9. Brief UR Schriftelijke rondvraag

Logo URaad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500Aan het College van Bestuur,
Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 07-421

Fax


Datum

13 december 2007

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Schriftelijke rondvraag overlegvergadering 19 december 2007
Geacht college,


De Universiteitsraad legt u hierbij enige vragen voor met betrekking tot het toelatingsbeleid ten aanzien van studenten uit Iran, gevolgd door een concept advies. Graag ontvangt de raad in de komende overlegvergadering uw reactie hierop.


Vragen naar aanleiding van het college besluit d.d. 7 november 2007 (voor relevante teksten, zie bijlage).


1.Waarom neemt het college verdergaande maatregelen dan die in de brief (d.d. 21 september 2007 kenmerk AUT kantbrief 380.263) van het ministerie van OC&W genoemd worden?

2.Waarom laat het college beslissingen over al dan niet toelaten van Iranese studenten niet liggen bij de daarvoor door de overheid ingestelde instantie, de IND?

3.Is de Universiteit nu ook belast met het bepalen wanneer studenten uit Iran weer aan de Universiteit Twente mogen studeren? Zo ja wat zijn de voorwaarde om studenten uit Iran weer toe te laten. Zo nee wie neemt die beslissing dan?

4.Wat zijn de gevolgen van dit besluit voor studenten en medewerkers uit Iran die momenteel al studeren of werkzaam zijn aan de UT?

5.Worden studenten met een Iranees paspoort en een visum om in Nederland te studeren nu standaard geweigerd?

6.Geldt dit besluit ook voor Iraniërs met een dubbel paspoort?


Concept advies

De Universiteitsraad,

gezien:

Het besluit van het College van Bestuur d.d. 7 november 2007

De brief van OC&W (AUT 380.263)

VN-resolutie 1737

Het rapport van de National Intelligence Council

gehoord:

De uitleg van het college d.d. 4 december 2007

De beantwoording van de schriftelijke vragen van de Universiteitsraad op de overlegvergadering d.d. 19 december 2007

De IND

overwegende dat:

Het college verdergaande maatregelen neemt dan noodzakelijk

De gevolgen van deze maatregel onduidelijk zijn

De IND onderzoekt of een student al dan niet een visum kan krijgen voor Nederland

Studenten zonder visum niet in Nederland kunnen studeren

besluit:

Het college te adviseren om de toelating van studenten uit Iran af te laten hangen van het al dan niet verkrijgen van een visum door de Nederlandse overheid.


Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,
ir. T.M.J. Meijer

voorzitter

1 bijlage


Bijlage


Tekst VN-resolutie dec. 2006:

Calls upon all States to exercise vigilance and prevent specialized teaching or training of Iranian nationals, within their territories or by their nationals, of disciplines which would contribute to Iran’s proliferation sensitive nuclear activities and development of nuclear weapon delivery systems;


Tekst Raad EU 27 febr. 2007:

De lidstaten nemen overeenkomstig hun nationale wetgeving de nodige maatregelen om te verhinderen dat, op hun grondgebied of door hun onderdanen, gespecialiseerde vorming of opleiding aan Iraanse onderdanen wordt verstrekt, die bijdraagt aan proliferatiegevoelige activiteiten van Iran en aan de ontwikkeling van systemen voor de overbrenging van kernwapens.


In de brief van OC&W staat verder;

U dient derhalve grote terughoudendheid te betrachten bij het uitnodigen van Iraniërs en alert te zijn op Iraniërs die reeds in Nederland een studie volgen. Bij het behandelen van aanvragen van visa, MVV’s en verblijfsvergunningen zien de behandelende instanties er nauwlettend op toe of de aanvragers onder de bepalingen van voornoemde resolutie vallen.


Daarnaast is de telefonische informatie van de IND nog van belang. De IND vertelde:

Dat er gekeken wordt of iemand al dan niet een visum kan krijgen om in Nederland te studeren. Hierbij kunnen Iraniërs zelfs een studie doen waarbij ze proliferatiegevoelige kennis opdoen. Bij een dergelijke situatie zal de AIVD alleen een background check doen op aanvrager. Als deze goedgekeurd wordt mag deze gewoon die studie doen.