7. Brief UR Instellen/verkiezen dienstraden nieuwe eenheden

logo URaad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500Aan het College van Bestuur,
Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 07-291

Fax


Datum

6 september 2007

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: nieuwe medezeggenschapsstructuurGeacht college,De Universiteitsraad heeft uw voorstel (379.180, UR 07–245) voor een nieuwe medezeggenschapsstructuur voor de diensten gelezen en is het met U eens dat dit een uitwerking is conform de afspraken die wij hebben gemaakt.


Als UR hebben we een aantal opmerkingen:

1. De Archief functie wordt toegevoegd aan SWI; beiden betreffen weliswaar kleine aantallen mensen maar relatief gezien is het een aanzienlijke uitbreiding. Daarom moet ook de Archief functie expliciet genoemd worden in het overzicht. Daarbij behoort dan ook een analoge formulering dat de DR i.o. wordt gevormd uit delen van de DR-ITBE aangevuld met een adequate representatie van de medewerkers van het Archief.

2. De UR stelt voor te zorgen voor een adequate vertegenwoordiging van de medewerkers uit de faculteiten die in de Service Centra worden geplaatst, en voor vertegenwoordiging van de medewerkers van het Archief.

3. Verkiezingen voor definitieve raden wilt u laten plaatsvinden "volgens schema". Wij stellen voor dat ook de verkiezingen voor de nieuw te vormen raden plaatsvinden in mei 2008 tegelijk met de verkiezingen voor de UR en andere raden. Indien direct nu begonnen zou worden met het uitwerken van de verkiezingen zouden deze toch slechts een korte tijd eerder kunnen plaatsvinden en dan gaat het momentum van een gezamenlijke medezeggenschapsverkiezing verloren. Het Centraal Stembureau kan dan ook de regie houden en de decentrale raden hierin aansturen.

4. Gedurende het reorganisatieproces is gesproken over gemeenschappelijke belangen en verplichtingen van de Service Centra, die zouden kunnen leiden tot beslissingen tussen de Secretaris van de Universiteit en de directeuren van de Service Centra. Wij stellen voor dat de gezamenlijke raden in dat geval overleggen over medezeggenschap en dat de eindverantwoordelijkheid blijft liggen bij de individuele raden.Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,
ir. T.M.J. Meijer

voorzitter