5. Brief UR BBR

logo URaad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500


Aan het College van Bestuur


Uw kenmerk

ABZ/379.919/evdz

Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 07-338

Fax


Datum

4 oktober 2007

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: BBR 2007


Geacht college,We hebben uw voorstel voor een nieuw BBR ontvangen en kunnen constateren dat in grote lijn de gemaakte afspraken goed zijn weergegeven. Wel vragen we aandacht voor de juiste naamgeving van (nieuwe) concerndirecties en servicecentra.

Daarnaast is ons niet geheel duidelijk hoe we de opsomming van de lerarenopleidingen op pagina 6 nu precies moeten lezen. Wellicht dat daar een tekstuele aanpassing of een andere opmaak duidelijkheid kan brengen.

Verder staat in de opsomming in artikel 4 de bacheloropleiding Bedrijfsinformatietechnologie onder MB, terwijl de masteropleiding Business Information Technology onder de faculteit EWI wordt genoemd. We vragen ons af of dit wel juist is, of dat het misschien een tijdelijke situatie is die hier beschreven wordt.

In artikel 22 lid 2 wordt gesteld dat er sprake is van “……een instituutsraad, gekozen uit het personeel…….”, naar ons oordeel moet daar staan “……een instituutsraad, gekozen uit en door het personeel……”.

Een kleine tekstuele opmerking betreft de verwijzing in artikel 29 lid 3. Daar wordt verwezen naar lid 7 van artikel 28, maar bedoeld wordt lid 4 van dat artikel.

Als laatste vragen we ons af bij het lezen van artikel 16 waarom de voorzitter van het College van Bestuur het onderzoek- en onderwijsberaad voorzit en niet de Rector.


CONCEPT BESLUIT Universiteitsraad


De Universiteitsraad,

gezien:

De brief met het verzoek om in te stemmen met het BBR 2007 (km 379.919 d.d. 27 augustus 2007)

Het bijgevoegde Bestuurs- en Beheersreglement Universiteit Twente 2007;


overwegende dat:

Het reglement op correcte wijze de geldende afspraken weergeeft

Het reglement is aangepast qua structuur en vormgeving aan de huidige situatie binnen de UT

Het college en de raad een afspraak hebben gemaakt over het frequent aanpassen van het BBR bij organisatieveranderingen binnen de UT


gehoord de:

De beraadslagingen;


besluit:

In te stemmen met het voorliggende BBR oktober 2007.


Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraadir. T.M.J. Meijer

voorzitter