Actiepuntenlijst, versie 28-06-2007

Actiepuntenlijst UR-CvB

Versie 26 juni 2007


Nr.

Uit vergadering

Onderwerp

Actie

Commissie/Datum gereed

Pfh./UR

1.

n.v.t.

Evaluatie SURF (vh evaluatie DU)

informatie UR

presidium / tzt
O,O&S

Zijm/UR

2.

n.v.t.

Evaluatie Sectorplan 3 TU

informatie UR

presidium / 2006

Fl

3.

Overleg 15 nov.05

UR 05-286

Afspreken bevoegdheid mzg mbt besluitvorming over Centers of Excellence, informeel overleg CvB

informatie

presidium/CvB

Fl./Zijm

4.

Overleg 17 mei 05

UR 05 - 172

Functioneren decentrale medezeggenschap (nog onbeantwoorde vraag, zie UR 05 – 100)

informatie UR

presidium /z.s.m.

Fl.

5.

Overleg 22 febr 05

UR 05 -075

Kwartaalrapportage voortgang 3TU

Continu

UR

Fl.

6.

Brief UR 07 – 062, bijlage 3

Nieuwe nota personeelsbeleid

instemming

Cie P,S&I/nov.2007


Fl.

7.

Overleg 15 mei 07
UR 07-168

Advies geen nieuw logo te introduceren

Reactie college

Cie P,S&I , zomer 2007

Fl.

8.

Overleg 17 mei 05

UR 05 - 172

Privacybeleid (- reglement), zie ook UR 05-205; twee notities aangekondigd in cie verg.d.d.3 nov.05

instemming UR

Cie P,S&I / 2007

Fl.

9.

Overleg 15 mei 07
UR 07-168

Diverse toezeggingen: - reorganisatieplan OSC

-succescriteria en nulmeting SSC

-Geupdate algeheel reorganisatieplan

Instemming

Advies

informatie

Cie P,S&I/FV&A/okt.2007

vA

10.

UR 06 – 309 (brief)

Nota Groei – deze wordt geactualiseerd (info 14 maart 2007)

???

Cie P S&I/najaar 2007?

FL

11.

Overleg 15 mei 07
UR 07-168

Bespreken mogelijkheden van meer initiatieven onderwijsnota binnen CSow, zoals pilot “meer student-assistenten”

bespreken

Cie O,O&S/ z.s.m.

Zijm

12.

Cie verg 13 juni 06

Aandacht voor plan instituut TG

informatie

Cie O,O&S/ tzt

Zijm

13.

Cie verg. 13 juni 06

Project Instellingskwaliteitszorg, informeren naar ontwikkeling UT -beleid

Informatie

Cie O,O&S/sept. 06

Zijm

14.

Overleg 12 dec. 06

UR 06 - 436

Afspraken over convergentietijdpad Onderwijsjaarcirkel in 3 TU verband (vóór dec 2007)

Informatie

Cie OO&S/ vóór dec 2007

Zijm

15.

Verslag OO&S

23 jan.07

Ontwikkelen richtlijn BSA

Instemming

Cie OO&S/zomer 2007

Zijm

16.

Verslag OO&S

23 jan.07

Uitgewerkt voorstel TO&M (nieuwe opleiding CTW)

Informatie/

Instemming

Cie OO&S

Zijm

17.

Overleg 27 juni 06

UR 06 - 218

Model OER 3 TU

informatie

Cie O,O&S/ tzt

Zijm

18.

Brief CvB 19 mei 06

Besluitvorming DWLO

advies?

Cie O,O&S /voorjaar 07

Zijm/vA

19

Overleg 12 dec. 06

UR 06 - 436

Promovendibeleid – (kwaliteit/diversiteit)

instemming/advies

Cie OO&S/voorjaar 2007

Zijm

20.

Overleg 12 dec 06

UR 06 - 436

Convenant CvB – Student Union (zie voor besluit van 2003: UR 03-291)

instemming

Cie OO&S/juni 2007

Fl.

21.

Overleg 26 juni 07

UR 07 - 455

Onderzoeksnota, nader voorstel CvB in reactie op UR 07 - 223

instemming UR

Cie OO&S/ augustus/sept. 2007

Zijm

22.

Overleg 6 maart 2007

Voortgangsnotitie Onderwijsbeleid (evaluatie uitgevoerde beleid)

Advies UR

Cie OO&S/2009

Zijm

23.

Overleg 12 juni 07

UR 07 - 212

CvB overlegt met decanen over een grotere betrokkenheid van de studenten bij het management

informatie

Cie OO&S

Zijm

24.

Overleg 13 dec. 05

UR – 340

Beurzenfonds t.b.v. niet – EER studenten

advies UR

Cie F,V&A, zomer 2007

Fl.

25

Overleg 15 mei 07
UR 07-168

Aandacht voor status van meerjarige stimuleringsprojecten in begrotings- en verslagcyclus

Informatie

Cie FV&A/permanent

vA

26.

Overleg 12 dec. 06

UR 06 – 436

Analyse onderwijsruimten + behoefte aan staf (gelijktijdig met de plannen voor huisvesting BBT)

informatie

Cie FV&A/voorjaar 2007

vA

27.

Brief CvB

UR 06 – 424

Vestigingsvoorwaarden voor bedrijven op de campus

informatie

Cie FV&A/eind 2007

vA

28.

UR 07 – 068

Bijlage D

Evaluatie doelstellingen Reorganisatie 2007, eind 2007, 2008 en 2009

informatie

Cie FV&A en PS&I

vA

29.

Agendaoverleg 16 januari 2007

Wijziging Verdeelmodel

instemming

Cie FV&A/ sept. 2007

vA

30.

Overleg 12 dec 06

UR 06 - 436

Catering – Programma van eisen

advies

Cie FV&A

vA

31.

Overleg 12 sept 06

UR 06 – 277

Catering, evaluatie aan einde contractperiode

advies

Cie F,V&A en P,S&I/
einde contract

vA

32

Overleg 12 juni 07

UR 07 - 212

Onderzoek CvB naar consistentie in bijdragen aan UT-voorzieningen en overhead van postinitiële programma’s

informatie

Cie FV%A

vA

33

Overleg 28-06-05

UR 05 - 226

Onderzoek naar toerekening van overhead aan de onderwijs- en onderzoekactiviteiten in de verschillende geldstromen en naar richtlijnen voor raamcontracten met grote externe opdrachtgevers

informatie in 2005-2006

Cie F,V&A/ 2005-2006

vA

34.

Overleg 28-06-05

UR 05 - 226

Inventarisatie omvang van en behoefte aan vervroegde en gefaseerde uitkering van promotiepremies. Eventuele uniforme invoering afregelen via het reservebeleid UT.

informatie bij claimlijst begroting 2006

Cie F,V&A/ nov-dec 2006

vA

35.

Overleg 28-06-05

UR 05 - 226

Rol van de decentrale medezeggenschap bij terugbrengen aantal premies binnen het bevroren facultaire premiecompartiment: Instituutsraad stuurt advies aan WD naar de betrokken FR-en.

advies instituutsraad

naar FR-en.

Cie F,V&A / herfst 2005

vA

36

Overleg 26 juni 07

UR 07 – 455

Schr. beantwoording door CvB vragen 6 en 7 uit UR 07 – 226 ikv Nota Kaderstelling Jaarplan en Begroting 2008

informatie

Cie FV&A/?

vA

37

Overleg 26 juni 07

UR 07 - 455

CvB informeert UR over preciezere invulling van de reorganisatie effecten voor de begroting 2008

informatie

Cie FvA/ “zodra beschikbaar”

vA

38

Overleg 26 juni 07

UR 07 - 455

CvB informeert UR over de uitgangspunten voor een nieuw verdeelmodel

informatie

Cie Fv&A

vA

Actiepunten van (uitsluitend) de UR:

1.

n.v.t.

Instellen Instituutsraad BMTI

benoemen door UR

presidium/ z.s.m.

UR

2.

n.v.t.

Monitoren benoemingstermijnen IR-leden

benoemen UR

presidium/

UR

3.

n.v.t.

Strategieplannen Faculteiten en Instituten

Informatie UR

presidium / permanent

UR

4.

presidium 16 nov.‘05

Gesprek mevr. Sorgdrager

informatie

presidium /permanent (okt. ’07, of eerder)

UR

5.

september 2007

afspraak pres. UR

a. Voordracht student-lid in CCO

b. Sollicitatieprocedure uitzetten naar bijv. OLC’s voor benoeming studentlid in CCO

voordracht

presidium / sept. 06

presidium/ juni 07

UR

6.

Presidium 13 maart 2007

Evaluatie externe advisering

informatie

presidium/ juni 2007

UR

7.

Brief CvB 25 juni 07 (UR 07 – 245)

Beantwoorden door UR voorstel CvB mbt medezeggenschap UT (UR 07 – 245)

besluiten

presidium/ sept. 07

UR


Cursief de punten die er af kunnen, mits akkoord

Onderstreept de recent toegevoegde punten.