Nieuwe Arbowetgeving

Aan decanen, dienstdirecteuren, AMC’s en de Universiteitsraad


Uw kenmerk


telefoon

053 4893602

ons kenmerk

379.642/PA&O

fax

053 489 3119

datum

18 juli 2007

e-mail

m.j.winkler@utwente.nlOnderwerp

Nieuwe Arbo-wetgeving


Met ingang van 1 januari 2007 is een nieuwe Arbo-wet van kracht geworden. Met deze brief willen wij u informeren over de veranderingen in de wetgeving en welke gevolgen dat heeft voor het arbobeleid van de UT.


Veranderingen in de Arbo-wet

De uitgangspunten bij de nieuwe wetgeving zijn: (1) minder regels en (2) meer verantwoordelijkheid bij werknemer en werkgever leggen. De bedoeling is dat werkgevers samen met werknemers arbomaatregelen voor de eigen branche of organisatie opstellen. Hoewel dit nogal wat vraagt van organisaties, biedt dit ook een goede mogelijkheid om de arbozorg echt op maat te maken. De concrete veranderingen onder de nieuwe Arbo-wet zijn:


1.Op 1 januari 2010 vervallen verschillende beleidsregels uit de Arbo-wet. Voor die tijd dienen werkgevers en werknemers samen arbozorg op maat te realiseren, in de vorm van een zogenaamde arbocatalogus. Hierin wordt vastgelegd welke gezondheids- en veiligheidsrisico’s voor kunnen komen tijdens het werk binnen de sector, met een scala aan maatregelen waaruit men kan kiezen om deze risico’s tegen te gaan. De Arbeidsinspectie toetst de arbocatalogi. Hierbij toetst men met name het proces: zijn representatieve vertegenwoordigers van zowel de werkgever als de werknemer bij het opstellen betrokken geweest?

2.De nieuwe Arbo-wet heeft alleen betrekking op studenten voor zover zij arbeid verrichten. Dit houdt in dat bijvoorbeeld het volgen van practicum in een laboratorium hier wel onder valt, maar het volgen van college niet;

3.Werkgevers dienen beleid te voeren met betrekking tot Psycho Sociale Arbeidsbelasting (PSA), zoals seksuele intimidatie en pesten;

4.Melding van ongevallen hoeft alleen nog in het geval van dodelijke ongevallen, ongevallen met blijvend letsel of ongevallen die leiden tot ziekenhuisopname. Ook de registratie van ongevallen wordt versoepeld: alleen gemelde ongevallen en ongevallen die leiden tot ziekteverzuim van meer dan 3 dagen moeten worden geregistreerd;

5.Het aantal bedrijfshulpverleners (BHV-ers) is niet meer voorgeschreven: men dient doeltreffende BHV-maatregelen te nemen;

6.Schriftelijke rapportages (zoals het arbojaarverslag) zijn niet meer verplicht;

7.Ook het arbeidsomstandighedenspreekuur is geschrapt


Omdat de wet tamelijk haastig is ingevoerd, bestaat voor een aantal punten nog weinig duidelijkheid over de concrete invulling. Zo is bijvoorbeeld voor de arbocatalogus alleen in globale lijnen duidelijk aan welke criteria deze moet voldoen en is de nieuwe Arbo-wet ook niet duidelijk over wat men onder een doeltreffende BHV-organisatie verstaat.


Wat betekent de nieuwe Arbo-wet voor de UT?

Voorlopig nog niet veel: zolang er nog geen arbocatalogus is, blijven de huidige beleidsregels nog van kracht. Over de overige wijzigingen is de UT van mening dat dit onderdelen zijn van goede arbozorg, ook als deze niet wettelijk zijn verplicht. Hieronder wordt per punt aangegeven hoe de UT hier mee omgaat.


Ad 1

In VSNU verband wordt gewerkt aan een arbocatalogus voor alle universiteiten. Hiervoor is een begeleidingsgroep in het leven geroepen met enkele hoofden van interne arbodiensten, een hoofd P&O, een vertegenwoordiger van de bonden en een vertegenwoordiger van de VSNU. Mariëlle Winkler zit namens de UT in deze werkgroep. Volgens planning is in de eerste helft van 2008 de eerste versie van de arbocatalogus klaar. Deze omvat de uitwerking van de door de universiteiten als tien belangrijkste ervaren arbeidsrisico’s. De keuze is gebaseerd op bestaande Risico Inventarisatie en Evaluaties (RIE’s). Het zal duidelijk zijn dat hiermee het werk aan de arbocatalogus niet stopt: in de loop van de tijd zullen verschillende andere onderwerpen worden toegevoegd. Arbeidsrisico’s die niet meer van belang zijn worden verwijderd. De werkgroep zal ook met een voorstel komen voor het beheer van de arbocatalogus.


Ad 2

De nieuwe Arbo-wet is alleen op studenten van toepassing op het moment dat zij arbeid verrichten. De UT is van mening dat zij niet alleen naar medewerkers, maar ook naar studenten de verplichting heeft om goede studie- en werkomstandigheden aan te bieden. Zij kiest ervoor om de arbozorg voor studenten op het niveau te houden zoals het nu is.


Ad 3

In het arbo- en milieumeerjarenplan heeft PA&O als actiepunt opgenomen om beleid met betrekking tot ongewenste omgangsvormen te ontwikkelen. Daarnaast zal dit onderwerp waarschijnlijk ook in de arbocatalogus worden opgenomen. Hiermee voldoet de UT aan het voorschrift om beleid met betrekking tot PSA te voeren.


Ad 4

Bij de UT worden alle ongevallen, maar ook bijna ongevallen, gemeld bij de veiligheidskundige die deze registreert. Deze registratie biedt de mogelijkheid om onveilige situaties of handelingen te herkennen en te verbeteren. Door alle (bijna) ongevallen te blijven registreren zijn ook eventuele patronen van onveilig werken te herkennen. De UT kiest er daarom voor dit te blijven doen en de registratie niet te beperken tot de categorieën die in de nieuwe Arbo-wet worden genoemd.


Ad 5

BHV is bij de UT goed georganiseerd. Over het algemeen treden de BHV-teams zeer adequaat op bij ongevallen en calamiteiten en zijn zij goed getraind en gemotiveerd. Bij het opzetten van de BHV-organisatie heeft de UT goed gekeken naar de risico’s, bewoningsgraad en complexiteit van de gebouwen. Op basis van deze gegevens is destijds de grootte van de BHV-teams bepaald. Door middel van tussentijdse evaluaties wordt regelmatig gekeken of de samenstelling van de teams nog passend is en waar nodig bijgesteld. Wij zijn daarom van mening dat de UT hiermee een doeltreffende BHV-organisatie heeft en zijn van plan om deze in de huidige vorm te handhaven.


Ad 6

Schriftelijke rapportages zijn onder de nieuwe Arbo-wet niet meer verplicht. Deze rapportages geven echter inzicht in de ontwikkelingen op arbogebied binnen de UT en bieden een handvat voor het overleg met de UR en faculteits- en dienstraden. Daarnaast is het een goede manier om de medenzeggenschap op de hoogte te houden van de activiteiten op arbo- en milieugebied. De UT handhaaft daarom de schriftelijke rapportages zoals het arbo en milieu-jaarverslag, jaarplan en meerjarenplan.


Ad 7

De UT zal ook het arbeidsomstandighedenspreekuur handhaven. Het voorziet in een behoefte van de UT-medewerkers. Jaarlijks maken verschillende medewerkers gebruik van het arbeidsomstandighedenspreekuur (in 2006 is hier 92 keer gebruik van gemaakt). Daarnaast speelt het spreekuur een belangrijke rol in het preventieve zorgtraject en past goed in de ontwikkeling bij de UT om gezondheidsklachten te voorkomen in plaats van curatief te behandelen.


Wij zullen u op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen met betrekking tot de nieuwe Arbo-wet. Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze brief dan kunt u contact opnemen met Mariëlle Winkler.


Vertrouwende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,Namens het College van Bestuur,
Drs. P.A. Binsbergen,

Secretaris van de Universiteit