5a. Brief UR UT jaarcirkel 2008-2009

logo Universiteitsraad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500Aan het College van Bestuur
Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 07-374

Fax


Datum

9 november 2007

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: UT jaarcirkel 2008 - 2009


Geacht college,


De Universiteitsraad heeft in de interne vergadering van 7 november jl. onderstaand concept besluit geformuleerd over de UT Jaarcirkel 2008 – 2009.


Zoals in het begeleidende schrijven is aangegeven, is deze jaarcirkel de laatste waar de UT zelfstandig over zal beslissen. Met ingang van het collegejaar 2009 – 2010 zal dit immers in 3TU verband worden afgestemd.

De Universiteitsraad vindt het enerzijds jammer dat de UT niet kiest voor een vakantie met Carnaval. Er zijn echter voldoende argumenten om voor een krokusvakantie te kiezen.


De Universiteitsraad heeft de volgende vraag bij het voorstel:

-Wat is de vorige keer gedaan met de aanbeveling over de Islamitische feestdagen?

-In hoeverre zijn opleidingen vrij om af te wijken van de in de jaarcirkel vastgestelde (herkansings-)data?

Graag ontvangt de raad in de komende overlegvergadering uw reactie hierop.


De Universiteitsraad,

gezien

Het voorstel van de roosterwerkgroep aangaande de jaarcirkel 2008 - 2009

gehoord

Het positieve advies van het CCO en het CvB-Decanen overleg

overwegende dat

Vanaf collegejaar 2009 – 2010 de jaarcirkel in 3TU verband zal worden afgestemd

Ook voor 2008 – 2009 is gestreefd naar een afstemming in 3TU-verband en met het Saxion

Het probleem dat de URaad in het verleden heeft gesignaleerd (te veel vrije dagen in april/mei) is verholpen met het voorstel om een extra uitloopweek in het 4e kwartiel in te lassen

besluit positief te adviseren over de UT-jaarcirkel 2008 – 2009.


Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,ir. T.M.J. Meijer

voorzitter