Nieuwsbrief 2007-12-19

Nieuwsbrief Universiteitsraad 19 december 2007


URaad bijeen zonder UReka

De Universiteitsraad heeft met het college over de agenda overleg gehad zonder de UReka-fractie (6 leden). Omdat voor het quorum minstens de helft van de 9 studentleden en de helft van de 9 personeelsleden aanwezig moeten zijn, kon de URaad niet tot besluiten komen. Zowel de CC-fractie als het college betreuren dat zeer. Het overleg had hierdoor een informeel karakter en beperkte zich hierdoor tot het wisselen van de inhoudelijke argumenten en het maken van afspraken naar aanleiding daarvan. De belangrijkste besproken onderwerpen waren:


Aanbesteding Catering

In de “Uitnodiging tot inschrijving Restauratieve Dienstverlening UT” is het programma van eisen vervat, waarover de URaad advies wordt gevraagd. De URaad vindt dat het Catering-concept, zoals dat vorig jaar is overeengekomen, niet duidelijk als randvoorwaarde in het stuk wordt genoemd. Volgens het college is echter dit concept één van de belangrijkste criteria waarop de inschrijvers worden beoordeeld. Ook de wijze waarop het huidige personeel wordt ingezet op basis van het met de bonden overeen te komen sociaal plan, weegt zwaar mee. Op termijn is de klanttevredenheid het belangrijkste criterium.


Model-OER (Onderwijs en Examen Reglement)

Aandachtspunt voor faculteitsraden en opleidingscommissies

Het college laat momenteel een model-OER ontwikkelen: de URaad is voorstander van meer uniformiteit in de OER’s van de opleidingen. Ook FR-en hebben zich daar binnen hun faculteiten sterk voor gemaakt. De URaad vreesde echter dat het college via een richtlijn het instemmingsrecht van de FR-en op het OER zou inperken. Met het college is nu afgesproken dat het model-OER zal bestaan uit een beperkte richtlijn van het college (betreffende organisatie en coördinatie) en een “sterk aanbevolen gedeelte”. De URaad bespreekt het model met het college en kan daarover advies geven. Vervolgens kunnen de faculteiten dit model als uitgangspunt nemen en aanvullen met het opleidingsspecifieke deel. Van het aanbevolen deel kan met goede argumenten afgeweken worden, zodat het FR – instemmingsrecht niet wordt aangetast.


Revitalisering Langezijds

De URaad vindt de bestemming van Langezijds voor innovatieve bedrijvigheid, gekoppeld aan het UT-onderzoek en –onderwijs, een goede zaak. De UT kan er geen nieuwe middelen voor vrij maken. Wel ziet de URaad een mogelijk spanningsveld tussen de rendementswens van de externe investeerder en de vestigingseisen die de UT stelt. Het college vindt dat de vestigingseisen voldoende omschreven zijn en beaamt dat het gefaseerd uitvoeren van het project bijsturing mogelijk maakt, als zou blijken dat de vestigingseisen niet serieus genomen worden.


(Concept) pre-advies UR t.a.v. het nieuwe financiële verdeelmodel

Na de discussie in de raadsvergadering van november heeft de URaad een pre-advies opgesteld. Opvallende punten daaruit:

1.Het niet meer belasten van de collegegelden met het overheadpercentage (ca. 30%), waardoor enige miljoenen extra voor onderwijs beschikbaar komen. Naast de gelijke behandeling van onderwijs en onderzoek wordt hierdoor een financiële impuls voor intensivering van het onderwijs mogelijk gemaakt.

2.Het volumebeleid is 3 jaar geleden budgettair doorgevoerd, maar dit heeft nog steeds niet geleid tot een inhoudelijk volumebeleid door de WD-en in overleg met de decanen. De URaad adviseert het college daar nu echt werk van te (laten) maken zodat de leerstoelen duidelijkheid wordt verschaft.

3.De URaad is vóór meer strategisch inzetten van middelen. Dat betekent dat de leerstoelhouder niet meer als budgetverantwoordelijke op al zijn inkomsten en uitgaven kan worden aangesproken. De URaad adviseert het de facto afschaffen van het business unit model voor leerstoelen duidelijk te communiceren.

Het college had zich niet voorbereid op discussie over deze punten, ook omdat men de uitspraak van de Geschillencommissie over de bevoegdheid van de URaad op het financiële verdeelmodel wil afwachten. Het nieuwe model moet met ingang van 2009 worden doorgevoerd en het college streeft naar besluitvorming in het begin van 2008.

De bespreking van de begroting van 2008 is overigens doorgeschoven naar januari, vanwege personele problemen bij de dienst financiën. Met name de overgang van de ICT- en onderwijsondersteuning is begrotingstechnisch nog niet goed verwerkt.


Commentaar op de notitie OnderneemUT

De CC-fractie herkent zich in een aantal van de gesignaleerde problemen en komt tot een aantal prioriteiten: de UT zou duidelijker beleidskeuzen moeten maken, zowel inhoudelijk als in het naar buiten toe gepresenteerde profiel. De verbetering van de onderwijskwaliteit door onder meer intensiever onderwijs verdient hoge prioriteit. En de noodzaak om voor het personeel in het algemeen en voor toptalent in het bijzonder een aantrekkelijk personeelsbeleid te bieden, is voor zowel onderwijs als onderzoek een bepalende randvoorwaarde. De Uraad dringt er bij het college op aan om niet te lang te blijven steken in een brede discussie over personeelsbeleid maar gezien de huidige vacaturestand en de te verwachten uitloop de komende jaren, snel werk te maken van effectief personeelsbeleid. Ten slotte wijst CC erop dat verhoging van de betrokkenheid van docenten en van studenten bij de opleidingen en, meer algemeen, een groeiend UT-gevoel positief kunnen uitwerken op alle activiteiten. Het college kondigde aan dat een met decanen en WD-en overeengekomen profielkeuze voor de UT in de nieuwjaarsbijeenkomst gepresenteerd zal worden.Indien u deze nieuwsbrief niet meer of juist wel wilt ontvangen, mail dit dan aan

mailto:info@uraad.utwente.nl