9. Brief UR Voorstel UR Arbo- en milieuverslaglegging

logo URaad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500Aan het College van Bestuur,
Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 07-327

Fax


Datum

4 oktober 2007

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: voorstel t.a.v. Arbo jaarverslagen

Geacht college,Het college heeft de URaad het arbo- en milieujaarverslag UT 2006 en het Jaarverslag 2006 Arbodienst doen toekomen. In beide stukken komt de uitvoering van de planning met betrekking tot arbomaatregelen naar voren. Met name in het Jaarverslag 2006 van de Arbodienst wordt kwantitatief in gegaan op het ziekteverzuim en ziektebeeld van UT medewerkers.

De URaad mist in deze verslagen echter informatie over het wel en wee van studenten. Deze informatie kan ter indicatie gebruikt worden om eventuele problemen te signaleren.


Zoals te lezen is in het Jaarverslag 2006 van de Arbodienst zijn er relatief gezien steeds meer psychische klachten. Vermelding van deze informatie over studenten kan verduidelijking geven over de psychische belasting bij de verschillende faculteiten.

Daarnaast zou verslag van de mate van Repetitive Strain Injuries (RSI)/ Klachten aan Nek en Schouder (KANS) verduidelijking kunnen geven over de mate van de kwaliteit van de werkplek.


De URaad stelt dan ook voor om elk jaar met de Arbo - jaarverslagen een verslag mee te krijgen met een indicatie, gebaseerd op cijfers van bijvoorbeeld de studentpsychologen en de huisartsenpraktijk op de UT, die duidelijk maakt in hoeverre studenten fysieke dan wel psychische klachten oplopen op de Universiteit Twente. Hiermee kunnen problemen die spelen op een goede manier gesignaleerd en verholpen worden.


Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,
ir. T.M.J. Meijer

voorzitter