UR 08-311 Accountmanagerschap

Accountmanagerschap


Geruime tijd geleden hebben we afgesproken dat we accountmanagers aanstellen voor het onderhouden van contacten vanuit de UR met andere gremia op de UT.

Het is belangrijk voor de medezeggenschap om samen te werken met Faculteitsraden, Dienstraden en Instituutsraden om zodoende de wederzijdse communicatie optimaal in te vullen en een beeld te krijgen en te houden van wat er in de UT- gemeenschap speelt.

Om te voorkomen dat deze decentrale contacten verwateren is het wenselijk concrete afspraken te maken over de wijze van invulling van dit accountmanagerschap.


Onderstaand een overzicht van de namen van de contactpersonen en de aan hen gekoppelde gremia.


Faculteit/dienst

Personeelslid UR

Student UR (tot 01-09-09)

MB

André Veenendaal

David Dam

GW

Herman Poorthuis

Michaël Stekkinger

CTW

Wilma Dierkes

Ronald Kuin

TNW

Clemens Pouw

Kenneth Bijkerk

EWI

Jan van Alsté

Joris Hoogerdijk

Concerndirecties

Frits Lagendijk

Contactpersoon voor studentenvoorzieningen en SU: Rosalien van der Meer

Joris Hoogerdijk

ICTS

Herman Poorthuis

S&O

Frits Lagendijk

B&A

Herman Poorthuis

FB

Herman Poorthuis

ITC

Jann van Benthem

Herman Poorthuis

Thomas Ziehmer


De volgende afspraken zijn gemaakt:

- In principe eens per 2 maanden zal de contactpersoon desgewenst een vergadering van het gremium

bijwonen, dan wel een gesprek hebben met de voorzitter ervan.

- Daarnaast vinden uiteraard ad hoc contacten plaats indien de actualiteit dit vereist.

- In de interne vergadering van de UR wordt verslag gedaan van het laatste contact.

- Indien mogelijk wordt regelmatig een schriftelijke bijdrage gegeven van UR punten in

het decentrale bulletin.


Bijdrage individuele UR leden m.b.t. accountmanagerschap in 2008/2009


Rosalien: SU

Het accountmanagerschap betreffende de Student Union wordt ingevuld door elke maand een lunchafspraak te maken met de voorzitter van de Student Union. Deze bijeenkomst kent een informele sfeer en tijdens dit uurtje informeren we elkaar over de zaken die spelen in de URaad enerzijds en in de Student Union anderzijds. Dit kan nuttige informatie opleveren en tevens mogelijkheden aan het licht brengen om iets voor elkaar te betekenen.


Ronald Kuin, Wilma Dierkes: CTW

Ambitie:

Wederzijds op de hoogte houden van wat er zo loopt in de FR, UR

Werkwijze:

Kennismakingsgesprek tijdens een FR vergadering, tegelijk inlichten over de actuele agendapunten van de UR. Wekelijks contact tussen Wilma en lid van FR (tijdens hardlopen).

Zo nodig afspraak maken om actuele dingen te bespreken.


André Veenendaal: MB(medewerkers)

Ambitie:

Goede samenwerking (in informatieve zin) met Faculteitsraad MB, vooral op onderwerpen die medewerkers aangaan (waarmee niet gezegd is dat studentenaangelegenheden niet meegenomen worden).

Mogelijke werkwijze:

Structureel eens per 6 of 8 weken gesprek plannen met contactpersoon vanuit FR om een aantal agendapunten (van beide kanten) door te spreken. Voor FR-MB is nog geen UR-contactpersoon, dit wordt bij de FR doorgesproken eind september. Afstemming hierover is op dit moment dus ook nog niet mogelijk. De cyclus bij MB omvat 6 weken, dus loopt niet parallel aan de UR cyclus.

Het zou een mogelijkheid kunnen zijn om in de digitale ‘nieuwsbrief’ van MB (het MBulletin) vaker te vermelden welke onderwerpen er bij de UR zijn of zijn geweest, eventueel met een link naar het verslag op de UT-site.

Actiepunten: ‘

Eind september, begin oktober met FR-MB-lid (de contactpersoon) afstemmen over hoe de samenwerking tot stand kan komen. Mijns inziens dient dit uiteraard in samenspraak met studentencontactpersonen te gebeuren.


Frits Lagendijk: Concerndirecties en servicecentrum S&O

De Concerndirecties en de Servicecentra zijn recent nieuw gevormd vanuit een grote reorganisatie (EMB: Efficiënte, Moderne Bedrijfsvoering). Deze reorganisatie is grotendeels – althans op papier – afgerond, maar er vindt nog de nodige “fine-tuning” plaats, met name bij S&C en S&O. Deze beide diensten hebben een nieuwe externe directeur gekregen (bij S&C een interim tot 1 januari 2009). De dienstraden zijn nieuw samengesteld aan de hand van de actuele organisatie.

Bij de concerndirecties PA&O, FEZ en S&C, maar ook bij S&O, worden de CvB strategieën en besluiten ambtelijk ondersteund. Dit geeft, net als in het geval van de SU, een bijzondere relatie met de URaad

Voorgestelde werkwijze:

-Regelmatig overleg met de voorzitters dienstraden (1* per 2 maanden);

-Regelmatig informatief contact met de diensthoofden (1* per 4 maanden);

-(Vaste) rubriek in de dienstbulletins (URaad: wat en hoe) met attendering op de UR nieuwsbrief en contactadressen

Kenneth en Clemens: TNW

Ambitie:

Gezien mijn eigen achtergrond bij de FR-TNW vooral het onderling uitwisselen van informatie en kennis.

Dit is naar mijn gevoel het grootste gemis.

Werkwijze:

Notulen krijgen van alle FR-TNW vergaderingen, en structureel overleg (maandelijks) met een student vanuit de FR.


Michaël: GW

Ambitie:

Wederzijdse informatie-uitwisseling opzetten en behouden.

Werkwijze:

Formeel en informeel contact opzetten tussen mijzelf en FR-GW studentlid. Structureel punten doornemen naar aanleiding van de agenda’s van UR en FR-GW. Contactmoment plannen aan de hand van cyclus van UR en FR-GW.

Herman Poorthuis: GW

Naast de faculteitsraad GW en de dienstraden van B&A, ICTS en FB, zal ik, samen met Jann van Benthem ook het contact met de ondernemingsraad van het ITC ‘warm houden’.

Ik wil er wel voor waken het contact tussen de accountmanagers en de verschillende raden niet te veel te institutionaliseren, maar tijd en frequentie van samenkomst af te laten hangen van actualiteit van de voor hen belangrijke zaken. Op dit moment zitten we daar met het OER en de evaluatie EMB weer middenin.