11. Brief UR budgetrapportage augustus

logo Universiteitsraad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500Aan het College van Bestuur
Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 07-343

Fax


Datum

5 oktober 2007

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: de tussentijdse financiële rapportage t/m augustus 2007

Geacht college,De tussentijdse financiële rapportage t/m augustus 2007 schetst een positiever verwacht resultaat over het jaar 2007 dan verwacht bij het vaststellen van de begroting 2007.

Dit positieve resultaat is met name te vinden bij de faculteiten.

Tijdens de commissie FVA gaf u aan dat dit vooral komt door het niet in (kunnen) vullen van open posities.

Kunt u aangeven hoe deze problemen met invulling over personeelscategorieën verdeeld zijn? Is hierbij sprake van een tijdelijk probleem of is er sprake van een meer structureel karakter?


De projecten UT en met name de CBE laten een duidelijk negatieve prognose zien.

Kunt u aangeven welke onvoorziene uitgaven tot deze negatieve prognose hebben geleid?Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,
ir. T.M.J. Meijer

voorzitter