Actiepuntenlijst versie 2007-11-14

Actiepuntenlijst UR-CvB

Versie 14 november 2007


Nr.

Uit vergadering

Onderwerp

Actie

Commissie/Datum gereed

Pfh./UR

1.

n.v.t.

Evaluatie SURF (vh evaluatie DU)

informatie UR

presidium / tzt
O,O&S

Zijm/UR

2.

n.v.t.

Evaluatie Sectorplan 3 TU

informatie UR

presidium / 2006

Fl

3.

Overleg 15 nov.05

UR 05-286

Afspreken bevoegdheid mzg mbt besluitvorming over Centers of Excellence, informeel overleg CvB

informatie

presidium/CvB

Fl./Zijm

4.

Overleg 17 mei 05

UR 05 - 172

Functioneren decentrale medezeggenschap (nog onbeantwoorde vraag, zie UR 05 – 100)

informatie UR

presidium /z.s.m.

Fl.

5.

Overleg 22 febr 05

UR 05 -075

Kwartaalrapportage voortgang 3TU

continu

UR

Fl.

6.

Presidiumverg.

24 okt.07

PR actie t.b.v. medezeggenschap en verkiezingen door CvB (brief/ artikel UT- Nieuws o.i.d.)

informatie UT

CvB

Fl.

7.

Brief UR 07 – 062, bijlage 3

Nieuwe nota personeelsbeleid, inclusief promovendibeleid

instemming

Cie P,S&I/jan.2008


Fl.

8.

Overleg 15 mei 07
UR 07-168

Advies geen nieuw logo te introduceren – antwoord CvB in rapport over Branding

reactie college

Cie P,S&I/ maart 2008

Fl.

9.

Overleg 17 mei 05

UR 05 - 172

Privacybeleid (- reglement), zie ook UR 05-205; twee notities aangekondigd in cie verg.d.d.3 nov.05

instemming UR

Cie P,S&I / 2007

Fl.

10.

Overleg 15 mei 07
UR 07-168

Diverse toezeggingen: - reorganisatieplan OSC

-succescriteria en nulmeting SSC

-Geupdate algeheel reorganisatieplan

instemming

advies

informatie

Cie P,S&I/FV&A/okt.2007

vA

11.

Verslag FV&A

UR 07 - 370

Implementatieplannen nieuwe diensten

informatie

Cie PS&I/FV&A

vA

12.

Overleg 12 sept.07

UR 07 - 301

CvB verstrekt instroomcijfers 3 TU Masters

informatie

Cie PS&I/ nov. 07

FL

13.

Overleg 10 okt.07

UR 07 - 348

Client charter student- en onderwijsadministratie

informatie

Cie PS&I/ zsm

vA

14.

Overleg 10 okt. 07

UR 07 – 348

Initiatiefvoorstel UR mbt registratie studentgegevens in Arbo jaarverslag, CvB en UR onderzoeken mogelijkheden

informatie

Cie PS&I/ zsm

FL

15.

Overleg 10 okt.07

UR 07 – 348

Schriftelijke reactie CvB op vraag UR over SUAC kaart voor medewerkers

informatie

Cie PS&I/ zsm

FL

16.

Overleg 15 mei 07
UR 07-168

Bespreken mogelijkheden van meer initiatieven onderwijsnota binnen CSow, zoals pilot “meer student-assistenten”

bespreken

Cie O,O&S/ ???

Zijm

17.

Cie verg. 13 juni 06

Project Instellingskwaliteitszorg, informeren naar ontwikkeling UT -beleid

Informatie

Cie O,O&S/z.s.m.

Zijm

18.

Overleg 12 dec. 06

UR 06 - 436

Afspraken over convergentietijdpad Onderwijsjaarcirkel in 3 TU en 3TU.M verband (vóór dec 2007)

informatie

Cie OO&S/ vóór dec 2007

Zijm

19.

Verslag OO&S

23 jan.07

Ontwikkelen richtlijn BSA

instemming

Cie OO&S/????

Zijm

20.

Overleg 27 juni 06

UR 06 - 218

Model OER 3 TU – eveneens in 3TU.M bespreken

informatie

Cie O,O&S/ december 07

Zijm

21.

Brief CvB 19 mei 06

Besluitvorming DWLO

advies?

Cie O,O&S /voorjaar 08

Zijm/vA

22.

Overleg 6 maart 2007

Voortgangsnotitie Onderwijsbeleid (evaluatie uitgevoerde beleid)

advies UR

Cie OO&S/2009

Zijm

23.

Overleg 12 juni 07

UR 07 - 212

CvB overlegt met decanen over een grotere betrokkenheid van de studenten bij het management

informatie

Cie OO&S

Zijm

24.

Overleg 10 okt. 07

UR 07 – 348

Herziene nota Onderzoeksbeleid 2007 – 1010: geen instemming UR ---> Reactie CvB vereist, wachten uitspraak geschillencie af

CvB

Cie OO&S/ 6 weken na 10 okt.07

Zijm

25.

Overleg 13 dec. 05

UR 05 – 340

Beurzenfonds t.b.v. niet – EER studenten

advies UR

Cie F,V&A, najaar 2007

Fl.

26

Overleg 15 mei 07
UR 07-168

Aandacht voor status van meerjarige stimuleringsprojecten in begrotings- en verslagcyclus

informatie

Cie FV&A/permanent

vA

27.

Overleg 12 dec. 06

UR 06 – 436

Analyse onderwijsruimten + behoefte aan staf (gelijktijdig met de plannen voor huisvesting MB)

informatie

Cie FV&A/voorjaar 2007

vA

28.

Brief CvB

UR 06 – 424

Vestigingsvoorwaarden voor bedrijven op de campus

informatie

Cie FV&A/eind 2007

vA

29.

UR 07 – 068

Bijlage D

Evaluatie doelstellingen Reorganisatie 2007, eind 2007, 2008 en 2009

informatie

Cie FV&A en PS&I

vA

30.

Agendaoverleg 16 januari 2007

Wijziging Verdeelmodel

instemming

Cie FV&A/ sept. 2007

vA

31.

Overleg 12 dec 06

UR 06 - 436

Catering – Programma van eisen

advies

Cie FV&A

vA

32.

Overleg 12 sept 06

UR 06 – 277

Catering, evaluatie aan einde contractperiode

advies

Cie F,V&A en P,S&I/
einde contract

vA

33.

Overleg 12 juni 07

UR 07 - 212

Onderzoek CvB naar consistentie in bijdragen aan UT-voorzieningen en overhead van postinitiële programma’s

informatie

Cie FV%A

vA

34.

Overleg 28-06-05

UR 05 - 226

Onderzoek naar toerekening van overhead aan de onderwijs- en onderzoekactiviteiten in de verschillende geldstromen en naar richtlijnen voor raamcontracten met grote externe opdrachtgevers

informatie in 2005-2006

Cie F,V&A/ 2005-2006

vA

35.

Overleg 28-06-05

UR 05 - 226

Inventarisatie omvang van en behoefte aan vervroegde en gefaseerde uitkering van promotiepremies. Eventuele uniforme invoering afregelen via het reservebeleid UT.

informatie bij claimlijst begroting 2006

Cie F,V&A/ nov-dec 2006

vA

36.

Overleg 28-06-05

UR 05 - 226

Rol van de decentrale medezeggenschap bij terugbrengen aantal premies binnen het bevroren facultaire premiecompartiment: Instituutsraad stuurt advies aan WD naar de betrokken FR-en.

advies instituutsraad

naar FR-en.

Cie F,V&A / herfst 2005

vA

37.

Overleg 26 juni 07

UR 07 – 455

Schr. beantwoording door CvB vragen 6 en 7 uit UR 07 – 226 ikv Nota Kaderstelling Jaarplan en Begroting 2008

informatie

Cie FV&A/?

vA

38.

Overleg 26 juni 07

UR 07 - 455

CvB informeert UR over preciezere invulling van de reorganisatie effecten voor de begroting 2008

informatie

Cie FvA/ “zodra beschikbaar”

vA

39.

Overleg 26 juni 07

UR 07 - 455

CvB informeert UR over de uitgangspunten voor een nieuw verdeelmodel

informatie

Cie Fv&A

vA

40

Overleg 14 nov. 07

UR 07 -390

Vastgoedplan 2008 - 2012

instemming

Cie FV&A/zomer2008

vA

Actiepunten van (uitsluitend) de UR:

1.

n.v.t.

Strategieplannen Faculteiten en Instituten

Informatie UR

presidium / permanent

UR

2.

presidium 16 nov.‘05

Gesprek mevr. Sorgdrager

informatie

presidium /permanent (okt. ’07, of eerder)

UR

3.

september 2007

afspraak pres. UR

a. Voordracht student-lid in CCO

b. Sollicitatieprocedure uitzetten naar bijv. OLC’s voor benoeming studentlid in CCO

voordracht

presidium / sept. 06

presidium/ juni 07

UR

4.

Interne verg.12/09

UR 07 - 298

Discussie in interne vergadering over extern voorzitterschap nav overleg studenten fracties (actie studenten CC)

bespreken

UR

UR

5.

Verslag cie OOS 26 sept.2007


Organiseren “Onderwijskwaliteitsdag”

informatie

UR (Pieter, Jan, Joris)/??

UR


Cursief de punten die er af kunnen, mits akkoord

Onderstreept de recent toegevoegde punten.