nieuwsbrief 2007-09-12

Nieuwsbrief Universiteitsraad 12 september 2007


Bespreking notitie Tenure Tracks

De vraag of de UT mee moet doen aan dit uit de VS overgewaaide fenomeen in het personeelsbeleid van Nederlandse universiteiten wordt door het college positief beantwoord. De notitie beschrijft de globale criteria waaronder talentvolle wetenschappers tijdelijk worden aangesteld om na 6 jaar een vaste aanstelling (tenure) als UHD te bemachtigen. Reactie URaad: “Zou kunnen, maar eerst voorwaarden uitwerken”.

Een belangrijke voorwaarde is dat tenure tracks ingebed moeten zijn in een algemeen beleid voor ontwikkeling van wetenschappelijk personeel: doorstroming naar hogere functies dient ook voor wetenschappers in UD- en UHD-functies onder vergelijkbare voorwaarden mogelijk te zijn. Het formatiebeginsel wordt daarmee nog meer losgelaten dan al onder het UFO het geval is: alle reden om per faculteit een goed beleid ten aanzien van personeel, wetenschappelijke “groeigebieden” en financieel kader te formuleren.
Het college kon zich wel vinden in deze insteek van de URaad en gaat het personeelsbeleid en een universitaire Tenure Track regeling verder uitwerken.

Aandachtspunt faculteitsraden: indien de decaan, vooruitlopend op UT-beleid, Tenure Tracks reeds als instrument voor personeelsbeleid wil inzetten, is dit af te raden: daarvoor is een goede collectieve regeling noodzakelijk en, zoals betoogd, ook een goede inpassing in het facultaire beleid (en dat van de instituten)!


Meerderheid URaad is voornemens niet in te stemmen met de herziene nota onderzoeksbeleid 2007-2010.

In juni heeft de URaad zich positief uitgelaten over de inhoudelijke lijnen van de nota, maar kritiek geuit op het bestuurlijk/financiële hoofdstuk. In de herziene nota komt het college op een aantal punten de raad tegemoet: de afspraken tussen decanen en WD-en moeten openbaar zijn en getoetst kunnen worden door de medezeggenschapsraden. De instituutsraden krijgen een zelfde positie als de faculteitsraden, met directe verkiezingen. De uitgangspunten voor het verdeelmodel (waarmee ook het onderzoek financieel aangestuurd wordt) zijn echter uit de nota geschrapt. Volgens het college is de nota ook onder het oude verdeelmodel uitvoerbaar en het matchingprobleem via afspraken met de WD-en opgelost.

De URaad bood aan om, ondanks het ontbreken van een hoofdstuk waarmee uitvoerbaarheid van het beleid kan worden getoetst, nu reeds in te stemmen als het college bereid was toe te zeggen dat het financiële meerjarenkader (uitgangspunten verdeelmodel) dit najaar ter instemming zal worden voorgelegd. De URaad weet zich in die opstelling gesteund door de faculteitsraden en instituutsraden.

Het college beschouwt de gevraagde toezegging als “chantage”: URaad en college hebben een half jaar geleden immers afgesproken om het instemmingrecht op het verdeelmodel voor te leggen aan de landelijke geschillencommissie (hetgeen nog moet gebeuren). De URaad ziet het eerder als een coulance van zijn kant om de besluitvorming rond de onvolledige nota nu reeds af te ronden en nog minstens één maal het (in het verleden meermaals toegekende) instemmingsrecht op het verdeelmodel uit te oefenen.

Binnen de nieuwe raad wil UReka (6 zetels) overigens geen halszaak van de gevraagde toezegging maken, maar de Campus Coalitie (12 zetels) wil eraan vasthouden. Nu het college de instemmingsvraag handhaaft en de gevraagde toezegging niet wil doen, zal de URaad begin oktober na een interne discussie tot een goed beargumenteerd besluit trachten te komen.


Een nieuw collegejaar, een nieuwe raad!

Per 1 september is de nieuwe URaad aangetreden: de studentgeleding is bijna geheel vernieuwd en de personeelsgeleding gaat het tweede jaar van zijn zittingstermijn in. (zie voor samenstelling en taakverdeling de UR-site). Voor volgend jaar zoeken raad en de parijen CC en UReka nu al kandidaten, die gewoon als lid of zelfs als voorzitter van de URaad inhoud willen geven aan de medezeggenschap op centraal niveau. Informeer of meld je aan bij de griffie, één van de leden of de partijen. Je kunt nu al beginnen met meedenken!
Indien u deze nieuwsbrief niet meer of juist wel wilt ontvangen, mail dit dan aan

mailto:info@uraad.utwente.nl