Voorstel UReka externe voorzitter

Voorstel UReka externe voorzitter


UReka heeft eind juni gesproken met Dick Meijer over het functioneren van een voorzitter van de universiteitsraad. Hij stelde daarin voor om dit onderwerp met de andere leden van de universiteitsraad te bespreken. Dit document is daar een opzet voor.


Een externe voorzitter, waarom?

UReka wil graag alsnog de zoektocht starten naar een externe voorzitter. UReka is namelijk (zoals bekend) van mening dat een externe voorzitter van toegevoegde waarde is voor de universiteitsraad. Dit omdat een externe voorzitter onafhankelijk de vergadering tussen universiteitsraad en het CvB kan leiden. Daarnaast kan het de beeldvorming van de universiteitsraad naar de rest van de UT toe verbeteren. Zoals ook de externe adviseur van de URaad tijdens de reorganisatie de beeldvorming naar en het gesprek met de beleidsmedewerkers heeft verbeterd.


Aanleiding voor dit voorstel is dat wij van mening zijn dat het de laatste paar vergaderingen van het afgelopen collegejaar naar onze mening mis is gegaan. Tijdens de overlegvergaderingen raakte de voorzitter te betrokken bij bepaalde onderwerpen waardoor deze niet objectief de vergadering voor kon zitten. Andere universiteitsraadsleden kwamen hierdoor niet aan het woord en de mening die werd verkondigd was niet altijd de mening die door alle leden van de universiteitsraad werd gedragen. Dat terwijl het niet duidelijk was dat de individuele mening van de voorzitter werd verkondigd.

UReka is van mening dat het goed is om kritische mensen in de universiteitsraad te hebben, echter de voorzitter moet neutraal handelen en vooral de vergadering technisch voorzitten.

Zeer betrokken zijn bij onderwerpen is een zeer goede eigenschap voor een universiteitsraadslid, echter niet in de rol van voorzitter. In het verleden is bij zowel UReka als CC gebleken dat het moeilijk is voor een universiteitsraadslid om neutraal als voorzitter te handelen en tegelijkertijd een actief universiteitsraadslid te zijn. Daarom zou een externe voorzitter een extra (in aantal) actief universiteitsraadslid opleveren en een neutrale vergadering waarin het voor iedereen mogelijk is om ook daadwerkelijk actief te participeren.


Waarom nu al zoeken?

De beslissing voor een interne dan wel externe voorzitter wordt meestal in het voorjaar genomen. Als deze beslissing in het voorjaar valt is de tijdspanne om een externe voorzitter te werven en in te werken echter zeer kort. Daarom wordt er vaak door de meerderheid van de raad voor de pragmatische oplossing van een interne voorzitter gekozen.

Het is bekend dat er onder de leden van de universiteitsraad 2007-2008 geen andere kandidaat voorzitters zijn dan Dick Meijer. Het is de vraag of er na de verkiezingen van 2008-2009 wel interne kandidaten te vinden zullen zijn, aangezien Dick Meijer heeft aangegeven dat hij van plan is om na dit jaar te stoppen met de universiteitsraad. Eén van de problemen bij het vinden van een kandidaat voorzitter is dat er enige ervaring vereist is. Dat is de voornaamste reden waarom wij de beslissing voor een externe voorzitter naar voren willen halen naar het najaar. Door de beslissing in het najaar te nemen kan de eventuele zoekprocedure naar een externe voorzitter zo snel mogelijk starten. Hierdoor kan de nieuw geworven voorzitter op tijd worden ingewerkt (bijvoorbeeld vanaf half februari) waardoor deze in september zelfstandig kan functioneren. Het is bekend dat het CvB fte’s beschikbaar stelt voor de functie van extern voorzitter van de universiteitsraad, dit hoeft dus geen belemmering te vormen.


De procedure

Wanneer er wordt gekozen voor een extern voorzitter is het van belang dat er een actieve wervingscampagne wordt gestart met een eerlijke sollicitatieprocedure. Concreet gezien stelt UReka de volgende procedure voor:


1.Beslissing externe voorzitter in interne vergadering van 5 september.

2.Start actieve wervingscampagne externe voorzitter vanaf half oktober.

3.Geïnteresseerden kunnen solliciteren tot half december.

4.Sollicitatiegesprekken door een delegatie van de universiteitsraad met uiteindelijke keuze eind januari.

5.Inwerktijd nieuwe voorzitter van half februari tot eind juni.

6.Voorzitter treedt aan in september 2008.Met vriendelijke groet,

UReka