UR 08-347 Brief CvB verzoek tot instemming European Studies

Voorzitter Universiteitsraad

telefoon

053-489 2037

ons kenmerk

S&C/384.336/RvD

fax

053-489 4898

datum

22 oktober 2008

e-mail

r.vandijk@utwente.nl

cc


Bijlagen

3

onderwerp

Verzoek tot instemming met het instellen van de bacheloropleiding European Studies

Bijgaand ontvangt u het voor de NVAO toets nieuwe opleidingen bestemde informatiedossier voor de beoogde bacheloropleiding European Studies binnen de faculteit MB (bijlage 1).

De kern van de beoogde opleiding is in augustus 2005 van start gegaan als Engelstalige track binnen de bacheloropleiding Bestuurskunde. Bij de opzet van die track is speciale aandacht besteed aan het (nipt) binnen de 40% grens blijven wat betreft nieuwe / eigen vakken ten opzichte van de hoofdstroom van de bachelor opleiding Bestuurskunde.

Belangrijke motieven tot verzelfstandiging van European Studies tot eigenstandige bachelor opleiding zijn de volgende.

-European Studies is vanaf de start een groot succes gebleken en trekt nu al twee keer zoveel studenten als de reguliere BSK opleiding. Dit is vanuit de identiteit en het perspectief van “BSK sensu stricto” een ongewenste ontwikkeling. BSK en ES kunnen als twee onderscheidenlijke bachelor opleidingen zich ieder beter profileren naar aspirant-studenten dan zoals nu onder één vlag. Dit zal naar verwachting leiden tot een hogere instroom en dus bijdragen tot het behalen van de groei-aspiratie van de UT.

-Verzelfstandiging van European Studies geeft de mogelijkheid om genoemde profilering sterker aan te zetten door de afstand tot de BSK bachelor opleiding ruim boven de 40% te brengen. Het informatiedossier geeft op inzichtelijke wijze een vergelijking tussen de track ES en de beoogde eigenstandige opleiding ES.

-European Studies heeft een duidelijk eigen, buitenlandse doelgroep bereikt en heeft ook in budgettair opzicht voldoende “body” om zelfstandig op een kostendekkende manier te kunnen opereren

-European Studies is een herkenbaar “uithangbord” voor de internationalisering van de UT


In hoofdstuk 7 van het informatiedossier wordt een toelichting gegeven op de financiële condities die gelden voor European Studies. In deze toelichting wordt onder meer verwezen naar het door het CvB begin 2008 goedgekeurde hooglerarenplan van de faculteit MB. European Studies maakt onderdeel uit van dit plan en de gegevens genoemd in paragraaf 7.2 zijn hierop gebaseerd. Er wordt per jaar bezien in hoeverre de toename van het aantal 1e jaars extra investeringen in onderwijsinzet noodzakelijk maakt. Er zal geen sprake zijn van voorfinanciering. Op dit moment wordt ES, net als alle andere opleidingen binnen de UT, bekostigd via het UT-verdeelmodel. Er wordt op dit moment geen additionele aanvraag van middelen gedaan. De ontwikkelkosten zijn, zoals aangegeven op pag. 42, gefinancierd uit de ‘impulsgelden’. Dit zijn de facultaire DSOW-middelen van MB.De opleidingscommissie BSK en de faculteitsraad MB hebben beide een positief advies uitgebracht (bijlage 2). Het voornemen tot instellen van de opleiding staat ook als doel vermeld in het Strategisch Plan van MB. De decaan stemt in met het voorstel. Ook het CvB staat achter het voorstel.

Het voorstel zal worden besproken in de CvB-D vergadering op 6 november.


Op grond van het bovenstaande verzoeken wij de UR om instemming met het voornemen tot instelling van de bachelor opleiding European Studies en met toezending van het informatiedossier European Studies aan de NVAO, zulks onder voorbehoud van een positief advies van het CvB-D.Overeenkomstig het door het College van Bestuur genomen besluit,

Secretaris van de Universiteit,

Drs. P.A. Binsbergen