4. Brief UR aanbesteding Catering

logo URaad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500Aan het College van Bestuur,
Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 07-422

Fax


Datum

13 december 2007

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Aanbesteding Catering
Geacht college,
De UR heeft de concepttekst voor de “Uitnodiging tot inschrijving Restauratieve Dienstverlening Universiteit Twente” ontvangen en in de gecombineerde commissie FVA/PSI besproken. Naar aanleiding van die bespreking hebben we als aanvulling bijlage A van het aanbestedingsdocument ontvangen.

Het geheel komt bij de raad over als een document dat is ontstaan door het toepassen van de regels voor aanbesteding in de restauratieve sector, toegespitst op de situatie op de UT. We missen daardoor de aansluiting op het eerder besproken Cateringconcept van onze universiteit. Zoals de procedure nu loopt zullen we over enige tijd 4 aanbiedingen van verschillende cateraars ontvangen, die weliswaar aansluiten op de opgesomde eisen in het aanbestedingsdocument, maar niet per se voldoen aan de eisen die voortkomen uit het Cateringconcept. De vraag is dan ook of het Cateringsconcept UT nog wel gebruikt zal (kunnen) worden om de uiteindelijke keuze te bepalen.

Uit het document is niet helemaal duidelijk te lezen hoe enerzijds gekozen gaat worden voor de “economisch meest voordelige aanbieding” met de eisen uit hoofdstuk 6 en anderzijds voor een goede oplossing voor het huidige personeel van UT catering met detacheringsconstructies en een eventuele overgang van personeel naar de nieuwe cateraar. Hoe worden deze twee in de uiteindelijke besluitvorming aan elkaar gekoppeld?

Een praktische vraag is of niet in het aanbestedingsdocument moet worden aangegeven hoe we om willen gaan met de bestaande apparatuur (wie is verantwoordelijk voor het onderhoud) en de aanschaf van meubilair in de kantineruimtes van verschillende gebouwen.


CONCEPT BESLUIT Aanbesteding Catering


De Universiteitsraad,

gezien:

De notitie aanbesteding catering UR 07-400 inclusief de informatiebijlage A welke een beschrijving geeft van de locaties

gehoord:

De discussie in de commissievergadering FVA d.d. 5 december 2007

overwegend dat:

De Facultyclub niet langer deel uit maakt van het pakket van catering voorzieningen dat wordt uitbesteed.

De prijs, het Cateringconcept UT en de oplossing voor het zittende personeel een duidelijker weging in de beoordeling moet hebben.

adviseert:

positief ten aanzien van de aanbesteding catering.


Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,ir. T.M.J. Meijer

voorzitter