8. Brief UR Code of Conduct

logo URaad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500Aan het College van Bestuur
Uw kenmerk

ABZ/380.029/al

Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 07-337

Fax


Datum

4 oktober 2007

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Code of Conduct 3TU. FederatieGeacht college,


We hebben uw brief over de adviesvraag over de Code of Conduct 3TU. Federatie in goede orde ontvangen, vergezeld van de Code of Conduct 3TU. Federatie en het pre-advies van 3TU.M. Hoewel we het op zich betreuren dat het in een samenwerking als 3TU nodig blijkt te zijn om een dergelijke afspraak zelfs zwart op wit met elkaar overeen te moeten komen, onderschrijven we natuurlijk hetgeen in de code is vastgelegd. Derhalve nemen wij het positieve pre-advies van 3TU.M ongewijzigd over.CONCEPT BESLUIT Universiteitsraad


De Universiteitsraad,

gezien:

De brief met het verzoek om advies over de Code of Conduct 3TU. Federatie (km ABZ/380.029/al, d.d. 6 september 2007)

De bijgevoegde Code of Conduct 3TU. Federatie;

Het pre-advies van 3TU.M van 28 augustus 2007;


overwegende dat:

Het goed is als alle deelnemers binnen 3TU. Federatie zich houden aan de afspraken zoals vastgelegd in deze Code of Conduct

3TU.M ons verzoekt om postief te adviseren ten aanzien van deze Code of Conduct 3TU. Federatie.


besluit:

Positief te adviseren over de Code of Conduct 3TU. Federatie.Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad
Ir. T.M.J. Meijer

voorzitter