7. Instellen/verkiezen dienstraden nieuwe eenheden

Aan de voorzitter van de Universiteitsraaduw kenmerk


behandeld door

k.b. de vries

ons kenmerk

379.180

telefoon

053- 489 4458

datum

25 juni 2007

fax


onderwerp

Medezeggenschap


Wij doen u een voorstel voor de inrichting van de medezeggenschap in de nieuwe organisatie. Dit voorstel is gebaseerd op onze eerdere besprekingen over dit onderwerp. Bij brief van 17 april jl. informeerden wij u over ons standpunt dat er één dienstraad zou moeten komen voor de servicecentra gezamenlijk. Tijdens het voorbereidende commissieoverleg bleek dat uw raad daar onoverkomelijke problemen mee heeft. Als vervolg hierop heeft het College voorgesteld dienstraden in te stellen per servicecentrum. Navolgend werken wij dit uit.


De drie concerndirecties zullen een gezamenlijke dienstraad hebben. De huidige dienstraad stafdiensten zal per 1 oktober a.s. worden aangeduid als dienstraad concerndirecties. Vanwege deze wijziging zijn onzes inziens geen wijzigingen in de samenstelling noodzakelijk. Verkiezingen voor deze dienstraad kunnen volgens schema worden uitgevoerd.

ICTS krijgt een eigen dienstraad per 1 oktober 2007. Deze dienstraad i.o. wordt samengesteld uit de huidige dienstraad ITBE, aangevuld met leden die adequaat de medewerkers die nu werkzaam zijn binnen de faculteiten representeren.

SWI krijgt een eigen dienstraad per 1 oktober 2007. Deze dienstraad i.o. wordt samengesteld uit de huidige dienstraad ITBE.

OSC krijgt een eigen dienstraad i.o. per 1 oktober 2007. Deze dienstraad i.o. wordt samengesteld uit de huidige dienstraad ITBE, DiSC en aangevuld met leden die adequaat de medewerkers die nu werkzaam zijn binnen de faculteiten representeren. Besluitvorming over het OSC vindt plaats in de oktobervergadering van de UR.

FB behoudt de huidige dienstraad. Verkiezingen voor deze dienstraad kunnen volgens schema worden uitgevoerd.


Graag vernemen wij uw voorkeur of uw reactie op dit voorstel.


Namens het College van Bestuur,
Drs. P.A. Binsbergen,

Secretaris van de Universiteit