Verslag interne 05-06-2007

logo Universiteitsraad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 07-200

Fax


Datum

6 juni 2007

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Verslag interne vergadering d.d. 05 juni 2007Aanwezig: CC: M. Van Andel, H. Becht, G. Brinkman (later), L. Ferreira Pires, J. De Jong, D. Meijer (vz.), B. Pol, H. Poorthuis, F. Possel, B. Visser, H. Wormeester

UReka: W. Andringa, H. Hoogveld, S. Van Nierop, A. Van der Velde, G. Visschedijk

Campussy: M. Fonville (later), P. Stek

Griffie: J. Ribberink, M. Peijster (verslag)

Afwezig:
1. Opening 14.10 uur

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.


2. Mededelingen

Er is een overzicht meegezonden met de stukken waarin de afspraken uit het presidium vermeld staan. Over punt 5 kan gemeld worden dat het college niet mee luncht op de 26e.

- Met een kleine groep is gesproken met W. Weenk van ITBE over de scholing voor nieuwe raadsleden in september 2007. De datum voor scholing is 18 september geworden. De opzet is ongeveer hetzelfde als afgelopen jaar. Eerst een algemeen gedeelte daarna workshops met een specifiek onderwerp. Er is afgesproken wel een thema als rode draad voor deze dag te nemen. Bijvoorbeeld het instellen van een nieuwe opleiding. Het voorstel is om een FR vergadering na te spelen. Hiervoor wordt de actieve inbreng van huidige UR personeelsleden (bestuurders) en studenten (observeren) gevraagd. Wie wil zich hiervoor beschikbaar stellen? Het vergt wel extra voorbereiding en bespreking. Raadsleden kunnen zich aanmelden bij Jacqueline Ribberink.

- Meestal is er voor de zomer een gezamenlijk etentje. Omdat we een extra vergadering op 26 juni hebben wordt afgesproken aansluitend te lunchen.

- Marijke en Jacqueline kunnen beide niet aanwezig zijn tijdens de interne vergadering van 19 juni aanstaande. Gevraagd wordt wie de belangrijkste afspraken zou willen noteren uit deze vergadering. Uiteindelijk wordt besloten dat Annemiek van der Velde een beperkt verslag i.o.m. Dick Meijer opstelt.

- Vrijdag 8 juni aanstaande wordt de verkiezingsuitslag bekend gemaakt. Anne Flierman zal dit doen. De bekendmaking is in de kantine van de Spiegel. Iedereen is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

- Het advies van de FR CTW is binnen. Hiermee kunnen de besluiten inzake de Masters Science of Education and Communication en System and Control verzonden worden. Gevraagd wordt de besluiten in de aandachtspunten op te nemen.


3. Verslag interne vergadering 2007-05-08 (UR 07-164)

Tekstueel.

Pag. 1 pt. 3. "Verslag … 2006-01-27" wordt gewijzigd in "2007-03-27"

Met inachtneming van bovenstaande wijzigingen wordt het verslag vastgesteld.


N.a.v.

Pg. 2. pt. 7. Er is door UReka aangegeven dat er een nieuw voorstel voor de verdeling van het UR budget zou komen. Wanneer komt dit? Aangegeven wordt dat het zo spoedig mogelijk ingebracht wordt.


4. Postlijst in- en uitgaande post URaad. (UR 07-145)

Geen opmerkingen


5. Actiepuntenlijst (07-009, versie 3-4-2007)

Geen opmerkingen6. Nota Onderzoek (UR 07-142)

Er komt informatie uit de commissie OOS en uit het zojuist gevoerde overleg met IR-en en FR-en.

Cie. OOS. Er is 1 uur vergaderd met Zijm. Hier zijn de volgende punten besproken. Promovendi, multidisciplinaire jonge onderzoekers, financiering O&O component terugbrengen naar 10% (Zijm deelde mee dat dat plan niet doorgaat na overleg met het UMT:het blijft 24%. Het oorspronkelijke voorstel leverde negatieve financiële gevolgen op voor de Maatschappijwetenschappelijke faculteiten. De decaan is niet gebonden de leerstoel die onderwijsmiddelen genereren deze één op één door te sluizen). Qua medezeggenschap is men er niet uitgekomen.

Overleg met IR-en en FR-en.

IR-en. De voorstellen worden door hen onderschreven. Ze willen geen directe verkiezingen, maar doorgaan met de huidige (werk)wijze van benoeming. Zij zullen ervoor zorg dragen dat er geen medewerkers én in de Instituutsraad zitten én in de InstituutsAdviesRaad. De Instituutsraden moeten beter zichtbaar worden en de verantwoordelijkheden moeten duidelijker zijn. De contacten met UR en andere medezeggenschapsraden moeten beter en frequenter.

Discussie met IR-en en FR-en. Helaas waren niet alle raden aanwezig tijdens deze bijeenkomst. Er is vooral gesproken over de nota Onderzoek op basis van de gegeven stellingen. De dubbele sturing door Decaan en Wetenschappelijk Directeur is moeilijk. Vooral omdat de decaan moet overleggen met verschillende Wetenschappelijk Directeuren. Tevens is het moeilijk om medezeggenschap uit te oefenen omdat deze gesprekken veelal als vertrouwelijk en niet openbaar beschouwd worden.

Er zijn vijf stellingen belangrijk bij het bespreken van dit onderwerp. Van deze stellingen wordt de stemming doorgegeven. Aan het eind van de bijeenkomst volgde de toegevoegde vraag of de aanwezigen zouden instemmen met de voorliggende nota Onderzoeksbeleid. De stemming was 22 tegen, 2 voor.

CC. Men creëert door deze bestuurlijke constructie Decaan-Wetenschappelijk Directeur een conflictueus probleem. Hier krijg je allerlei afgeleide problemen van. Niet alleen gespitst op onderwijs, opleidingen en onderzoek. Het probleem speelt nu al en de kanteling gaat verder.

UReka geeft aan dat door de zojuist gevoerde discussie het probleem tussen onderwijs en onderzoek duidelijker is geworden.

Gevraagd wordt of men af moet stappen van het business unit model? Hoogleraren worden afgerekend op hoe leerstoelen draaien. De decanen en de WD-en moeten één systeem afspreken. Welk systeem? Tevens is de leerstoelhouder niet financieel verantwoordelijk.

Vraag: In welke mate blijft de leerstoel business unit? In welke mate blijft de leerstoelhouder financieel verantwoordelijk?

Het lijkt niet mogelijk hierover te beslissen. Het probleem zit fundamenteel in "Hoe wil je de UT besturen?" De decanen en WD-en zijn al een eind op streek om dit te realiseren terwijl de discussie hierover nog aangegaan moet worden. Welke problemen lossen we op met deze nota, c.q. deze wijze van besturen. Vraag: hoe kom je tot een leerstoelplan? Op welke wijze worden de financiën geregeld? Paraplu-model?

Een randvoorwaarde voor dit bestuursmodel is dat de procedure en het stramien goed vastgesteld/ vastgelegd moeten zijn. Opgemerkt wordt dat je wel bestuurlijke veranderingen kunt doorvoeren maar geld moet besteed worden waarvoor het bestemd is. Onderwijsmiddelen voor onderwijs en onderzoekmiddelen voor onderzoek. Bij de nota Onderwijsbeleid is bijvoorbeeld afgesproken om per faculteit een onderwijsnota incl. alle kosten te maken. Hierdoor wordt helderheid verschaft.

Vraag: de functie persoonlijk hoogleraar is op zich goed, maar wat doe je na vijf jaar? Hoe gaat het dan verder qua financiering, doorstroom? Wie bepaalt dit? Transparantie ontbreekt.

Opgemerkt wordt dat het kernprobleem duidelijk geformuleerd moet worden en dat de afgeleide problemen hiervan wel beschreven moeten worden maar niet het belangrijkste zijn.

Gevraagd wordt of de instemmingvraag misschien uitgesteld moet worden om nader met het college te overleggen? Ook zal het college vooraf geïnformeerd moeten worden dat de raad niet zal instemmen.

Luis Ferreira Pires en Bernadette Pol zullen een concept brief incl. besluit opstellen. Dick Meijer en Jacqueline Ribberink zullen een kort verslag van de bijeenkomst met IR-en en FR-en maken. Opgemerkt wordt nog dat vanuit de achterban bleek dat het probleem al speelt en dat er hinder van ondervonden wordt. Dit zou in de brief zwaar aangezet moeten worden. Tevens moeten de inhoudelijke punten ook in de brief opgenomen worden.

Dick Meijer zal het college de stand van zaken hierover melden.

Eerste woordvoerder is Luis Ferreira Pires. De overige leden moeten per onderwerp hun eigen mening naar voren brengen.


7. Convenant CvB-UR-OPUT (UR 07-179)

Na vier jaar bespreken en onderhandelen is er eindelijk een convenant. Hierin zijn duidelijke en goede afspraken gemaakt tussen de drie partijen. Een belangrijk punt is dat men elkaar informeert over onderwerpen die spelen en afspraken die gemaakt worden.

Er ligt een concept besluit voor. Deze is akkoord en kan uit. Jacqueline Ribberink zal de brief maken en Herman Poorthuis is woordvoerder.


8. Master of Environmental Energy Management (UR 07-173)

In de commissievergadering OOS zijn diverse punten besproken met Rob van Dijk. De tuition fees mogen hoger zijn. 1/3 deel van de opleidingskosten voor management en coördinatiekosten wordt veel gevonden. Maar er wordt een groei van de opleiding verwacht waardoor dit in de toekomst geen problemen oplevert. Tevens kan de UR alleen instemmen onder de voorwaarde dat de NVAO accreditatie positief is.

Opgemerkt wordt dat onder overwegende dat: het punt "de admission criteria er ruim zijn" genuanceerder geformuleerd moet worden. De tekst wordt gewijzigd in "ruimer zijn dan gebruikelijk gezien de aard van de instroom".

Bernadette Pol wijzigt de brief en is woordvoerder.


9. Voortgang 3TU proces (UR 07-178, 07-179)

Dick Meijer merkt op dat door toezending van het verslag van de 3TUM vergadering al nadere informatie is ontvangen. Zijn er nog vragen en opmerkingen over de toegezonden informatie?

Pieter Stek merkt op dat hij de vragen die leefden binnen de commissie PSI in een brief wil zetten. Hij zal dit verzorgen en is woordvoerder.


10. Slotregularisatie (UR 07-172)

Er is een concept advies opgesteld. Herbert Wormeester merkt op dat diverse posten jaarlijks terugkomen in de Slotregularisatie. In de commissievergadering is besproken dat de begroting reëler opgesteld moet worden.

De brief kan uit. Omdat Herbert Wormeester niet aanwezig kan zijn tijdens de overlegvergadering 12 juni zal Wouter Andringa woordvoerder zijn.11. Algemene gang van zaken (UR 07-174, 07-182)

Onder de UR leden leven de volgende vragen. Wat willen we bereiken met het overleg met de Raad van Toezicht? Is deze vorm van overleg wel goed? Hoe zorg je dat er discussie komt?

De voorzitter merkt op dat de functie van deze bijeenkomsten het doorpraten van diverse zaken is en het uitwisselen van meningen en standpunten. De informatie die aan de RvT leden gezonden wordt loopt altijd via het CvB. In deze bijeenkomsten kan openlijk over diverse zaken gesproken worden.

CC: Misschien zou een onderwerp kunnen zijn: hoe worden plannen van het college daadwerkelijk gerealiseerd. Dit wordt op dit moment als moeizaam ervaren. Het probleem ligt in de analyse van de problemen en de motivatie van de oplossingen hiervoor door het college. Dit heeft onder andere te maken met transparantie en creëren van draagvlak.

UReka is het hier niet mee eens. Diverse plannen komen er goed door. De verstandhouding en communicatie met het college is goed. Tevens wil men het punt reorganisatie niet in dit overleg bespreken maar op de 26e juni.

Misschien zou het punt: "Hoe ervaren wij de wijze waarop bestuurd wordt" aangekaart kunnen worden. Tevens zou gevraagd kunnen worden aan de RvT leden of zij een bench mark zouden kunnen uitvoeren voor de UT met de vraag "Is de UT een goed bedrijf?"

Aangegeven wordt dat dit punt past bij de punten 1) en 2). Het kan mondeling ingebracht worden.

Iedereen wordt verzocht zijn of haar eigen mening in de discussie in te brengen.

De brief wordt door Dick Meijer iets aangepast en kan uit.

Punt 1) wordt ingebracht door Gert Brinkman

Punt 2) door Martijn van Andel

Punt 3) door Stefan van Nierop


12. Schriftelijke rondvraagpunten.

Dit punt wordt op de overlegvergadering behandeld voor het punt Algemene gang van zaken.

- Gillian Visschedijk. Wil een vraag stellen over het niet toelaten van een Engelssprekende student in de faculteitsraad van GW.

- Harm Hoogveld. Wil graag de stand van zaken weten inzake de aanbesteding van de catering. Dick Meijer heeft hierover nadere informatie ontvangen en zal dit doorzenden. Naar aanleiding van de informatie zal bepaald worden of de vraag nog nodig is. Harm Hoogveld en Herman Poorthuis overleggen.

- Annemiek van der Velde. Meldt dat de studie BiT overgaat van EWI naar MB. De informatievoorziening hierover is niet adequaat geregeld, waardoor veel onduidelijk is voor studenten. Zij zou hierover enkele vragen willen stellen.


13. Rondvraag

Jorrit de Jong vraagt of er nog een vraag gesteld moet worden over de opleiding TOM en de informatie die hierover op het web staat. Het is officieel geen nieuwe opleiding? Herbert Wormeester zal een vraag hierover formuleren die opgenomen wordt bij de schriftelijke rondvraagpunten. Harm Hoogveld is woordvoerder tijdens de overlegvergadering.

Luis Ferreira Pires vraag of het nu zeker is dat de URaad volgend jaar op woensdag gaat vergaderen. Dit gaat zeker door!


14. Sluiting 16.00 uur