UR 08-407 Brief UR Draagvlak RoUTe '14 12-12-08

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 300/302Aan het College van Bestuur,
Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 08 - 407

Fax


Datum

11 december 2008

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl


Betreft: Draagvlak faculteiten RoUTe “14Geachte voorzitter CvB,In de interne URaad vergadering van 10 december jl. is uitgebreid gesproken over de aangepaste versie van de Strategische visie 2014. Als uitkomst van deze beraadslagingen ontvangt u separaat ons concept besluit.


In het vooraf van de nota wordt het vertrouwen uitgesproken dat de academische gemeenschap zich in de breedte achter de beschreven visie kan scharen. Naast de inhoudelijke bespreking willen wij graag nog even apart met u van gedachten wisselen over de procedure die gevolgd is bij het verkrijgen van het benodigde draagvlak in de faculteiten.


In een bijlage van uw aanbiedingsbrief d.d. 28 november staat vermeld dat de decanen het vriendelijk verzoek hebben gekregen om het (concept) strategisch plan ook intern te bespreken en in het eerder genoemde vooraf wordt vermeld dat de Decanen en de Instituutsdirecteuren ervoor tekenen. Dit vormt voor de URaad uiteraard een belangrijk gegeven en wij zien graag bevestigd dat de Decanen en Instituutsdirecteuren zich uitspreken mede namens hun eenheden.

Uit het bijgevoegde tijdsschema kan namelijk de conclusie worden getrokken dat de consultatie in de faculteiten nog niet is afgerond.Met vriendelijke groet,

Namens de Universiteitsraad,
drs. F.L. Lagendijk

voorzitter