5. Brief CvB Voorstel revitaliseringsplan gebouw Langezijds

Voorzitter Universiteitsraad
uw kenmerk


telefoon

053 - 489 3622

ons kenmerk

S&C/380.986

fax

053 - 489 4898

datum

29 november 2007

e-mail

c.j.m.eijkel@utwente.nlbijlage (n)

Moodbook Chemie van Twenteonderwerp

Voorstel revitaliseringsplan gebouw “Langezijds”
Zoals bekend wil de Universiteit het gebouw “Langezijds” herontwikkelen tot een bedrijfsverzamelgebouw onder de naam “Chemie van Twente”. De eindrapportage “De Chemie van Twente” is u begin februari 2007 toegezonden. Het concept (zie bijlage) is inmiddels ontwikkeld en toetsing van het plan aan vergunningen en dergelijke vindt op dit moment plaats. In een recente bijeenkomst is vastgesteld dat het plan haalbaar is op vier centrale issues:

Technisch: de benodigde ruimten zijn tegen gebruikelijke kosten te realiseren;

Vergunningen: er zijn geen complexe belemmeringen met vergunningen en bestemmingsplannen;

Huurders: er is een aanbod aan potentiële huurders in de juiste segmenten (kennisintensieve bedrijven met sterke interactie, inhoudelijk en/of facilitair) met de UT of elkaar;

Financiers: er is voldoende interesse van beleggers.


Ook zijn de contouren bekend van de samenwerking met de ontwikkelaar. Uitgangspunt voor de Universiteit is dat het gebruik en de inrichting van het toekomstige gebouw nu en in de toekomst in belangrijke mate kan worden bepaald door de Universiteit, zodat het concept (kennisintensieve bedrijven) maximaal kan worden gerealiseerd.


Het belangrijkste instrument hiervoor is de uitgifte van de grond, die zal geschieden op basis van erfpacht. Dit betekent dat de Universiteit eigenaar van de grond blijft en in de erfpachtovereenkomst de voorwaarden worden beschreven waaraan de gebruikers van het toekomstige gebouw moeten voldoen. Indien hieraan niet wordt voldaan kan dit resulteren in het einde van het erfpachtrecht, waardoor de Universiteit wederom volledig eigenaar kan worden.


Voor wat betreft de ontwikkeling van het vastgoed is het risico van de Universiteit beperkt tot de inbreng van de grond en de gebouwen. Ook deze inbreng geeft de Universiteit de mogelijkheid tijdens de ontwikkelingsfase invloed uit te oefenen op de conceptuele invulling van het gebouw. Na de ontwikkelingsfase volgt de beleggingsfase, waarin het gebouw wordt geëxploiteerd. De UT kan tot maximaal de inbreng van grond en gebouwen blijven deelnemen in deze fase.


De opdeling van het project in drie of vier fasen zorgt voor beperking van het risico en zorgt voor een geleidelijke introductie van deze nieuwe voorzieningen op de markt.

Te nemen vervolgstappen:

Aangaan overeenkomst met de ontwikkelaar waarin bovenstaande wordt vastgelegd. Hierna kan het project door de ontwikkelaar worden voorbereid en opgestart. We verwachten oplevering van de eerste fase eind 2009. De rechtspersoon is naar verwachting een BV met mogelijk een beleggings-vennootschap (CV). De uiteindelijke vorm wordt bepaald op basis van de boven geschetste randvoorwaarden.
Namens het College van Bestuur,Drs. P.A. Binsbergen,

Secretaris van de Universiteit