6. Brief UR Collegegelden 2008-2009

logo URaad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500Aan het College van BestuurUw kenmerk

ABZ/380.153

Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 07-371

Fax


Datum

8 november 2007

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Adviesvraag Collegegeldtarieven UTGeacht college,De UR heeft het door u in UR-format gegoten stuk met betrekking tot de collegegeldtarieven UT 2008-2009 ontvangen en heeft naar aanleiding daarvan enkele vragen.


1.Waarom is de Bachelor van de opleiding European Studies niet apart vermeld zoals de European Studies Master opleiding?

2.Welk tarief geldt voor Surinaamse studenten?

3.Hoe zijn de afspraken in 3TU verband vormgegeven? Worden er gelijke prijzen gehanteerd?

4.In hoeverre is er rekening gehouden met de concurrentie met andere (niet 3TU) universiteiten in Nederland?

5.In het verleden hebben wij door de lage tarieven voor de Master studies uitstekende studenten van niet - EER landen aangetrokken die met groot succes doorstroomden naar een promotietraject. Door de hoge tarieven is het aantrekken van deze studenten veel moeilijker geworden. Zijn er voorstellen om het aantrekken van deze getalenteerde studenten toch mogelijk te maken?

6.De niet - EER fees zijn niet kostendekkend, in wezen subsidiëren wij deze studenten dus. Is dat wel wenselijk?CONCEPT BESLUIT Universiteitsraad


De Universiteitsraad,

gezien:

De toelichting bij dit besluit;

De eerdere CvB besluiten van de afgelopen jaren m.b.t. de vaststelling van de collegegeldtarieven in het algemeen en de tuition fees (niet EER studenten) in het bijzonder;

De gezamelijke afstemming door de 3 TU’s m.b.t. de collegegelden voor niet EER studenten voor het studiejaar 2008-2009

Het besluit van het CvB van 22 oktober 2007 m.b.t. de collegegelden 2007-2008gehoord:

De beraadslagingen

overwegende dat:

Jaarlijks het CvB de collegegeldtarieven dient vast te stellen. Reeds nu dient het collegegeldtarief voor het studiejaar 2008-2009 vastgesteld te worden. Immers met name internationale studenten orienteren zich al in een vroeg stadium over de studiemogelijkheden aan een masteropleiding aan de UT;

De wettelijke collegegeldtarieven voor het studiejaar 2008-2009 met € 27,- worden verhoogd op basis van de CBD-indexering. Deze indexering van het collegegeld wordt door de UT ook doorgevoerd voor de tarieven bij een inschrijving als deeltijdstudent en extraneus;

Het CvB in zijn vergadering van 1 oktober 2007 akkoord is gegaan met het 3TU voorstel om voor het studiejaar 2008-2009 de tuition fee voor master niet EER studenten vast te stellen op € 8460,- en voor bachelor niet EER studenten op € 5090;

De UR adviesrecht heeft ten aanzien van het besluit van het CvB tot vaststelling van de collegegelden.

besluit:

positief te adviseren ten aanzien van het besluit van het CvB van 22 oktober 2007 m.b.t. de collegegelden.

Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,
ir. T.M.J. Meijer

voorzitter