5. Brief UR Functieroulatie

logo URaad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500Aan het College van Bestuur,
Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 07-288

Fax


Datum

6 september 2007

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Functieroulatie
Geacht college,De Universiteitsraad heeft kennis genomen van het door u gedane voorstel voor functieroulatie op de Universiteit Twente.


Wij denken net als u dat dit beleid een waardevolle bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van medewerkers van de Universiteit Twente en dat het kan zorgen voor betere samenwerking tussen en de toepassing van nieuwe ideeën binnen de verschillende afdelingen van de Universiteit.


Wij denken dat bij de implementatie van functieroulatie vooral aandacht moet worden besteed aan goede training voor medewerkers voor hun nieuwe functie, zorgen dat goed functionerende én slecht functionerende medewerkers beiden gerouleerd worden zodat omtrent functieroulatie geen stigma ontstaat en dat zowel medewerkers als hun directe bazen moeten rouleren en hierin initiatieven moeten nemen en/of ondersteunen.


Het voornemen van het college om serieus werk te maken van functieroulatie en te proberen zowel medewerkers en hun directe bazen aan te sporen om functieroulatie mogelijk te maken onderschrijft de Universiteitsraad. Hieraan ontbrak het wellicht bij eerdere functieroulatie programma’s op de Universiteit Twente. In de begeleidende brief geeft u aan dat er in de toekomst zelfs sprake kan zijn van verplichte functieroulatie. Wij zijn van mening dat dat middel echt als uiterste redmiddel moet worden ingezet. Nu zou de aandacht veel meer gericht moeten zijn op het stimuleren van medewerkers om te kiezen voor functieroulatie, bijvoorbeeld door het toekennen van een tijdelijke toelage of extra scholing.


De Universiteitsraad steunt het voornemen van het college om functieroulatie in te zetten als instrument voor de ontwikkeling van medewerkers van harte.
Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,ir. T.M.J. Meijer

voorzitter