaarverslag van het UTSP-beurzenprogramma dat wordt uitgevoerd door het International Office van de Universiteit Twente. Het UTSP-beurzenprogramma omvat de middelen die de Universiteit Twente ter schikking staan uit donaties en giften van derden, evenals middelen die door binnen – en buitenlandse overheidsinstanties en het bedrijfsleven beschikbaar zijn gesteld. Daarnaast wordt het UTSP-beurzenprogramma gevoed door inkomsten uit het bovenwettelijk collegegeld van niet-EU/EER-studenten. Naast het financiële jaarverslag van het UTSP-beurzenprogramma treft u het financiële jaarverslag 2007 van de Stichting University Twente Scholarship Programme aan. De stichting beheert nog een klein vermogen (k€ 9) dat zijn oorsprong vindt in de eerste jaren van het beurzenprogramma en is opgebouwd uit rente-inkomsten van tijdelijk beschikbaar gesteld startkapitaal van de Universiteit Twente.


Jaarverslag UTSP Beurzenprogramma

Het UTSP-beurzenprogramma omvat een viertal financieringbronnen die buitenlandse studenten financieel ondersteunen, t.w. (1) overheidsbeurzen, (2) bedrijvenbeurzen, (3) UT-beurzen en (4) externe beurzen. De ondersteuning geldt zowel voor de master- als PhD fase en strekt zich veelal over meerdere collegejaren uit. In het financiële jaarverslag wordt de ondersteuning aan studenten derhalve tijdevenredig toegerekend aan het desbetreffende boekjaar.

Een (4) vierde compartiment betreft externe beurzen. De term “externe beurzen” behoeft enige toelichting. Het betreft hier beurzen die aan buitenlandse studenten worden toegekend zonder tussenkomst van het UTSP-programma en/of de Universiteit Twente. De betrokken studenten ontvangen rechtstreeks uit het land van herkomst - hetzij van de desbetreffende (semi) overheid, hetzij van niet-gouvernementele organisaties (NGO’S) – een studiebeurs en schrijven zich bij de Universiteit Twente in voor de master of Phd fase. De middelen worden rechtstreeks aan de student overgemaakt, die vervolgens het verhoogde collegegeld aan de universiteit afdraagt. In een aantal gevallen brengt de universiteit de opleidingskosten bij de (semi) overheid in rekening.


In het boekjaar 2007 werd in totaal k€ 2.775 aan beurzen toegezegd uit de onderscheiden financieringsbronnen. Hiervan werd k€ 2.727 toegekend aan studenten. In onderstaande tabel zijn de toegezegde en toegekende bedragen per financieringsbron weergegeven.

Bedragen in k€

Overheid

Bedrijven

UT gelden

Totaal UTSP


Extern

Totaal

toegezegd *)

621

251

599

1.471


1.304

2.775

toegekend **)

621

251

551

1.422


1.304

2.727

*) toegezegd door derden (geldgevers)

**) toegekend aan studenten


Het aantal actieve beurzen ultimo 2007 bedroeg 139 en vertegenwoordigt een totaalbedrag aan toegezegde middelen van k€ 4.212. Hiervan is k€ 4.112 toegekend aan studenten. Tot en met 2007 is k€ 1.757 uitgekeerd aan studenten, het restant

k€ 2.355 zal in de jaren 2008 tot en met 2010 worden uitgekeerd.UTSP-beurzen actief per 31 december 2007


Bedragen x € 1.000

Realisatie: aan

studenten uitgekeerdAantal

toegezegde

beurzen

toegekende

beurzen

t/m 2006

2007

2008 e.v.

nog beschikbaar

1.Overheid

49

1.370

1.370

308

525

537

-

2.Bedrijven

19

724

724

209

243

272

-

3.UT-2006

23

196

144

48

96

-

52

3.UT-2007

26

599

551

-

167

384

48

Totaal UTSP

117

2.889

2.789

565

1.031

1.193

100

4. Extern

22

1.323

1.323

-

161

1.162

-

Totaal

139

4.212

4.112

565

1.192

2.355

100


In bijlage 1 is een nadere specificatie opgenomen van het onderscheiden programma’s binnen het hoofdthema overheid, bedrijven, UT-beurzen en externe beurzen.


Uit de tabel blijkt dat voor een bedrag van k€ 100 nog beurzen kunnen worden toegekend.


ad 1. Overheidsbeurzen

Het HSP Huygensprogramma is een beurs van het Ministerie van OCW bestemd voor excellente buitenlandse studenten uit alle landen die in Nederland willen studeren. De Netherlands Fellowship Programmes zijn vraaggerichte beurzenprogramma’s van het Ministerie van Buitenlandse Zaken Ontwikkelings Samenwerking bedoeld voor capaciteitsopbouw in een aantal ontwikkelingslanden. Delta richtte zich op het aantrekken van topstudenten. Deze beurs werd beschikbaar gesteld door het Ministerie van OCW. Daarnaast is er de e8 beurs welke zich richt op topstudenten die zich verdiepen in de ontwikkeling van duurzame energie. De e8 is een organisatie van vooraanstaande elektriciteitsbedrijven van de G8 landen.


Van de overheidsbeurzen 2005 en 2006 waren per 1 januari 2007 nog 22 beurzen met een toekenning voor 2007 actief. In 2007 zijn 27 beurzen uit de verschillende overheidsprogramma’s toegekend. De bijdrage die hiermee gemoeid is bedroeg k€ 621. Aan de betrokken studenten werd in totaal over het boekjaar 2007 k€ 525 aan beursbedragen uitgekeerd. Het totaaloverzicht van de geldstromen binnen de overheidsbeurzen geeft het volgende beeld.


1.Overheidsbeurzen

aantal

toegezegd


Toegekend

Stand 2006

beurzen toegezegd/toegekend

22

750


750

Reeds ontvangen/uitgekeerd


-643


-308

Saldo per 1 januari 2007


107


442

Toegezegd/toegekend in 2007

27

621


621

ontvangen/ uitgekeerd in 2007


-260


-525

Mutaties 2007


361


95

toegezegde beurzen per 31 december 2007

49

1.371


1.371

Ontvangen/uitgekeerd per 31 december 2007


-903


834

Saldo per 31 december 2007


468


537


ad 2. Bedrijven

Bedrijven-beurzen in 2007 waren afkomstig van de bedrijven Saen, Euronext en Shell.


Van de bedrijven-beurzen 2005 en 2006 waren per 1 januari 2007 nog 12 beurzen met een toekenning voor 2007 actief. In 2007 zijn 7 beurzen uit de verschillende programma’s toegekend. De bijdrage die hiermee gemoeid is bedroeg k€ 251. Aan de betrokken studenten werd in totaal over het boekjaar 2007 k€ 243 aan beursbedragen uitgekeerd. Het totaaloverzicht van de geldstromen binnen de bedrijvenbeurzen geeft het volgende beeld.


2.Bedrijvenbeurzen

aantal

toegezegd


toegekend

Stand 2006

beurzen toegezegd/toegekend

12

473


473

Reeds ontvangen/uitgekeerd


-355


-209

Saldo per 1 januari 2007


118


264

Toegezegd/toegekend in 2007

7

251


251

ontvangen/ uitgekeerd in 2007


-34


-243

Mutaties 2007


217


8

toegezegde beurzen per 31 december 2007

19

724


724

Ontvangen/uitgekeerd per 31 december 2007


-389


-452

Saldo per 31 december 2007


335


272ad 3. UT-beurzen

De UT-beurzen betreffen het beschikbare bedrag dat de universiteit in enig jaar ontvangt aan bovenwettelijk collegegeld. De middelen worden beschikbaar gesteld aan de faculteiten die hiervoor kandidaten kunnen aandragen voor financiële ondersteuning.


Van de UT-beurzen 2006 waren per 1 januari 2007 nog 23 beurzen met een toekenning voor 2007 actief. In 2007 zijn 26 beurzen toegekend. De bijdrage die hiermee gemoeid is bedroeg k€ 599. Aan de betrokken studenten werd in totaal over het boekjaar 2007 k€ 263 aan beursbedragen uitgekeerd. Het totaaloverzicht van de geldstromen binnen de UT-beurzen geeft het volgende beeld.
3. UT-beurzen

aantal

Toegezegd


Toegekend

Stand 2006

beurzen toegezegd/toegekend

23

196


144

Reeds ontvangen/uitgekeerd


-144


-48

Saldo per 1 januari 2007


52


96

Toegezegd/toegekend in 2007

26

599


551

ontvangen/ uitgekeerd in 2007


-19


-263

Mutaties 2007


580


288

toegezegde beurzen per 31 december 2007

49

795


695

Ontvangen/uitgekeerd per 31 december 2007


-163


-311

Saldo per 31 december 2007


632


384

In het UT-beurzenprogramma is nog k€ 100 beschikbaar voor toekenning van beurzen.Ad 4. Externe beurzen

Het Bolashak-programma is bedoeld voor de meest getalenteerde studenten uit Kazachstan en wordt beschikbaar gesteld door de Kazachse overheid. Het HEC-Pakistan beurzenprogramma is een beurs van de Higher Education Committee in Pakistan voor Pakistaanse studenten die in het buitenland een PhD of een masterprogramma met aansluitend een PhD willen volgen. StuNed is een beurs van de Nederlandse ambassade in Indonesie voor Indonesische studenten en wordt beheerd door het Netherlands Education Support Office in Indonesië. De Conacyt beurs wordt aangeboden door het ‘Consejo Nacional de Cienca y Tecnologia’ (CONACYT) te Mexico aan technische wetenschappers uit Mexico. Het NPT programma is onderdeel van het NFP, Netherlands Fellowship Programme, van het ministerie van Buitenlandse Zaken, is bedoeld voor capaciteitsopbouw in een aantal ontwikkelingslanden.


Van de externe beurzen 2006 was per 1 januari 2007 nog 1 beurs met een toekenning voor 2007 actief. In 2007 zijn 21 beurzen uit de verschillende programma’s toegekend. De bijdrage die hiermee gemoeid is bedroeg k€ 1.304. Aan de betrokken studenten werd in totaal over het boekjaar 2007 k€ 161 aan beursbedragen uitgekeerd. Het totaaloverzicht van de geldstromen binnen de externe beurzen geeft het volgende beeld.


4. Externe beurzen

aantal

toegezegd


Toegekend

Stand 2006

beurzen toegezegd/toegekend

1

19


19

reeds ontvangen/uitgekeerd


-6


-

Saldo per 1 januari 2007


13


19

Toegezegd/toegekend in 2007

21

1.304


1.304

ontvangen/ uitgekeerd in 2007


-155


-161

Mutaties 2007


1.149


1.143

toegezegde beurzen per 31 december 2007

22

1.323


1.323

Ontvangen/uitgekeerd per 31 december 2007


-161


-161

Saldo per 31 december 2007


1.162


1.162


In bijlage 1 is een totaaloverzicht opgenomen van de vier onderdelen van het UTSP-beurzenprogramma.


Stichting Twente Scholarship Programme

In bijlage 2 is het financiële jaarverslag 2007 van de Stichting Twente Scholarship Programme opgenomen. Kortheidshalve verwijzen wij u naar deze bijlage.