Verslag interne 2007-09-05

logo Universiteitsraad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 07-298

Fax


Datum

11 september 2007

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Verslag interne vergadering d.d. 05 september 2007Aanwezig: CC: M. Van Andel, G. Brinkman, L. Ferreira Pires, J. Hoogerdijk, J. De Jong, J. Lodewijks, D. Meijer (vz.), H. Poorthuis, F. Possel, H. Wormeester

UReka: W. Andringa, H. Hoogveld, W. Koet, R. Landheer, S. Van Nierop, H. Terpoorten, A. Van der Velde, P. Vernooij, G. Visschedijk, E. Vogelzang, T. Ziehmer

Campussy: M. Fonville, P. Stek

Griffie: J. Ribberink, M. Peijster (verslag)

Afwezig: H. Becht, B. Pol,1. Opening 09.10 uur

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Hij verzoekt iedereen zich even kort voor te stellen.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.


2. Mededelingen

- Afgesproken wordt dat de "oude" raadsleden zich vanmiddag om 16.30 uur verzamelen bij de zij-ingang van de Spiegel om naar Flierman te vertrekken.

- Er is een 3TUM overleg geweest op 24 augustus jl. in Delft. Hier is vooral de Code of Conduct besproken. Dit zal een belangrijk onderwerp voor de komende besprekingen worden. Indien er nadere afspraken gemaakt moeten worden komt dit onderwerp in de URaad aan de orde.

- Marijke geeft aan dat volgende week 12-september voorafgaand aan de overlegvergadering een foto gemaakt zal worden van de Raad. Verzoek is om hierom tijdig aanwezig te zijn. Afgesproken wordt dat iedereen om 08.50 uur aanwezig is.


3. Verslag interne vergadering 2007-06-05 en 2007-06-19 (UR 07-200, 07-244)

Verslag 05-06-2007

Tekstueel.

Pg.1 reg. 38 het woord "spreken" aan het eind van de regel moet vervallen.

Pg.2 reg. 27 het woord "stelling" moet zijn "stellingen"; reg. 55 "uitgestemd" moet zijn "uitgesteld".

N.a.v. geen opmerkingen

Met in achtneming van bovenstaande wijzigingen wordt het verslag vastgesteld.


Verslag 19-06-2007

Tekstueel.

Pg.3 reg. 23 Het woord "raden" moet worden toegevoegd tussen "decentrale en te consulteren…".

n.a.v.

Pg.1 mededelingen. Gevraagd wordt of er verslag gedaan kan worden n.a.v. de hier genoemde bijeenkomsten waar UR leden als vertegenwoordiging bij geweest zijn. Gert Brinkman zal zijn aantekeningen van de bijeenkomst SCO nakijken en verslag doen.

Dick Meijer merkt op dat het in de ontbijtbijeenkomst vooral ging over "waar moet de UT heen" en het willen "fuseren in 3TU verband". Dit laatste onderwerp komt vooral vanuit de UT. Bij de innovatielezing werd niets nieuws gemeld.

Verzocht wordt dat iedereen die namens de raad een bijeenkomst bezoekt hiervan verslag doet.

Met inachtneming van bovenstaande wijziging wordt het verslag vastgesteld.


4. Postlijst in- en uitgaande post URaad. (UR 07-145)

Geen opmerkingen


5. Actiepuntenlijst (07-009, versie 3-4-2007)

Geen opmerkingen


6. Evaluatie inhuren UR-adviseur reorganisatie (UR 07-277)

Dick Meijer heeft maandag een gewijzigde versie van de evaluatie gemaild incl. de reactie van Philip Miedema. Hij vraagt of er nog opmerkingen of vragen hierover zijn.

Gevraagd wordt wat nu met deze evaluatie gedaan moet worden. Aangegeven wordt dat de evaluatie vooral gemaakt is ter informatie van het "collectief geheugen" van de URaad. Bij vorige keren is het maken van een evaluatie of verslag over het inhuren van externe deskundigen niet gebeurd. Hierdoor gaat veel kennis verloren.

Het evaluatieverslag wordt vastgesteld en kan worden opgeslagen.


7. Overdracht UR 2007-2008 (UR 07-246)

Tijdens deze overdrachtsvergadering nemen we afscheid van de oude (student) leden van de universiteitsraad. Tevens heten we de nieuwe leden welkom. Dick Meijer memoreert alle oude leden persoonlijk. Hij merkt op dat we helaas ook afscheid moeten nemen van het personeelslid Bauke Visser. Zij kan vanwege haar gewijzigde werkzaamheden niet voldoende tijd vrijmaken om nog langer binnen de URaad actief te zijn.

De oude leden ontvangen een kleine attentie.

Dick Meijer en Annemiek van der Velde bedanken teven de Griffie voor haar werkzaamheden. Ook nu wordt een attentie overhandigd. De griffie stelt het cadeau bijzonder op prijs.


Dick Meijer licht het gewijzigde concept-voorstel formatie UR 2007-2008 toe. Hij geeft aan dat sommige gearceerde punten nog ingevuld moeten worden.

- VSNU-SAC. Door beide studenten (Robert Landheer en Jan Lodewijks) wordt aangegeven dat zij graag plaats willen nemen in dit orgaan. Beide partijen hebben hiervoor goede argumenten. Omdat de raad er niet uitkomt wordt afgesproken de keuze d.m.v. loting te doen.

- Contactpersonen voor faculteitsraden en dienstraden. Omdat Bauke Visser niet meer in de raad zit zal haar plek ingevuld worden door Hanneke Becht. Tevens wordt Joris Hoogerdijk contactpersoon voor MB en Pieter Vernooij voor EWI. Gevraagd wordt wat de bedoeling is van dit contactpersoonschap. Aangegeven wordt dat de contactpersonen zelf contact moeten opnemen met de raden. Er zal minimaal 2x per jaar contact met de raden moeten zijn. Het gaat dan vooral om informatie uitwisseling over en weer. Tevens moet bij de FR'n en DR'n bekend zijn dat zij altijd contact kunnen opnemen met de URaad indien er activiteiten spelen waarbij zij nadere informatie kunnen gebruiken. Tevens is afgesproken dat vanuit de URaad minimaal 2x per jaar overleg gevoerd gaat worden met afvaardigingen van de Faculteits- en Instituutsraden.

- Afhankelijk van het resultaat van de loting wordt bepaald welke student plaatsvervanger voor 3TU.M wordt.


8. Voorstel UReka procedure voorzitterschap (UR 07-281)

Gillian Visschedijk legt uit waarom op dit moment dit voorstel ingediend wordt. In juni heeft UReka een gesprek met Dick Meijer hierover gevoerd. Dit gesprek verliep goed. Zoals bekend is UReka voorstander van het benoemen van een onafhankelijk technisch voorzitter voor de Universiteitsraad. Deze voorzitter zou wel uit de UT gemeenschap moeten komen. Zij zien hiervoor voordelen voor evt. een betere acceptatie van voorstellen vanuit de URaad door de beleidsmedewerkers en het CvB. Tevens zou de beeldvorming over de URaad beter kunnen worden.

Wormeester merkt (hopelijk namens de gehele CC-fractie) op geen behoefte te hebben deze discussie nogmaals te voeren. Afgelopen voorjaar heeft deze discussie plaatsgevonden en de uitkomst was toen dat de meerderheid van de raad hieraan geen behoefte had.

Annemiek van der Velde geeft aan dat het er vooral om gaat de discussie hierover eerder in het jaar te voeren. Het gaat hierbij om een extern voorzitter voor het raadsjaar 2008-2009. De procedure zou al eind november/ begin december gestart moeten worden, omdat een procedure die pas gestart wordt in april sowieso niet tot een extern voorzitter kan leiden doordat het dan door tijdgebrek niet mogelijk is om een eventuele externe voorzitter te werven en in te werken.

CC merkt op dat men beoogde voorzitters op de kandidatenlijst kan zetten. Misschien kan dit onderwerp tijdens de evaluatie in januari besproken worden.

Pieter Stek merkt op dat de meerderheid van de raad niet voor het voorstel is en dat dit zo zal blijven vanwege de stemverhouding binnen de raad. Misschien kan het toch nader besproken worden.

De vergadering wordt geschorst.


Schorsing 09.55 – 10.20 uur.

- Tijdens de schorsing heeft loting bepaald dat Jan Lodewijks afgevaardigd wordt naar de VSNU-SAC. Robert Landheer is plaatsvervanger.

- Frank Possel wordt plaatsvervanger voor 3TU.M


Aangegeven wordt dat er zojuist een goede discussie is geweest. De studenten van de CC fractie hebben besloten losstaand van de vergadering verder te willen discussiëren over dit onderwerp. Terugkoppeling volgt daarna aan de fractie. De CC fractie geeft aan bij nieuwe inzichten altijd bereid te zijn tot het aangaan van overleg. Dit hoeft niet persé in de interne vergadering plaats te vinden. UReka verzoekt om de uitkomst van dit overleg in november/december terug te koppelen.

Ook bij de evaluerende vergadering kan dit een agendapunt zijn.

Een procedurevoorstel hierover volgt. Niet alleen aan de studenten maar ook aan de medewerkers.


9. UT Arbo en milieu (UR 07-215, 07-268, 07-270)

a. Centraal Arbo- en milieu jaarverslag 2006 en jaarplan 2007

Het onderwerp Arbo is een onderwerp voor de cie. FVA inzake gebouwen en voor de cie. PSI inzake personeel. In voorliggende notitie gaat het hoofdzakelijk over ziekteverzuim e.d. dus dit onderwerp zou bij PSI behandeld moeten worden. Afgesproken wordt dit tijdens het agendaoverleg te bepalen.

Er ligt een positief conceptbesluit voor (zie verslag cie. FVA). Dit is akkoord.

Frank Possel wil evt. een toevoeging over dit onderwerp via de schriftelijke rondvraag inbrengen. Het gaat over de aandacht voor studenten binnen Arbo en de interpretatie van de wet hierbij. Herman Poorthuis merkt op dat de UT de uitvoering van de wet verruimt en studenten meer bescherming biedt. Frank Possel en Herman Poorthuis zullen dit onderwerp samen bespreken en leggen het evt. voor aan de betrokken beleidsmedewerkers.

Herbert Wormeester merkt op dat alle nieuwbouw die opgeleverd wordt, moet voldoen aan de gestelde Arbo eisen. Wie controleert dit? Wat gebeurt er als er gebreken geconstateerd worden? Dit zijn belangrijke vragen die tijdens het overleg behandeld moeten worden. Herbert Wormeester zal deze vragen toevoegen en maakt de brief. Hij is tevens woordvoerder.

b./c. De notities Nieuwe Arbo-wetgeving (UR 07-268) en Jaarrapportage UT Arbodienst Drienerlo (UR 07-270) hoeven niet in de overlegvergadering behandeld te worden.


10. Instellen/verkiezen dienstraden nieuwe eenheden (UR 07-245)

De conceptbrief is opgesteld door Hanneke Becht. Herman Poorthuis licht de brief toe. Een van de belangrijkste onderwerpen is het vinden van nieuwe kandidaten voor de nieuwe dienstraden. Misschien moet de UR helpen met het vinden van deze kandidaten. Er wordt getracht gezamenlijk verkiezingen te houden in mei. De oude raadsleden hebben aangegeven te willen blijven functioneren tot na de verkiezingen. De overdracht is hierdoor gewaarborgd.

De brief is akkoord. Herman Poorthuis is woordvoerder.


11a. Notitie Functieroulatie (UR 07-267)

Er ligt een aangepast voorstel. De eerste concept brief was akkoord maar het opnieuw bekijken heeft opgeleverd dat het verplichtende karakter niet positief overkomt. Dit zou uit de notitie moeten, men moet medewerkers slechts in uiterste instantie "verplichten" tot iets. Tevens zou er een ander woord gevonden worden voor de term "verleiden" in het aangepaste voorstel. Men noemt het "stimuleren" tevens zou het niet alleen om stimuleren met geld moeten gaan maar bijvoorbeeld ook met scholing en andere middelen.

De brief wordt gewijzigd op de besproken punten. Herman Poorthuis is woordvoerder.


11b. Notitie Tenure Track (UR 07-274)

Vanochtend is door de CC fractie een gewijzigd voorstel voor de brief aan het college gemaild. De brief geschreven door Pieter Stek is goed maar de CC fractie zou graag enkele aanvullingen willen toevoegen. De voorzitter licht de wijzigingen toe. Het belangrijkste hierbij is dat de Tenure track binnen het HRM c.q. algemeen personeels beleid van de UT verankerd zit. Structuur is hierbij belangrijk. Opgemerkt wordt dat de voorwaarden toegelicht moeten worden. De informatie in de notitie is eigenlijk onvoldoende. De extra informatie werd tijdens de commissievergadering door Flierman gegeven. Deze aanvullende informatie moet eigenlijk in de notitie verwerkt worden. Er ligt nergens vastgelegd (bijv. in het leerstoelenbeleid) welke onderwerpen of leerstoelen bij Tenure tracks ingezet kunnen worden. Het is afhankelijk van de persoon die dit het gaat doen. Men mag zelf kiezen op welk onderwerp de Tenure Track gedaan wordt. Tevens vindt men het traject van 6 jaar voordat men een vaste aanstelling krijgt lang. De inbedding moet goed geregeld zijn. Cijfers van andere universiteiten zijn ongunstig (Tilburg: 75% uitval). De selectie zal dus goed geregeld moeten zijn. Deze aspecten moeten besproken worden in de overlegvergadering. Zijn er nog aanvullingen? De aanvullende informatie van Flierman moet er in de notitie bij betrokken worden, en de Tenure track moet verankerd zijn in het HRM beleid.

Jorrit de Jong is woordvoerder. De gewijzigde brief is akkoord.


12. Herziene nota Onderzoeksbeleid 2007-2010 (UR 07-269)

Er is een nieuwe brief gemaild mede naar aanleiding van de vergadering met de faculteitsraden en instituutsraden van gisteren. Omdat niet iedereen deze nieuwe versie heeft, volgt een korte leespauze.

Dick Meijer merkt op dat uit de vergadering gisteren als eerste reactie naar voren kwam dat men de nota goed vond. Wel ondervindt men veel praktische problemen doordat een faculteit met verschillende instituten activiteiten moet bespreken en moet onderhandelen. Gevraagd wordt om reacties op de concept brief.

Gillian Visschedijk geeft aan dat in het voorstel goed is verwoord wat gisteren besproken is.

Pieter Stek merkt op dat de UR zijn eigen oordeel moet vellen. Dit komt nu niet goed naar voren. Het derde punt van de toezeggingen is een politieke keus. De discussie zal hoofdzakelijk over de financiering gaan.

Herbert Wormeester merkt op dat de eigen mening van de URaad inderdaad belangrijk is. Tevens is samen met het college regelmatig over de do's en don'ts gepraat en is toen afgesproken dat bij nieuw beleid de financiering ervan aangegeven zou worden. Dit gebeurt nog steeds niet. En indien dit wel gebeurt is het zo minimaal dat hieruit geen conclusies getrokken kunnen worden. Hij merkt op dat hij het achteraf gezien jammer vindt dat de URaad met de onderwijsnota ingestemd heeft. Misschien kan een evt. geschil beslecht worden door nu zaken m.b.t. financiën/verdeelmodel globaal vast te leggen (instemmingsrecht) en in het verdeelmodel de fine-tuning te regelen (adviesrecht).

Gevraagd wordt wat de raad wil doen met het besluit indien het CvB niet akkoord gaat met de gevraagde toezeggingen. De CC-fractie zal niet instemmen met de Nota Onderzoeksbeleid, UReka wel.

Luis Ferreira Pires vraagt of de raad de notitie inhoudelijk wel akkoord vindt of dat de samenhang met de financiële paragraaf essentieel is? Aangegeven wordt dat het CvB niet inhoudelijk met de URaad over het verdeelmodel wil praten. CvB en URaad staan hier lijnrecht tegen over elkaar.

Afgesproken wordt dat lopende de discussie tijdens de overlegvergadering het standpunt van de URaad heroverwogen kan worden. Evt. wordt de vergadering geschorst.

Dick Meijer zal de brief nog aanpassen in een specifiek UR deel en een FR-IR deel. Luis Ferreira Pires is woordvoerder.


13 Schriftelijke rondvraagpunten.

De voorzitter geeft aan nog geen voorstellen ontvangen te hebben. Er zijn geen schriftelijke rondvraagpunten in voorbereiding.


14 Rondvraag

- Scholing 18-9. (Oud)raadsleden zijn gevraagd om als decaan of toehoorder bij deze scholingsdag aanwezig te zijn en zo een bijdrage te leveren. Wie wil zich hiervoor opgeven? Frank Possel, Annemiek van der Velde en Stafan van Nierop zullen doorgeven of ze aanwezig kunnen zijn. Als decanen zullen Herbert Wormeester, Dick Meijer, Gert Brinkman en Rob van Dijk beschikbaar zijn. Eventueel is er een voorbereidende vergadering op maandagmiddag 17 september. Aan het eind van de week volgt een uitnodiging. Iedereen wordt verzocht hier persoonlijk op te reageren.

- Herbert Wormeester - vanuit de cie. FVA: Gemeld is dat er een nieuw Arbocontract afgesloten moet worden. Dit moet echter Europees aanbesteed worden. Hiervoor wordt een commissie in het leven geroepen die een beschrijving moet opstellen. Herman Poorthuis geeft aan in de commissie plaats te zullen nemen namens de Universiteitraad.

- Jorrit de Jong - nieuwe studie TOM: het blijkt dat er slechts vier aanmelding zijn - 2 jongens en 2 meisjes. Het blijkt dat de meisjes al gestopt zijn. Moeten we hier nog een opmerking over maken? Aangegeven wordt dat het een facultaire aangelegenheid is.

- Uit de notulen van de cie. FVA: er wordt hier in het kader van Vastgoedbeleid gesproken over miljoenen. Moet dit nader besproken worden? Dick Meijer geeft aan dat afgesproken is dat de financiële kant van het Vastgoedbeleid nog besproken wordt. Dit kan pas bij een definitief plan waarbij alle argumenten duidelijk moeten zijn. Misschien moet dit punt nader met Van Ast besproken worden. Herbert Wormeester merkt op dat dit najaar (november) een "go – no go" beslissing hierover genomen moet worden.

- Annemiek van der Velde bedankt iedereen voor de prettige samenwerking binnen de URaad het afgelopen jaar. De voorzitter merkt op dat dit wederzijds is geweest. Hij hoopt dat de samenwerking met de nieuwe raad net zo goed zal verlopen.


15 Sluiting 11.40 uur