nieuwsbrief 2007-11-14

Nieuwsbrief Universiteitsraad 14 november 2007URaad stemt in met het nieuwbouwplan voor Ravelijn

Het college stelde voor het huidige gebouw Ravelijn af te breken en een gebouw neer te zetten volgens de wensen van de faculteit Management en Bestuur (MB). Dat gebouw voldoet aan de huidige omvang van deze faculteit en zijn opleidingen. Mocht blijken dat MB zijn groeiambities realiseert, dan kan het gebouw uitgebreid worden door, parallel aan Citadel een tweede deel neer te zetten. Daarvoor moet wel het ronde torentje voor Citadel worden afgebroken.

De URaad vond dat de extra investering van M€ 20 wel binnen de financiële meerjarenplanning past, ook door de positieve resultaten van de UT in de laatste jaren. De URaad miste echter een goede onderbouwing voor deze, voorlopig laatste, grote investering in het vastgoed. Zo is onduidelijk of het in 2009 gerealiseerde vastgoedplan past bij de omvang van het personeel en de gewenste onderwijsruimten en werkplekken voor de studenten biedt. Het “goede” gebouw Citadel heeft nog geen definitieve bestemming: wellicht blijft TW erin omdat Carré naar verluidt al weer te krap is bemeten, maar ook de service centra zouden graag dicht bij onderwijs en onderzoek willen worden gehuisvest.

Het college zegde toe al deze aspecten uit te werken en mogelijke knelpunten te ondervangen in een vastgoedplan 2008-2012, dat voor de zomer van 2008 aan de URaad zal worden voorgelegd. Mede vanwege de noodzaak om MB tijdig te herhuisvesten op de campus, heeft de URaad hierop ingestemd.


Bespreking van de uitgangspunten van het nieuwe financiële verdeelmodel

Het meest in het oog springend in dit model is dat de WD-en de onderzoeksmiddelen en de decanen de onderwijsmiddelen gezamenlijk en strategisch kunnen inzetten voor de bekostiging van leerstoelen. Daarmee wordt het “business unit model” voor de leerstoelen de facto afgeschaft.
De URaad onderschrijft dit uitgangspunt en is het ook eens met de keuze om de onderwijsgebonden onderzoek(OO-)middelen dezelfde omvang te laten houden (30%). De URaad heeft ook een aantal kritiekpunten:

De overheadtoerekening pakt nadelig uit voor het onderwijs: waarom worden collegegelden wel “afgeroomd” voor de centrale dienstverlening en onderzoekprojecten niet? Gezien de prioriteit die (ook) bij onderwijs zou moeten liggen, is dat niet terecht.

Het is onduidelijk wie de kosten van onderwijsoverhead (onderwijsruimten en andere organisatiekosten) moet betalen en uit welk budget: de verzorger van het onderwijs of de ontvangende opleiding? Ook andere technische details, zoals het onderscheid in bachelor en masteronderwijs, moeten opgehelderd worden.

Hoewel het een verdeelmodel is en dus niet kostendekkend hoeft te zijn per onderdeel, kan men zich afvragen of het verschil in intensiteit en omvang van onderwijs rechtvaardigt dat één eenheidsprijs voor onderwijs gehanteerd wordt.

De URaad zal een pre-advies uitbrengen over dit nieuwe model en het college zal haar voorstel, met enige aanpassingen, begin volgend jaar aan de URaad voorleggen. Met welke bevoegdheid is afhankelijk van een uitspraak van de landelijke geschillencommissie: de URaad claimt instemmingsrecht, zoals eerder door het college is toegekend, maar dit CvB staat op het standpunt dat in het kader van de begroting hoogstens sprake kan zijn van adviesrecht. Het nieuwe verdeelmodel wordt in 2009 ingevoerd en kan in 2008 “warmdraaien” naast het oude verdeelmodel.


De URaad adviseert positief over de jaarindeling 2008-2009.

Vanaf studiejaar 2009-2010 zullen de 3 TU’s dezelfde jaarindeling hanteren, d.w.z. alle kwartielen beginnen en eindigen in dezelfde week. Dat maakt uitwisseling van studenten en bijvoorbeeld het volgen van minoren in 3TU-verband beter mogelijk. In die 3TU-jaarindeling is gekozen voor 1 week extra in kwartiel 3 (krokusvakantie of Carnaval in Eindhoven) en geen meivakantie in kwartiel 4, maar wel een week extra om de uitvallende feestdagen op te vangen. De jaarindeling 2008-2009 op de UT loopt op deze uitgangspunten vooruit.Indien u deze nieuwsbrief niet meer of juist wel wilt ontvangen, mail dit dan aan

mailto:info@uraad.utwente.nl