6. Brief UR Overeenkomst SU-UT

logo Universiteitsraad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500Aan het College van Bestuur
Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 07-319

Fax


Datum

4 oktober 2007

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: de overeenkomst Student Union en de Universiteit Twente 2008-2011Geacht college,De Universiteitsraad heeft in de interne vergadering van 3 oktober 2007 onderstaand concept besluit geformuleerd over de overeenkomst Student Union en de Universiteit Twente.


In dit begeleidend schrijven willen we de aandacht vragen voor de klachtenprocedure betreffende het handelen van de Student Union of organisaties die direct onder de Student Union vallen. De Universiteitsraad is bekend met de waarborgen die bestaan om klachten te uiten en door een onafhankelijke partij te laten beoordelen, maar constateert daarbij dat niet iedereen op de hoogte is van het bestaan van deze mogelijkheden. De Universiteitsraad zou dan ook willen adviseren om de klachtenprocedure beter onder de aandacht van de UT -gemeenschap te brengen, bijvoorbeeld door de klachtenprocedure op een prominente plek op de website te etaleren. Indien blijkt dat de procedure nog verbetering behoeft, wil de Universiteitsraad graag aanbieden om mee te denken. Graag ontvangt de raad in de komende overlegvergadering uw reactie hierop.


De Universiteitsraad,

gezien

De overeenkomst Student Union en de Universiteit Twente 2008-2011 (UR 07-307)

gehoord

De discussie in de commissievergadering van 26 september 2007

overwegende dat

De huidige overeenkomst Student Union en de Universiteit Twente op korte termijn afloopt

De Student Union een belangrijke bijdrage levert aan het studentenleven in den brede en de academische vorming van studenten in het bijzonder

De Student Union een belangrijke bijdrage levert aan de positieve uitstraling van de universiteit

De Student Union in de eerste plaats een beleidsbepalende functie heeft en ten tweede een belangenbehartigende functie voor al haar gebruikers

Er meerdere organisaties op de universiteit beleid voor ondernemerschap ontwikkelen

Met de voorliggende overeenkomst de Student Union wederom mandaat krijgt van het College van Bestuur om het beleid voor de komende jaren te bepalen op de beleidsterreinen van sportvoorzieningen, cultuurvoorzieningen, voorzieningen in de leefomgeving van internationale studenten en op het gebied van de Uniongebouwen.

De Universiteitsraad het recht blijft houden om het beleid op deze terreinen te controleren bij afwezigheid van een medezeggenschapsorgaan dat aan de Student Union is verbonden

De Student Union de bedoeling heeft om haar eigen verdiencapaciteit zoveel mogelijk te vergroten in goede afstemming met de studentenorganisaties opdat een evenwichtige uitkomst voor alle partijen is gegarandeerd

besluit in te stemmen met de overeenkomst Student Union en de Universiteit Twente 2008-2011, mits

1.In artikel 2.1, 2.2 en 2.3 de aanduiding van de SU als “ vertegenwoordiger van de gehele studentengemeenschap” vervalt of wordt vervangen door een zinssnede waar de SU niet als vertegenwoordiger wordt aangeduid en blijk wordt gegeven van een bredere doelgroep dan enkel studenten (namelijk ook medewerkers en de groepen die door het sluiten van contractuele overeenkomsten door de UT ook behoren tot de doelgroep en beleidsverantwoordelijkheid van de SU)

2.In artikel 2.1 bij de zinsnede “alsmede het beleid op het gebied van het Studentenondernemerschap” het eerste woordje “het” vervalt

3.In artikel 3.4 na de eerste zin wordt toegevoegd “het college legt deze stukken voor aan de UR als medezeggenschapsorgaan alvorens een besluit te nemen”

4.In artikel 4.3 een zinssnede wordt toegevoegd met de strekking dat de SU ernaar streeft om het belang van het vergroten van de verdiencapaciteit in goed evenwicht te brengen met de benodigde voorzieningen en belangen van studentenorganisaties.

Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,
ir. T.M.J. Meijer

voorzitter