UR 08-036 Actiepuntenlijst UR-CvB 2008-11-12

Actiepuntenlijst UR-CvB

Versie 12 november 2008


Nr.

Uit vergadering

Onderwerp

Actie

Commissie/Datum gereed

Pfh./UR

1.

n.v.t.

Evaluatie Sectorplan 3 TU

informatie UR

presidium / 2006

Fl

2.

n.v.t.

Functioneren decentrale medezeggenschap (FR, DR + IR)

informatie UR

presidium /permanent

Fl.

3.

Overleg 25 juni 08

UR 08 – 253

Vragen naar evaluatie door CvB van instroomcijfers en wervingscampagne

UR

presidium/najaar 08

FL.

4.

Overleg 22 febr 05

UR 05 -075

Kwartaalrapportage voortgang 3TU

continu

UR

Fl.

5.

Overleg 12 nov. 08

UR 08 361

OER; CvB stuurt afschrift brief aan Fraden naar UR

CvB

Presidium en OOS, dec 08

FL

6.

Overleg 5 ma. 08

UR 08 - 083

Limitatieve opsomming van verschillen faculteiten UT en ITC als faculteit sg (wordt aan gewerkt in werkgroep)

Informatie UR

Cie PS&I/loop van 2008

Fl.

7.

Overleg 17 mei 05

UR 05 - 172

Privacybeleid (- reglement), zie ook UR 05-205; twee notities aangekondigd in cie verg.d.d.3 nov.05 (zie ook UR 08 – 117). Zal

in werkgroep van UR en OPUT besproken worden.

instemming UR

Cie P,S&I /medio 08

Fl.

8.

Overleg 15 mei 07
UR 07-168

Di Diverse toezeggingen: succescriteria en nulmeting SSC (wordt onderdeel van S&O plan).

advies

Cie P,S&I/FV&A/herfst 08

vA

9.

Verslag FV&A

UR 07 - 370

Implementatieplannen Service Centra

informatie

Cie PS&I/FV&A

vA

10.

Overleg 10 okt.08

UR 08 - 333

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

??

Cie PSI/ voorjaar 09

Fl.

11.

Overleg 10 okt. 07

UR 07 – 348

Initiatiefvoorstel UR mbt registratie studentgegevens in Arbo jaarverslag, CvB en UR onderzoeken mogelijkheden


informatie

Cie PS&I/ zsm

FL

12.

Overleg 13 dec. 05

UR 05 - 340

Beurzenfonds t.b.v. niet - EER studenten

advies UR

Cie PS&I/najaar 2007

Fl.

13.

Cie OOS 27 aug.08

Evalueren mogelijkheden van meer initiatieven onderwijsnota binnen CSow, zoals pilot “meer student-assistenten”

bespreken

Cie O,O&S/ mei 2009

Zijm

14.

Cie OOS 27 aug.08

Navragen stavaza organisatie Introductie

informatie UR

Cie OOS/ november2008

Zijm

15.

Verslag OO&S

23 jan.07

Ontwikkelen richtlijn BSA

instemming

Cie OO&S/sept.08

Zijm

16.

Brief CvB 19 mei 06

Besluitvorming DWLO

advies?

Cie O,O&S /najaar 2008

Zijm/vA

17.

Overleg 6 maart 2007

Voortgangsnotitie Onderwijsbeleid (evaluatie uitgevoerde beleid)

advies UR

Cie OO&S/najaar 2008

Zijm

18.

Overleg 12 juni 07

UR 07 - 212

CvB overlegt met decanen over een grotere betrokkenheid van de studenten bij het management. Vaststellen lijst van functies waarin studentparticipaties belangrijk/nodig zijn.


informatie

Cie OO&S

Zijm

19.

Overleg 5 ma 08

UR 08 – 083

Investeringsplan/beleid m.b.t. (studenten) voorzieningen

informatie/instemming

Cie OO&S/ herfst 2008

Zijm

20.

Overleg 7 mei 08

UR 08 - 156

Aanpassing Topsportregeling ivm deelname Olympische Spelen

CvB

Cie OO&S/ jan. 09

Zijm

21.

Overleg 26 juni 08

UR 08 - 253

IKS, advies UCO toegezegd

CvB

Cie OOS/najaar 08

Zijm

22.

Overleg 26 juni 08

UR 08 - 253

Opheffen Telematica, vragen naar resultaat schriftelijke evaluatie van hele traject (start, verloop en opheffing v.d. opleiding)

UR

Cie OOS/ ???

Zijm

23.

Overleg 9 sept. 08

UR 08 - 299

Introductie Saxion en UT: vaststelling criteria jaarlijkse evaluatie door CvB

CvB

Cie OOS/ najaar 2008?

Zijm

24.

Overleg 12 nov. 08

UR 08 – 361

Schr. overzicht stavaza Joint Degrees

CvB

Cie OOS/ ?

Zijm

25.

Overleg 15 mei 07
UR 07-168

Aandacht voor status van meerjarige stimuleringsprojecten in begrotings- en verslagcyclus

informatie

Cie FV&A/permanent

vA

26.

UR 07 – 068

Bijlage D

Evaluatie doelstellingen Reorganisatie 2007, eind 2007, 2008 en 2009


informatie

Cie FV&A en PS&I

vA

27.

Overleg 26 juni 07

UR 07 - 455

CvB informeert UR over preciezere invulling van de reorganisatie effecten voor de begroting 2008

informatie

Cie FvA/ “zodra beschikbaar”

vA

28.

Overleg 14 nov. 07

UR 07 -390

Vastgoedplan 2008 – 2012, incl. Analyse onderwijsruimten + behoefte aan staf (gelijktijdig met de plannen voor huisvesting MB)


instemming

Cie FV&A/herfst 08

vA


1.

n.v.t.

Strategieplannen Faculteiten en Instituten


Informatie UR

presidium / permanent

UR

2.

presidium 16 nov.‘05

Gesprek mevr. Sorgdrager

informatie

presidium /permanent (voorjaar 09 )

UR

3.

Interne 20 febr. 08

UR 08 – 070


a. Voordracht student-lid in UCO vanuit UR

b. Voordracht student-lid in UCO vanuit Overleg Studieverenigingen


Voordracht

Voordracht


presidium / sept. 09

presidium/ maart 09

UR

UR

4.

Interne 1 okt. 08

UR 08 - 323

Studentenfaciliteiten: een UR werkgroep (André vz, Joris,Thomas, Marije) maakt ongevraagd advies aan CvB (zie ook nr. 20)

Ongevraagd advies

Cie OOS/dec. 08

UR

Cursief de punten die er af kunnen, mits akkoord

Onderstreept de recent toegevoegde punten.