Verslag interne vergadering 07-11-2007

logo Universiteitsraad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 07-384

Fax


Datum

8 november 2007

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Verslag interne vergadering d.d. 07 november 2007

Vastgesteld op 12-12-2007


Aanwezig: CC: H. Becht, J. Hoogerdijk, J. de Jong, D. Meijer, H. Poorthuis, F. Possel, H. Wormeester

UReka: W. Koet (vz.), R. Landheer, H. Terpoorten, E. Vogelzang, T. Ziehmer

Griffie: J. Ribberink, M. Peijster (verslag)

Afwezig: G. Brinkman, L. Ferreira Pires, J. Lodewijks, B. Pol, P. Vernooij (allen m.k.)1. Opening 09.10 uur


2. Mededelingen

- De voorzitter meldt wie afwezig is.

- BBR. Gevraagd wordt of er nog opmerkingen zijn n.a.v. de laatste gemailde versie van het besluit inzake het BBR. Er zijn geen vragen of opmerkingen. Hiermee heeft de URaad ingestemd met het BBR. De definitieve versie van het besluit zal opgenomen worden in de aandachtspunten van de overlegvergadering van 10 oktober jl. en aan iedereen gemaild worden.

- Het CvB heeft meegedeeld dat ze de discussie over de herziene nota onderzoeksbeleid wil uitstellen tot na de uitkomst van het geschil of evt. nadat overeenstemming is bereikt over het punt verdeelmodel. Hoe staat de raad hiertegenover? Herbert Wormeester heeft hier problemen mee. Vooral omdat niet helder is op welke termijn een en ander dan duidelijk is. Dick Meijer merkt op dat het CvB twee mogelijkheden heeft 1) een ander voorstel voor een financieel kader bij de nota onderzoek 2) een 4e geschil aangaan met de URaad. Het college wil in ieder geval, hangende de bespreking van het Herzien Verdeelmodel, de discussie en uitkomst afwachten. Dit lijkt geen onredelijke vraag.

De raad geeft aan hier positief tegenover te staan.

- Hanneke Becht geeft aan in het kader van de inrichting van de medezeggenschap in de nieuwe organisatie twee dienstraden voor de service centra i.o. te hebben. Voor ICTS en B&A. Ze leest de namen voor. Een brief met voorstel voor benoeming van deze tijdelijke raden gaat naar het college.

- Frank Possel heeft informatie over Yori. Hij merkt op dat het goed met hem gaat. Hij ziet nog dubbel maar zijn gezondheid gaat goed vooruit.

- Dick Meijer merkt op dat het aanleveren van stukken voor de vergaderingen beter moet. De stukken moeten donderdagmiddag voor 17.00 uur bij de Griffie aanwezig zijn. Alles kan dan in één zending verzonden worden.


3. Verslag vergadering 3 oktober 2007 (UR 07-345)

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.


4. Ingekomen/uitgegane post (UR 07-364)

Geen opmerkingen.


5. Actiepuntenlijst, bijgewerkt t/m 10 oktober 2007 (UR 07-009)

Geen opmerkingen.


6. Extern voorzitterschap (onder voorbehoud)

Dit punt vervalt. Er zal in de informele bijeenkomst van 21 november over gesproken worden.


7. Samenwerking UT – ITC (UR 07-362) (vertrouwelijk)

Dit punt wordt vertrouwelijk behandeld.


8. 3e Fase Vastgoedplan 2003 (UR 07-360)

De zojuist uitgereikte brief wordt eerst gelezen. Herbert Wormeester deelt enkele conclusies uit de commissie vergadering mee. Door het ontbreken van diverse zaken waaronder het liquiditeitsverhaal is het eigenlijk niet mogelijk om tot besluitvorming te komen. In het vorige besluit zijn er enkele specifieke zaken met het college afgesproken. 1) de liquiditeit, 2) het plan van eisen en de technische eisen qua m2, 3) een tijdschema. Deze afspraken is het college niet nagekomen.

In de commissievergadering is dit besproken. Er zijn tijdens die vergadering geen conclusies getrokken. Wel is toen aangegeven dat de capaciteit van de onderwijsruimtes voldoende is. Omdat de beantwoording van de schriftelijke vragen op zich laat wachten heeft Herbert Wormeester alsnog een brief opgesteld, die het liefst direct aan het CvB gezonden moet worden. Hij geeft een nadere uitleg van de brief en vraagt of iedereen hiermee akkoord gaat?

UReka merkt op dat we dus essentiële informatie missen om zinnig hierover te kunnen besluiten. Ze wachten het schema van Beusekamp over de bezettingsgraad af. Maar wel wordt er door de studenten ruimtegebrek in de Horst geconstateerd. Op 23 november as. hebben ze een gesprek hierover. Men kan daarom nu nog geen substantiële oplossingen op tafel leggen. Aangegeven wordt dat wij dat ook niet moeten doen. Het college moet oplossingen aandragen. Ze heeft hiervoor al meer dan 1 jaar de tijd gehad. Opgemerkt wordt dat tijdens de vorige cyclus het punt via een schriftelijke rondvraag nogmaals onder de aandacht van het college is gebracht. Tevens bestaan er nu nog enkele vragen over de nu voorliggende notitie.

De vraag is waarom heeft het college de vragen niet (goed) beantwoord?

Herbert Wormeester merkt nogmaals op dat wij geen oplossingen moeten aandragen. Het college heeft aangegeven te willen wachten op het Vastgoedplan 2008. Hij vindt dat het CvB met oplossingen moet komen. Tot nu toe heeft ze geen antwoorden gegeven. De problemen liggen er nu! De insteek vorig jaar was: laten we nu vast gaan kijken wat we kunnen doen om eventuele problemen voor te zijn.

Gevraagd wordt of we nu willen instemmen? Herbert Wormeester merkt op geen idee te hebben hoe de liquiditeit van het Vastgoed is. Er is geen plan. Tevens is er geen vertaling van het programma van eisen naar een plan. Hij heeft dus eigenlijk geen mogelijkheden om een besluit te formuleren. Het CvB moet informatie leveren.

Opgemerkt wordt dat men gehoord heeft dat studenten van MB tijdelijk in portacabins geplaatst worden. Tevens staat ook weer in deze notitie dat er bedrijfstijdverlenging overwogen wordt om ondercapaciteit van zalen op te vangen.

Herbert Wormeester wil bij Van Ast langs gaan om meer informatie te krijgen. Afgesproken wordt dat Hidde Terpoorten en Herbert Wormeester nog deze week bij Van Ast langs gaan. De opgestelde brief moet zo spoedig mogelijk naar het college.

De voorzitter stelt voor om dinsdag in klein comité bij elkaar te komen om de laatste stand van zaken te bespreken en daarna een brief (evt. besluit) op te stellen voor de overlegvergadering. We kunnen eventueel ook pas na de overlegvergadering tot besluitvorming komen.

Aangegeven wordt dat deze brief niet gaat over het maken van de analyse door het college. Dit zou wel opgenomen moeten worden. Jorrit de Jong merkt op dat hij essentiële informatie mist om tot besluitvorming te komen. Zou de besluitvorming niet uitgesteld kunnen worden?

Dick Meijer merkt op dat er een goed gevoel over het te nemen besluit moet zijn bij de raad! Er moet geen besluit genomen worden omdat er druk uitgeoefend wordt.

Geconcludeerd wordt dat de nadere informatie van het college en uit het gesprek met Van Ast afgewacht wordt. Dinsdag wordt bekeken wat er verder gedaan wordt. Een definitieve afspraak over plaats en tijdstip volgt z.s.m.. Opgemerkt wordt dat het niet besluiten in ieder geval 6 ton op jaarbasis kost, aan extra kosten voor het langer huren van het Capitool. Waarschijnlijk wordt de huur nog verhoogd. Tevens geldt een nieuw contract voor vijf jaar. Eigenlijk zouden we dus nu wel een besluit moeten nemen om de nadelen tegen te gaan.

Herbert Wormeester past de brief aan en Jacqueline Ribberink stuurt hem zo spoedig mogelijk naar het college. Herbert Wormeester is woordvoerder.


9a. UT Jaarcirkel 2008-2009 (UR 07-361)

Vanuit de commissievergadering is een positief besluit geformuleerd.

Gevraagd wordt hoe het kan dat onder dit stuk nu dagen in augustus voor bijvoorbeeld hertentamens verschuiven. Wouter Koet zal een aanvullende tekstvraag hiervoor aanleveren bij Joris Hoogerdijk.

Gevraagd wordt hoe er een verschil kan zijn tussen de krokus- en de carnavalsvakantie. Aangegeven wordt dat dit landelijk bepaald wordt i.v.m. de spreiding schoolvakanties (Noord, Midden, Zuid).

De brief is verder akkoord. Joris Hoogerdijk zal hem aanpassen en is woordvoerder.


9b. Ontwikkelingen 3TU jaarcirkel 2009-2010 (UR 07-365)

Er is geen brief opgesteld. Het punt ligt ter informatie voor.

Dick Meijer merkt op dat hij dit punt ook aangedragen heeft voor de 3TU.M vergadering van vanmiddag. Het moet eerst voorbesproken worden. Daarna komt het ter besluitvorming terug in de UR. Waarschijnlijk wordt het pas in februari 2008 definitief besproken in 3TU.M verband.


10. Collegegelden 2008-2009 (UR 07-359)

Omdat Jan Lodewijks niet aanwezig is wordt Evelien Vogelzang gevraagd om nadere toelichting op de brief te geven. Vanuit de commissievergadering liggen er nog enkele vragen. Deze worden in de brief gesteld. Men zou hier graag een toelichting van het college willen ontvangen.

Gevraagd wordt naar de Surinaamse studenten. Vallen deze onder niet-EER landen? Heeft Suriname geen speciale status? Opgemerkt wordt dat het wettelijk beleid over Suriname pas per 2008 ingaat. Er zou een aparte vraag over de tarieven voor Surinaamse studenten in de brief opgenomen moeten worden.

Gevraagd wordt wat de daadwerkelijke kosten zijn voor niet-EER studenten? Ligt er geen gat tussen de kosten in de inkomsten? Waarom wordt er € 8000,- gevraagd en geen kostendekkend tarief? Aangegeven wordt dat de kosten voor techniek studenten hoger liggen. Er wordt op dit moment over gediscussieerd door andere universiteiten. Uit marktoverwegingen is dit tarief destijds afgesproken tussen de 3 TU's. Het zou echter beter onderbouwd moeten worden. Dit onderwerp komt evt. weer aan de orde in het 3TU overleg. De € 8000,- is ongeveer de bekostiging door het rijk. Daarom is destijds voor dit bedrag gekozen. De Nederlandse student zou echter doelgroep nr. 1 moeten zijn voor de UT. Iedereen is het hier mee eens.

Afgesproken wordt dat Jacqueline Ribberink de brief aanpast met de vraag over de Surinaamse Studenten. Evelien Vogelzang is woordvoerder.


11. Implementatieplannen nieuwe diensten

Geen informatie ontvangen. De plannen volgen zodra alle plannen bij het college aanwezig zijn.12. Uitgangspunten Financieel Verdeelmodel (UR 07-363)

De uitgereikte brief wordt gelezen. Herbert Wormeester geeft aan dat er veel besproken is in de commissievergadering. De komende overlegvergadering kan gezien worden als eerste bespreking van dit stuk. Hij heeft lang nagedacht of er wel een brief aan het college geschreven moest worden. Hij heeft het toch gedaan, mede in het licht van het geschil. We vragen duidelijkheid van het CvB. Hij heeft daarom 6 punten opgesteld waarover duidelijkheid moet komen. Tevens is er nog een vraag over het business-unit model. Herbert Wormeester licht de zes punten nader toe.

Hoe zet je diverse zaken neer? Hoe bekijk je dingen? Het CvB heeft dit nog niet zo duidelijk aangegeven.

Opgemerkt wordt dat het bij punt 2 gaat om "zwaar technisch en niet zwaar technisch". Tevens zouden de punten 4 en 6 duidelijker moeten worden beschreven of nader toegelicht worden om de tekst helderder te krijgen. Aangegeven wordt dat "2/3 beleidsrijk modelmatig" niet kan. Het is of beleidsmatig of modelmatig. Tevens had dit in de nota onderzoek moeten staan. Kansrijke projecten moeten in aanmerking komen voor centrale stimulering. Het invullen van AIO posities bijvoorbeeld. Opgemerkt wordt dat Zijm heeft besloten dit niet meer te doen. Hoe moeten we naar aanleiding van deze punten naar de nota onderzoek kijken? Dit zou nu in deze 6 punten geformuleerd moeten worden.

Misschien zou bij punt 3 een alternatief toegevoegd kunnen worden? Herbert Wormeester merkt op dit nu juist niet te willen. De financiën moeten het beleid volgen. Er zijn genoeg alternatieven te vinden, maar het is niet eenvoudig een goede oplossing te vinden. Wel moet duidelijkheid door het CvB gegeven worden.

Opgemerkt wordt dat de bekostiging student - volgend wordt. Dit is een landelijk verdeelmodel, overeengekomen tussen vier partijen. Volgt de UT dit beleid? Zou hier een vraag over in de brief opgenomen kunnen worden?

Gevraagd wordt voor hoeveel jaar het nieuwe verdeelmodel zou gaan gelden? Dat is niet duidelijk. Het stuk is gericht op een overgangssituatie. De verdeling Bachelor – Master blijft bestaan; daarom moet er nu duidelijkheid gegeven worden over het verdeelmodel en de bekostiging. De verwachting is dat dit model 5 tot 10 jaar blijft bestaan (net als voorgaande modellen).

Vanuit de faculteiten moeten meerjarenramingen komen voor onderzoek en onderwijs, daarom moet ook een duidelijk verdeelmodel beschikbaar zijn.

Herbert Wormeester past de brief aan en is woordvoerder.


13. Voortgang 3TU proces

Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen dan diegene besproken bij de jaarcirkel. Dick Meijer merkt op dat er vanmiddag een 3TU.M overleg is. Nadere informatie volgt.


14. Schriftelijke rondvraagpunten

Joris Hoogerdijk. In de commissievergadering is een schriftelijke vraag aan Zijm gesteld over het Centrale OER. Er is helaas nog geen antwoord ontvangen. Joris Hoogerdijk wil deze vraag daarom nogmaals stellen als schriftelijke rondvraag. Hij wil graag weten wanneer het Centrale OER in de medezeggenschap behandeld zal worden. Frank Possel heeft hierbij een aanvulling. Hij zou graag een tijdslimiet weten en willen weten welke delen uit het OER ter instemming komen.

Joris Hoogerdijk stuurt de vraag aan Jacqueline Ribberink.


15. Rondvraag

- Wouter Koet meldt dat het presidium in de lunchpauze dinsdagmiddag evt. aanvullende informatie inzake het vastgoedplan wil bespreken. Hij verzoekt iedereen, in ieder geval het presidium, hierbij aanwezig te zijn.

- Dick Meijer meldt dat Johan de Kruijff bereid is een cursus (twee dagdelen) te geven over de begroting. Deze cursusdagen zijn gepland op donderdag 22 november en dinsdag 4 december. Hij verzoekt de leden die hieraan deel willen nemen zich aan te melden.

- Jacqueline Ribberink vraagt of er nog mensen zijn die niet op de informele bijeenkomst op de 21e aanwezig zullen zijn. Jorrit de Jong meldt zich af. Tevens wordt gevraagd of er nog dieetwensen zijn? Deze zijn er niet.

- Jorrit de Jong vraagt naar de uitkomsten vanuit het presidium inzake het onderwerp werving kandidaten voor de nieuwe URaad. Wat gebeurt er nu? Flierman heeft aangegeven hieraan dit najaar aandacht te zullen besteden. Met de faculteiten, instituten en diensten tijdens het najaarsoverleg en met alle hoogleraren tijdens een bijeenkomst.

Opgemerkt wordt dat het goed zou zijn als medezeggenschapswerk binnen het personeelsbeleid verankerd zou zijn, bijvoorbeeld via functioneringsgesprekken. Het management moet positief staan tegenover medewerkers die zitting hebben in raden.

- Jorrit de Jong vraagt hoe het nu verder gaat met het algemene personeelsbeleid van de UT. Aangegeven was dat er geen beleidsstaf voor ingezet kan worden. Opgemerkt wordt dat er op dit moment tijdelijk extra personeel is ingehuurd om de nota personeelsbeleid te schrijven. Extra personeel aannemen kan niet in het licht van de reorganisatie Efficiënte Moderne Bedrijfsvoering. Afgesproken wordt hier een mondelinge vraag over te stellen in de overlegvergadering.


16. Sluiting 10.55 uur