12. Schriftelijke rondvraagpunten overleg 2007-10-10

logo URaad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500Aan het College van Bestuur,
Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 07-344

Fax


Datum

5 oktober 2007

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Schriftelijke rondvraagpunten overleg 10 oktober 2007
Geacht college,


In de interne vergadering van 3 oktober 2007 zijn onderstaande rondvragen geformuleerd. Graag ontvangt de UR in de komende overlegvergadering uw antwoord hierop.


Onderzoek onderwijszaalbehoefte

In het verleden zijn door het college van bestuur de toezeggingen gedaan dat er nog een onderzoek zou worden gedaan naar de onderwijszaalbehoefte van de gemeenschap op de UT en een onderzoek naar de mogelijkheden om delen van Langezijds te gebruiken als onderwijsruimten gedurende de verbouw van verschillende gebouwen op de universiteit. Het eerste onderzoek zou gekoppeld zijn met de nieuwbouwplannen van MB en het tweede zou ruim voor het verbouwen van het Waaiercomplex naar de Universiteitsraad worden toegezonden. Aangezien de nieuwbouwplannen van MB vertraging hebben opgelopen en de verbouwing van het Waaiercomplex volgens de planning al vrij snel zal plaatsvinden ziet de Universiteitsraad een bottleneck ontstaan. Hierover bestaat bij de Universiteitsraad een aantal vragen.

a. Zijn de onderzoeken al uitgevoerd? Zo nee, kunnen op korte termijn (november) deze onderzoeken worden verwacht?

b. Is het college ook van mening dat het niet wenselijk is dat studenten die een regulier programma volgen worden genoodzaakt / verplicht om avondcolleges te volgen?

c. Wil het college garanderen dat studenten die een regulier programma volgen niet zullen worden genoodzaakt / verplicht om avondcolleges te volgen?

d.Is het college ook van mening dat, als het aanbod van (types) onderwijszalen sterk achterblijft bij de vraag naar die (types) onderwijszalen, gedeeltelijk de verbouw van bepaalde gebouwen moet worden uitgesteld?


Sintelbaan

De Universiteitsraad heeft kennis genomen van het artikel (*) “Eind van aloude sintelbaan nadert”, het persbericht (**) “besluit sintelbaan” en het besluit van de Student Union (***) over de sintelbaan.

In deze bronnen wordt gesteld dat de sintelbaan op termijn zal verdwijnen van het universiteitsterrein. De UR betreurt het dat een dusdanig besluit moet worden genomen en dat hiermee ook definitief afscheid zal moeten worden genomen van een beeldbepalende faciliteit van de Universiteit Twente.

De Universiteitsraad vindt het bovendien onjuist om de sintelbaan te verwijderen van de campus zonder dat men nog een andere sportbestemming heeft gevonden voor de sintelbaan.

Daarom wil de raad graag de volgende vragen stellen: 


1) Deelt het college de mening dat het jammer is dat de sintelbaan van het campusterrein verdwijnt en dat daarmee een mogelijkheid vervalt van de UT om zich op sportief vlak (zoals bijvoorbeeld met de Batavierenrace) te profileren? Zo nee, waarom niet?


2) Deelt het college de mening dat door het verwijderen van een faciliteit als de sintelbaan afbreuk wordt gedaan aan de campusgedachte van wonen, werken en ontspannen? Zo nee, waarom niet?


3) Gezien het verdwijnen van een beeldbepalende campusfaciliteit als de sintelbaan, denkt het college dat de Student Union wel voldoende middelen heeft om de zogeheten campusinfrastructuur in stand te houden en desgewenst verder te ontwikkelen?


4) Deelt het college de mening dat men de sintelbaan pas dient te verwijderen als duidelijk is geworden welke nieuwe bestemming in de plaats moet komen van de sintelbaan? Zo nee, wat zijn de beweegredenen om de sintelbaan zonder duidelijke reden te verwijderen?


Huisvesting SAD/huisarts/fysiotherapeut

Binnenkort wordt het nieuwe onderkomen voor de Stichting Arbodienst Drienerlo opgeleverd. De SAD beschikt vanaf dat moment weer over één, herkenbaar gebouw van waaruit zij haar diensten aan o.a. de universiteitsgemeenschap kan aanbieden. Tegelijkertijd horen we echter over plannen van de fysiotherapeut en huisarts(en) die op onze campus gevestigd zijn om ook een nieuw gebouw neer te zetten waarin zij praktijk kunnen houden.

De raad vraagt zich af of het college op hoogte is van deze plannen en weet of het hier om serieuze ideeën gaat.

Wij zijn van mening dat je op deze campus zou moeten kunnen volstaan met één gebouw waarin vergelijkbare of dicht aan elkaar gerelateerde dienstverlening wordt ondergebracht. Twee afzonderlijke gebouwen lijken dan wat veel het goede. We begrijpen dat het hier om zelfstandige ondernemers en ondernemingen gaat, die hun eigen beslissingen nemen, maar we vragen ons af of het college het bovengenoemde idee van "één gebouw is voldoende" onderschrijft en of zij ook initiatieven onderneemt om partijen tot gezamenlijke huisvesting te bewegen.Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,
ir. T.M.J. Meijer

voorzitter(*) UT nieuws, “Eind van aloude sintelbaan nadert”, 27 september 2007

(**) Student Union website, bezocht 3 oktober 2007, http://www.studentunion.utwente.nl/projecten/sport_cultuur/vervanging_sintelbaan.html

(***) Student Union website, bezocht 3 oktober 2007, http://www.studentunion.utwente.nl/projecten/sport_cultuur/besluit_sintelbaan.html