Brief CvB Update Reorganisatieplan MEB

De Voorzitter van de Universiteitsraaduw kenmerk


behandeld door

Drs. K.B. de vries

ons kenmerk

380.698

telefoon

489 4458

datum

29 november 2007

fax


onderwerp

Diverse stukkenWij sturen u ter informatie het herzien Reorganisatieplan EMB, versie dd 29 november, kenmerk 380.696. In deze laatste versie is hoofdstuk 5.3 over het Student & Onderwijs Servicecentrum volledig opgenomen, inclusief het daarbij behorende gedeelte over het personeelsplan. Door uw raad is op 15 oktober ingestemd met genoemd hoofdstuk, in casu de reorganisatie die leidt tot de vorming van het servicecentrum.


Tevens treft u aan ter informatie de rapportage Optimalisatie F-kolom, versie 17 oktober. Deze rapportage dient u te beschouwen als de weergave van de implementatie van hetgeen is gesteld in hoofdstuk 4.3 van het reorganisatieplan.


Wij hebben inmiddels een voorstel ontwikkeld voor de toetsingscriteria voor de reorganisatie. Dat voorstel zullen wij separaat met u bespreken. U heeft daarvoor een uitnodiging gekregen. De separate afspraak beoogt u in de gelegenheid te stellen om buiten het formele overleg uw inzichten en keuzes ten aanzien van criteria kenbaar te maken.
Met vriendelijke groet,

Drs. K.B. de Vries

Procescoordinator EMB